Müteahhitlik belgesi almak için gerekli belgeler!

Müteahhitlik belgesi için ilk kez başvuracak şahıslar, mevcut müteahhitlik belgesi olup da yenilemek isteyenler, özel iş yapıp da müteahhitlik belgesi almak isteyenler, şahsın müteahhitlik belgesini devralmak isteyen şirketler şu belgeleri sunmak zorunda

Müteahhitlik belgesi almak için gerekli belgeler!

 

1 Ocak 2012'de yürürlüğü girecek Yapı Denetim Kanunu'na göre müteahhitlik belgesi edinmek isteyen kişi ve şahıslar, müteahhitlik belgesi için şu belgeleri sunmak zorunda:

MÜTEAHHİTLİK KARNESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER İLKKEZ KARNE ALACAK ŞAHISLAR

1 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı T.A.U. Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına arz dilekçesi.

2 - Nüfus cüzdanı fotokopisi (Noterden Tasdikli).

3 - Öğrenim belgesi. (1990 öncesi mezun olanlardan diploma ve noter tasdikli fotokopisi)

4 - Ticaret odası belgesi. (Kendi adına karne alacak olanlardan)

5 - Meslek odası kayıt belgesi.

6 - İmza sirküleri.

7 - İki adet vesikalık fotoğraf. (ön cepheden çekilmiş)

8 - Bitirilmiş işler varsa (C) bölümündeki maddeler.

B. MEVCUT KARNESİ OLUP YENİLEMEK İSTEYEN ŞAHISLAR

1 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı T.A.U. Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yazılmış arz dilekçesi.

2 - Karne aslı kaybedilmiş ise gazete ilanı zayii taahhütnamesi. (örneğine uygun olarak elle yazılmış veya noterden alınmış olacak)

3 - İmza sirküleri.

4 - Ticaret odası belgesi. (yeni tarihli)

5 - Meslek odası belgesi (yeni tarihli)

6 - İki adet fotoğraf (Ön cepheden çekilmiş)

7 - Bitirilmiş işler varsa (C) bölümündeki belgeler.

 

C. BİTİRİLMİŞ İŞLER İÇİN YUKARIDAKİ BELGELERE EK OLARAK (RESMİ İŞ BİTİRMELER İÇİN)

1 - Müteahhit ise iş bitirme belgesi (İade edilmek üzere aslı ve noter tasdikli fotokopisi. Örnek 5/a'ya uygun).

2 - Müteahhitlik Kıymetlendirme Raporunun ilgili idarece gönderilmesinin temini.Örnek 6

3 - İhale kararı. (İhale  şekline göre)

4 - Son hakediş aslı veya ilgili kuruluşça tasdikli sureti. (tasdik edenin adı, soyadı ve unvanı okunaklı şekilde).

5 - İş yönetme belgesi aslı iade edilmek üzere ve noter tasdikli fotokopisi (örnek 5/d'ye uygun)

6 - Çalıştığı döneme ait ilk ve son hakediş aslı veya ihale makamınca tasdikli fotokopisi.

7 - İşin başında görevine göre noterden alınmış taahhütname ve müteahhittin idareye verdiği tarih sayı almış teknik eleman bildirimi.

8 - Yönetmeliğin 8 III/b/5-6 maddeleri kapsamına girenler için (Örnek 5 c'ye uygun) görev belgesi.

9 - Taşeron ise iş bitirme belgesi örnek 5/a'ya uygun müteahhitçe düzenlenmiş idarece onaylanmış noter tasdikli sözleşme (içinde miktar belirtilmiş olacak) ve işin hangi müteahhitte verildiğini gösteren ihale kararı ile son hakediş.

10 - Örneğe uygun olan vergi ve sigortadan alınmış yazılar.

11 - Resmi kurumlardan iş alan taşeronların iş bitirme belgesi, ihale kararı ve son hakedişi ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

ÖZEL İŞ YAPANLAR

1 - İş belediye sınırları içerisinde ise yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi aslı veya belediye yetkili birimlerince tasdikli sureti (İmar yada Fen işlerince).

2 - İş belediye sınırları dışında ise Valilikçe düzenlenmiş veya onaylanmış yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi yada yerine geçecek belgeler.

3 - Arsa sahibi ile sözleşme arsa taşerona ait ise arsanın tapusu.

4 - Sigorta ve vergi dairesinde alınmış ada ve parsel belirtilen örneğine uygun yazılar.

 

D.ŞİRKET ŞAHISIN KARNESİNİ DEVRALACAKSA

1 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığına T.A.U. Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yazılmış dilekçe.

2 - Şirketin Noter tasdikli Karar örneği (sıfat ve devir için Karar defterinden).

3 - Şirketlerin son 25 yıl içinde yaptıkları işlere ait : (Devir alacağı Karne miktarının alt sınırının % 5'i kadar)

Resmi işlerde;

İş Bitirme Belgesi

Son hakediş.

Sözleşme veya ihale komisyon kararı (Komisyon bşk. Ve üyelerinin imzaları bulunan).

Özel İşlerde;

Yapı Ruhsatı

Yapı Kullanma İzin Belgesi

Sözleşme (Arsa sahibi ile)

SSK. ve Vergi Dairesi yazısı (Ada Parsel Belirtir)

4 - a) Karnesini devreden şahsın şirkette en az % 50 ortağı olması halinde şirket iş bitirme belgesi (madde 3) istenmeyecektir.

b) Karnesini devreden şahsın % 50 şirket sermayesine ortak olduğunu gösterir ticaret ve sicil gazetesi.

c) En son hisse durumlarının yayınlandığı ticaret ve sicil gazetesinin tarih ve sayısını belirtir teyit yazısı.

5 - Şirket talep dilekçesi (Noterden) (Ek 7b)

6 - Şirket taahhütnamesi (Noterden) (Ek 8b)

7 - Şahıs muvafakatnamesi (Noterden) (Ek 7a)

8 - Şahıs taahhütnamesi (Noterden) (Ek 8a) (el yazısı ile)

9 - Yeni tarihli imza sirküleri (Şahıs ve Şirket)

10 - a) Şirketin aktif ve pasifini gösterir bilanço

b) Şirkete ait banka referans mektubu

c) Şirket personel durumu

d) Şirket araç durumu

11 - Eski Karne aslı

12 - Mevcut Karne devir edilecekse (süresi dolmamış) karne üzerinde devam eden iş olmadığına dair taahhütname örneğin uygun (noterden).

 

E. ŞİRKET KENDİ YAPTIĞI İŞTEN KARNE ALACAKSA

1 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı T.A.U. Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yazılmış dilekçe.

2 - Şirketin ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetesi yada Ticaret Odası tasdikli fotokopisi.

3 - İmza sirküleri. (tüm ortakların)

4 - Varsa eski karne aslı.

5 - Bitirilmiş işler varsa (C) bölümündeki maddeler.

 

F ŞAHIS KARNESİNİ DEVREDECEKSE

1 - Şahıs muvafakat namesi (noterden) Örnek 7.

2 - Şahıs taahhütnamesi (noterden) Örnek 8

3- İmza sirküsü (noterden)(yeni tarihli)

alomaliye.com

 

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ