Parselasyon haritası!

Parselasyon haritası, imar parsellerini oluşturmak amacıyla İmar Kanunu' nun 18 inci maddesine dayanılarak Belediye veya Valilikler tarafından re’ sen yapılan ya da yaptırılan haritalara deniyor...

Parselasyon haritası!

Kategori: Emlak Terimleri


Parselasyon haritası!


Parselasyon haritası, imar parsellerini oluşturmak amacıyla İmar Kanunu'nun 18 inci maddesine dayanılarak Belediye veya Valilikler tarafından re’sen yapılan ya da yaptırılan haritalara deniyor.


Parselasyon haritası için istenen belgeler: 


Parselasyon planının onaylandığı ilan edilerek kesinleştiğini bildiren ve tapuya tescili isteyen ilgili idarenin yazılı talebi, parselasyonun dayandığı ve ilgili idarece onaylı, halen yürürlükteki imar planının onay tarihi ve numarası ile pafta numaraları, parselasyon planının onaylandığına dair taşınmaz malın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu'nun olumlu kararı ve bu karar ile ilgili belgelerin onaylı örneği, Yüklenici serbest çalışan harita kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi örneği, Kadastro müdürlüğünden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği, yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait; ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve parselasyon haritası, sınırlandırma haritası, düzenleme sınırını gösteren kroki, düzenleme sahası içine giren kadastro parsellerinin tapu kayıt örnekleri, ada bölümü ve röleve ölçü krokileri, fen klasörü, ayırma çapları, yeni imar adaları alan hesap, özet, tahsis, dağıtım cetvelleri, D.O.P ve D.O.P.O. hesabı, pafta indeksi, pafta, parselasyon haritasının 3 takım ozalit kopyası, teknik rapor, fihrist.


Parselasyon işlemi ile ilgili belgeler 1 takım asıl, 2 takım aslı niteliğinde olmak üzere 3 takım ve cilt halinde kadastro müdürlüğüne verilir. Parselasyon haritalarının (imar planı), kontrolü ve tescili için Valilik veya Belediye Başkanlığı ilgili kadastro müdürlüğüne yazılı talepte bulunur.


Kadastro müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Resmi taleplerde başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur. Parselasyon haritaları için ücret işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır. Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kendi elemanlarınca ve harita mühendisi sorumluluğunda yaptıkları parselasyon haritalarının kontrolünden çizelgede belirtilen ücret alınır.İmarla ilgili harçlar!
Kaçak inşaat idari para cezası!
Parselasyon planının iptali!


emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ