Sağlık Bakanlığı'ndan Eskişehir Şehir Hastanesi için ilan!

Sağlık Bakanlığı, Eskişehir Şehir Hastanesi'nin yapım işleri ile ürün ve hizmetlerinin temin edilmesi işi için bir ön yeterlik ilanı yayınladı

Sağlık Bakanlığı'ndan Eskişehir Şehir Hastanesi için ilan!

Kategori: İhale

İşte o ilan;


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI 


ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ


ÖN YETERLİK İLANI


T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı (“İdare”) tarafından Kamu Özel Ortaklığı Modeli ile Eskişehir Şehir Hastanesi Yapım işi ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi işi (“Proje”) 5396 sayılı Kanun ile değişik 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek Madde 7 ve buna dayalı “Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbî Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların işletilmesi K^şılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde belli istekliler arasıca ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. Proje Eskişehir’de yapılacaktır. Proje; 712 yataklı Genel Hastane, 129 yataklı Onkoloji Hastanesi, 119 yataklı Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi ve 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi olmak üzere toplam 1.060 yataklı bir Entegre Sağlık Kampüsü yatırımını kapsamaktadır.


Proje kapsamında yüklenici; projenin finansmanını, tasarımını, uygulama projesini, inşaatını, medikal cihazlar ile diğer ekipmanın tedarikini ve bu tesis için gerekli mefruşatı sağlayacaktır. Yüklenici; ayrıca tesislerin bakım ve onarımı, görüntüleme, laboratuar ve diğer tıbbi destek hizmetleri ile bilgi işlem, sterilizasyon, çamaşır, temizlik, güvenlik ve yemek dahil olmak üzere destek hizmetlerinin sunumunu, sağlık hizmetleriyle uyumlu ve Bakanlık onayını alacak ticari alanların yapım ve işletilmesini de üstlenecektir. Kamu özel ortaklığı modeli ile gerçekleştirilecek olan Proje’nin yapım dönemi 2 yıl, işletme dönemi 25 yıl olmak üzere toplam sözleşme süresi 27 yıldır.


2. Ön yeterlik değerlendirmesi, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhaleye katılamayacak olanlar Yönetmelik’in 11. maddesinde, ihale dışı bırakılacak olanlar 10. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilmektedir. İş ortaklıkları ön yeterlik başvurusunda bulunabilir, ancak konsorsiyumlar bulunamaz.


3. Ön yeterlik başvurusunda isteklilerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası belgesi, ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyannamesi veya eşdeğer belgeler ile ön yeterlik şartnamesine ekli formları sunması gerekmektedir.


4. Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri isteklilerin (a) ön yeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıllık ortalama cirolarının 60.000.000 TL’ den daha düşük olmaması, (b) son beş yıllık döneme ilişkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavirlerce onaylanmış malî tablolar ile bağımsız denetim veya yeminli mali müşavir görüşlerinin ve varsa son geçici vergi beyannamelerinin sunulması ve (c) bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ve üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatlarının toplam 25.000.000 TL’den daha az olmaması şeklindedir. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ön yeterlik başvurusunda bulunan Adayların bu maddenin (a) ve (c) fıkrasında belirtilen kriterleri" birlikte karşılaması yeterlidir.


5. Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri isteklilerin ön yeterlik ilan tarihinden itibaren geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki son onbeş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir hastane yapım işinin tamamını veya en az % 80 oranında tamamlamış olması, (b) son beş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir hastanenin hastane bilgi yönetim sistemini tamamen oluşturmuş olması veya en az bir yıllık süre boyunca işletimini tedarik etmiş olması, (c) son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına yıllık ortalama en az 300.000 TL tutarında görüntüleme hizmeti vermiş olması, (ç) son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına, yıllık ortalama en az 600.000 TL tutarında laboratuvar hizmeti vermiş olması şeklindedir. İsteklilerin ayrıca ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve 14001 Çevre Yönetim Belgesi sunması gerekmektedir, iş ortaklıkları bu kriterleri birlikte karşılayabilir, istekliler bu kriterleri ayrıca alt yükleniciler aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda; Adaylar, ön yeterlik başvurularında yukarıda bahsi geçen mesleki ve teknik yeterlik kriterine sahip alt yüklenicilere ait belgelerin sözleşme aşamasında getirileceğine dair taahhütname sunmaları gerekmektedir.


6. Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen tüm adaylara gerekli bildirim yapılacaktır.


7. Ön yeterlik dokümanı idare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:102 Kat:2 Balgat /  Ankara  adresinde görülebilir ve Sağlık Kurumlan Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Kurumsal Şubesi TR89 0001 2009 4520 0044 0000 04 hesap numarasına 1.000 TL yatırıldıktan sonra idarenin adresinde ön yeterlik ihale dokümanı temin edilebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.


8. Ön yeterlik başvuruları 28.09.2012 günü saat 15:00’ e kadar İdare'nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:102 Kat:2 Balgat / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa tabi değildir.


İşbu ilanın Türkçe ve İngilizce metinleri arasında uyuşmazlık halinde Türkçe metin geçerli olacaktır.


İlan için tıklayın!

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ