Konut kredisi dosya masrafının iadesi!

Konut kredisi ve diğer ihtiyaç kredisi kullanan tüketicilerden talep edilen komisyon ve dosya masrafları Tüketici Derneklerinin girişimi sonucunda Yargıtayın aldığı karar ile iade ediliyor. Konut kredisi dosya masrafının iadesi ve detayları haberimizde...

Konut kredisi dosya masrafının iadesi!

Kategori: Emlak Terimleri

Konut kredisi dosya masrafının iadesi!

Kredi kuruluşlarının konut kredisi kullanan tüketicilerden farklı isimler altında dosya masrafı ve komisyon talep etmesine karşın Tüketici Dernekleri girişimleri doğrultusunda Yargıtay, bu hususu değerlendirerek 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 10/B maddesinde kredi kuruluşlarının talep ettiği masrafların ne olduğunun açık şekilde belirtilmesi gerektiği yönünde karar aldı. Ayrıca bugüne kadar tüketicilerden bu şekilde alınan konut kredisi dosya masrafının iade edilmesi gerekiyor. Peki konut kredisi dosya masrafının iadesi nasıl yapılıyor, diyorsanız hemen yanıtlayalım.


Alınan karar doğrultusunda bankalar yapılan kredi sözleşmelerinde zorunlu dosya masraflarının neler olduğunu ve miktarını ispatlamak mecburiyetinde kaldığı için, farklı başlıklar altında masraf talep edemiyor. Eğer zorunlu masraf dışında ücret alınmışsa tüketici konut kredisi dosya masrafının iadesini talep edebiliyor.


Bu şekilde keyfi olarak komisyon ve dosya masrafı alındığını düşünen tüketiciler, kredi kullandığı kuruluştan hangi masrafı neden istediğini, miktarlarının kendisine kalem kalem bildirilmesini isteyebiliyor. Bankanın bu istem doğrultusunda masrafları ve miktarlarını ispatlayamaması halinde tüketici bilirkişi aracılığıyla hakkını arayabiliyor.


Söz konusu işlem için kredi kullanan tüketicinin izlemesi gereken 3 aşamalı bir yol bulunuyor.


1.) Bankaya Konut kredisi dosya masrafı iadesi istemi içeren dilekçe gönderilmesi.

Bankaya yapılan ödemelerin dekontları doğrultusunda bu dilekçe ile haksız yere ödenen masrafların iadesini talep edebiliyorsunuz. Ancak dekontlarınızın tam olmaması halinde Bankanın Genel Müdürlüğüne sözleşme ile ilgili olarak yapılan tüm masrafların belgelerini 5411 Sayılı Bankacılık Kanunun 76. maddesi ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre istediğinizi belirten bir mail atarak temin edebilirsiniz.


-Konut kredisi dosya masrafı iade dilekçe örneği..


 ............. Bankası A.Ş  Genel Müdürlüğüne


Talepte Bulunan : (İsim-TC Kimlik No-Adres-İrtibat Tel)

Konu   : Kredi masraflarının iadesi hakkında

Açıklamalar  :


Bankanızın .............. numaralı kredi müşterisiyim.


Bugüne kadar kullanmış olduğum her kredi işlemlerinde kredi-dosya masrafı ödemekteyim.


Yargıtay kararıyla; kredi-dosya masraflarının haksız şart niteliğinde ve tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle bankanızdan bugüne kadar kullanmış olduğum tüm kredilerin;


a. Sözleşmelerini,

b. Ödeme planı ve ödeme dekontlarını,

c. Kredi kullandırılması için bankanızca yapılması gereken zorunlu masrafların ayrıntılı dökümlerini ve yapılan masrafın belgesini,


tarafıma mail veya adresime bankacılık kanunu çerçevesinde verilmesini talep ederim. Cevap verilmemesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağımı ve ilgili kurumlara şikayette bulunacağımı bildiririm.


Kullanmış olduğum kredilere ilişkin olarak On yıl geriye dönük olarak kesilen masraf ücretlerinin toplamının ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizi ile tarafıma derhal iadesini, aksi taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara başvuracağımı bildiririm.  ..../...../2012


Ad, Soyad -İmza2.) Tüketici Hakem Heyetine dilekçe gönderilmesi.

Kredi kullandığınız kuruluştan aldığınız bilgi ve belgelere göre sizden kesilen miktar 1.161,67 TL’nin altında olduğu takdirde yaşadığınız yerin ilçe kaymakamlığında bulunan hakem heyetine dilekçe ile başvurmanız gerekiyor. Bu dilekçe ile yapılan masrafların karşı tarafa tahmilini isteyebilirsiniz.


- Tüketici Hakem Heyetine gönderilecek dilekçe örneği..


…………………. Kaymakamlığı

Tüketici  Sorunları  Hakem  Heyeti Başkanlığına

Başvuran  : (İsim-TC Kimlik No-Adres-İrtibat Tel)


Karşı Taraf  :  ……… Bankası A.Ş 

Konu  : Dosya masrafının iadesi 

Değeri : ……… TL 


Açıklamalar :   

a. Bankanın ……………… şubesinden kullanmış olduğum krediler nedeniyle …… TL kredi-dosya masrafı kesintisi yapılmıştır.


b. Bankadan kredi kullanımında dosya masrafı ve ipotek ücreti vs adı altında ücret tahsil edileceği sözleşmede yer alsa dahi bunların haksız şart olduğu yolunda Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 2011/3576 E, 2011/10221 K sayılı kararında; “kredi verilmesi için zorunlu olan masrafların tüketiciden istenebileceğini ancak bu masrafların konusunda uzman bilirkişi ya da heyetince tespit edilecek miktara göre işlem yapmak gerekir iken sözleşmede her türlü vergi, resim, harç, sigorta primi, operasyon masrafını ödemeyi kabul ve taahhüt eder hükmü  gereği, diğer ücret ve masraflar başlığı adı altında matbu belirlenen bir miktarın tüketiciden alınacağına dair hükmü haksız şart olduğunun kabulü gerekir” şeklindedir.


Yine Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 26.01.2010 tarih ve 22 sayılı, banka tarafından alınan komisyon, ekspertiz ücreti ve sigorta bedelinin iadesi kararının, itirazen inceleyen Isparta 1. Asliye Hukuk Mahkemesince (2010/118 K.) onanması ve mahkeme kararının da Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2011/1870 K. Sayılı kararıyla onanmasıyla emsal teşkil edecek bir karar haline dönüşmüştür.


c. 4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Kanunun 6.maddesi:  Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.


Sözleşme de içeriğine etki edemeden ve hatta bazı kısımları sonradan doldurulacak biçimde düzenlenmiş, alınacak masraf ve harçların sonradan yazılmış sözleşmeye dayanılarak tarafımdan alınan ücretler haksız şart sayıldığından iade edilmesi gerekir. 

Sonuç ve İstem :Yukarı da izah etmeye çalıştığım ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle;

a. Bankanın kullanmış olduğum krediler nedeniyle tarafımdan alınan …… TL kredi-dosya masrafı ücretinin ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline, 

b. Yapılan masrafların karşı tarafa tahmiline, 

c. Fazlaya ilişkin haklarımın saklı tutulmasına,


Karar verilmesini arz ve talep ederim. 


…… /…/2012 

İsim ve İmza

Ek  : Sözleşme, 

Ödeme Planı ve ekleri sureti

Ödeme belgeleri


3.) Tüketici Mahkemesine dilekçe gönderilmesi.

Eğer banka tarafından sizden kesilen miktar 1.161,67 TL'nin üzerindeyse Tüketici Hakem Heyetine değil, doğrudan Tüketici Mahkemesine başvuruda bulunabiliyorsunuz. Mahkemeden yine bir dilekçe vasıtasıyla yapılan masrafların karşı tarafa tahmilini talep edebilirsiniz.


- Tüketici Mahkemesine gönderilecek dilekçe örneği..


……………… Tüketici Mahkemesi Hakimliğine

Davacı : (İsim-TC Kimlik No-Adres-İrtibat Tel)


Davalı :  ……… Bankası A.Ş 

Konu           : Dosya masrafının iadesi 

Değeri : ……… TL (Fazlaya İlişkin Haklarımız saklıdır)


Açıklamalar :   

a. Bankanın ………………. şubesinden kullanmış olduğum krediler nedeniyle …… TL kredi-dosya masrafı kesintisi yapılmıştır.


b. Bankadan kredi kullanımında dosya masrafı ve ipotek ücreti vs adı altında ücret tahsil edileceği sözleşmede yer alsa dahi bunların haksız şart olduğu yolunda Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 2011/3576 E, 2011/10221 K sayılı kararında; “kredi verilmesi için zorunlu olan masrafların tüketiciden istenebileceğini ancak bu masrafların konusunda uzman bilirkişi ya da heyetince tespit edilecek miktara göre işlem yapmak gerekir iken sözleşmede her türlü vergi, resim, harç, sigorta primi, operasyon masrafını ödemeyi kabul ve taahhüt eder hükmü  gereği, diğer ücret ve masraflar başlığı adı altında matbu belirlenen bir miktarın tüketiciden alınacağına dair hükmü haksız şart olduğunun kabulü gerekir” şeklindedir.


Yine Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 26.01.2010 tarih ve 22 sayılı, banka tarafından alınan komisyon, ekspertiz ücreti ve sigorta bedelinin iadesi kararının, itirazen inceleyen Isparta 1. Asliye Hukuk Mahkemesince (2010/118 K.) onanması ve mahkeme kararının da Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2011/1870 K. Sayılı kararıyla onanmasıyla emsal teşkil edecek bir karar haline dönüşmüştür.


c. 4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Kanunun 6.maddesi:  Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.


Sözleşme de içeriğine etki edemeden ve hatta bazı kısımları sonradan doldurulacak biçimde düzenlenmiş, alınacak masraf ve harçların sonradan yazılmış sözleşmeye dayanılarak tarafımdan alınan ücretler haksız şart sayıldığından iade edilmesi gerekir. 

Deliller  :Sözleşmeler, Ödeme dekontları, ödeme planı, bilirkişi incelemesi vs deliller.

Sonuç ve İstem  : Yukarı da izah etmeye çalıştığım ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle;

Davamın KABULÜ ile; 

a. Bankanın kullanmış olduğum krediler nedeniyle tarafımdan alınan ……. TL kredi-dosya masrafı ücretinin ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline, 

b. Yapılan masrafların karşı tarafa tahmiline, 

c. Fazlaya ilişkin haklarımın saklı tutulmasına,


Karar verilmesini arz ve talep ederim. …… /…../2012 

İsim ve İmza

Ek  : Sözleşme, 

Ödeme Planı ve ekleri sureti

Ödeme belgeleri
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ