Konya Büyükşehir Belediyesiden satılık 3 arsa!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı birisi Karatay, ikisi Selçukluda olmak üzere üç arsasını satmak üzere kolları sıvadı. Arsaların büyüklüğü 2 bin 412 metrekare ile 11 bin 334 metrekare arasında değişiyor

Konya Büyükşehir Belediyesiden satılık 3 arsa!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı birisi Karatay, ikisi Selçukluda olmak üzere üç arsasını satmak üzere kolları sıvadı. Arsaların büyüklüğü 2 bin 412 metrekare ile 11 bin 334 metrekare arasında değişiyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı açıklama ile kullanım alanları 2 bin 412, 5 bin 157 ve 11 bin 334 metrekare olan arsaları satışa çıkardı. Arsalar için 1 milyon 450 bin lira, 3 milyon 600 bin lira ve 7 milyon 750 bin lira isteyen başkanlık,  geçici teminatları da 43 bin 500 lira, 108 bin lira ve 232 bin 500 lira olarak açıkladı. İhaleler, 6 Eylül 2011 Salı günü saat 15.30dan itibaren belediye encümeni tarafından gerçekleştirilecek.

Detaylar şöyle:

GAYRIMENKULLER SATILACAKTIR
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

İlçesi Mah. Pafta Ada Parsel m²si Hisse Vasfı İmar Durumu Muhammen Bedeli Geçici Teminat Ödeme Şekli
Karatay Fevzi Çakmak M29A06B3D 31197 12 5157,91 Tam Arsa Sanayi Sahası E=1.00, TAKS: 0.50, Hmax : 9 1.450.000,-TL 43.500,-TL 1 Peşin, 11 Taksit
Selçuklu Işık 21 L-2 2625 71 2412,00 Tam Arsa Ticaret Sahası E=1.00, maxTAKS: 0.30,  Hmax: Serbest 3.600.000,-TL 108.000,-TL Tamamı Peşin
Selçuklu Aşağıpınarbaşı 31 N-4 17960 1 11334,03 Tam Arsa Ticaret Sahası TAKS: 0.40 KAKS : 0.80, Hmax :10.50 7.750.000,-TL 232.500,-TL Tamamı Peşin

1. Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnameleri dahilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.
2. İhaleler, 06.09.2011 Salı günü Saat 15:30dan itibaren Belediyemiz encümeni tarafından Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.
3. Gayrimenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekli yukarıda belirtilmiştir.
4. İsteklilerin, ihale gün ve saatinden en geç 10 dakika öncesine kadar teklif zarflarını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler :
a - Dilekçe,
b - Tebligat için adres beyanı,
c - Gerçek kişi olması halinde, Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
d - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ,
e - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1. Gerçek kişi olması halinde, imza beyannamesi,
2. Tüzel kişi olması halinde imza sirküleri,
f - Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi.
g - Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,
h - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
ı - Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.
6. Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
İlan olunur.
6781/1-1

Detaylı bilgi için tıklayın

Hüseyin Belibağlı/Emlakkulisi.com

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ