Silivride satılık arsa! 5.9 milyon TLye!

Silivri 2. İcra Müdürlüğü E5 Karayolu üzerindeki 9 bin 848 metrekare yüzölçümündeki arsayı satışa çıkardığını açıkladı. Silivri Selimpaşada bulunan arsanın tahmini fiyatı için 5 milyon 909 bin 16 lira istendi

Silivride satılık arsa! 5.9 milyon TLye!

Silivri 2. İcra Müdürlüğü E5 Karayolu üzerindeki 9 bin 848 metrekare yüzölçümündeki arsayı satışa çıkardığını açıkladı. Silivri Selimpaşada bulunan arsanın tahmini fiyatı için 5 milyon 909 bin 16 lira isteyen Silivri 2. İcra Müdürlüğü satışı 20 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirecek.

Detaylar şöyle:

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
DOSYA NO: 2011/1235 Tal.
Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan ve aşağıda tapu kaydında, adeti, cinsi, evsafı, kıymeti ve önemli özellikleri ile satış şartları belirtilen taşınmaz Müdürlüğümüzce açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir.
Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup,adreste tebligat yapılmaması veya adresi bilinmeyenler içinde işbu satış ilanının ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: istanbul ili,Silivri ilçesi,Selimpaşa Köyü,529 ada,1 parsel sayılı 9.848,36 m2.yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın tamamı.

İMAR DURUMU : Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müd.nün dosyada mevcut 17.06.2011 tarih ve 126862 nolu imar durum belgesine göre; ist.ili,Silivri ilçesi,Selimpaşa Mahallesi,529 ada,1 nolu parsel, 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında kalmakta olup E:1 , H:12,50 m.imarı mevcuttur.

HALİHAZIR DURUMU VE EVSAFI: Satışa konu ist.ili,Silivri ilçesi,Selimpaşa Mah.,529 ada,1 parsel Selimpaşa Silivri D-100 Karayolu üzerinde Selimpaşa Merkez civarında 5011 Sokak ile 5013 sokak arasında yer almaktadır.Taşınmaz D-100 karayoluna cephelidir ve bitişiğinde ve çevresinde fabrikalar mevcuttur.Parsel boş olup üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Çevresinde elektrik,şebeke suyu bulunmaktadır ve yanından stabilize yol geçmektedir.

KIYMETİ:aşınmazınE-5 karayoluna cepheli olması .sanayi bölgesinde kalması,kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanması,mahalle merkezine yakınlığı,plan içerisinde olması,piyasa koşulları,emlak alım satım koşulları,değerine etki eden tüm faktörler dikkate alındığında Silivri ilçesi.Selimpaşa Mah.,529 ada,1  nolu parselin m2.değerine 600,00.-TL/m2. olmak üzere toplam değerine 5.909.016,00.-TL.

(Beşmilyondokuzyüzdokuzbinonaltılira) sı kıymet takdir edilmiş olup, kıymet takdir değeri Silivri icra Hukuk Mah.Hak.nin 2011/231 E.-2011/
285 K.sayılı kararı ile kesinleşmiştir.
SATİŞ ŞARTLARI: 1-Yukarıda tapu kaydı,imar durumu,halihazır durumu ve evsafı ile kıymeti verilen taşınmazın ;
1.Satışı   20/12/2011 günü ; saat: 14:00 'den,saat: 14:10 'e kadar,
2.Satışı   30/12/2011 günü ; saat: 14:00'den,saat: 14:10'e kadar,
Silivri 2. İcra Müdürlüğü kaleminde açık artırma suretiyle yapılacaktır.Bu artırmada tahmin edilen kıymetlerin % 60 ını ve rüçhanlı alacaklılar var
ise alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartıyla gayrımenkuller en çok artırana ihale olunur.Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ençok
artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla arttırma 10 gün daha uzatılarak 10.gün olan yukarıda yazılı tarih ve saatlerde gayrımenkuller 2.artırmaya
çıkarılacaktır.Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul ençok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen
müddet sonunda ençok artırana ihale edilecektir.Şu kadar ki,artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 ını bulması ve satış isteyenin
alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır.Böyle
bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 si nisbetinde pey akçesi veya bu-miktar kadar Milli bir bankanın teminat mektubunu
vermeleri lazımdır.Satış peşin para iledir ve derhal tahsil olunacaktır.Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Taşınmazı satın
alanlar/ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla ; ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derhal veya İ.İ.K.130.
maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar. % 18 oranında Katma Değer Vergisijhale damga pulu bedeli,Tapu alım
harcıjahliye masrafları alıcıya aittir.Birikmiş vergiler,tapu satım harcı ve tellaliye satış bedeltnden ödenir.
3-ipoteksahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiylefaiz ve masrafa dair olan iddialarınım dayanağı belgeler
ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır.Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son
ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır/ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,bu fark,varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,başkaca bilgi almak isteyenlerin şartnameyi görmüş ve
münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/1235 Tal. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları
ilan olunur.
İ.İ.K.126 (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Yönetmelik Örnek No:27
(Basın: 67262)

 

Detaylı bilgi için tıklayın
Hüseyin Belibağlı/Emlakkulisi.com

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ