Site Yönetimi ihtarname örneği!

Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen site yönetimine, kat malikleri tarafından ihtarname çekilebiliyor. İhtarnamede, site yönetimi şikayetlerine yer veriliyor. İşte söz konusu site Yönetimi ihtarname örneği...

Site Yönetimi ihtarname örneği!

Kategori: Emlak Terimleri

Site Yönetimi ihtarname örneği!

Site yönetimine seçilen yöneticinin, görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğini farz edelim. Bu noktada kat malikleri, site yönetimi şikeyeti nde bulunabiliyor. Site yönetimine ihtarname çekilebiliyor. Aşağıda söz konusu site yönetimi ihtar örneği yer alıyor.


Site yönetimine ihtarname..


İHTARNAME

İHTAR EDEN :................

                                                   

ADRES                                             :.................

İHTAR EDİLEN :..... Apartmanı Yönetimi adına ............

ADRES :......................

KONU :Yönetiminizle ilgili ihtarlarımız hakkındadır


İZAHI

 

.................... adresinde bulunan .................no’lu bağımsız bölümlerin maliki bulunmaktayım. Tarafınız her ne kadar ............ apartmanı Yöneticisi olarak atanmış iseniz de 634 sayılı yasanın 38.maddesine getirilen 5711 sayılı yasanın 69.madde hükmüne aykırı olarak göreve gelmiş bulunmaktasınız.Bu nedenle de tarafınızın 2 bloktan oluşan taşınmaz kat maliklerini temsil yetkisi de bulunmamaktadır. Bugüne kadar yapılan toplantılardan kat malikleri haberdar edilmemiş,5711 sayılı yasa hükümlerindeki usul ve esaslara uygun toplantılar yapılmamış ve kararlar alınmamıştır.Yine Kat Mülkiyeti Kanununa göre öncelikli olarak karar verilmeden evvel toplanma yeter sayısı kat maliklerinin yarısından fazlası ile toplanması gerekmektedir.Şimdiye kadarki yapmış olduğunuz toplantılar hukuka aykırı olarak yapılmıştır.


29.maddedeki zaman hususuna da aykırı hareket edilmiştir.Ancak kat maliklerine toplantı ile ilgili bir çağrı şimdiye kadar yapılmamış yıllardır apartman sakinlerinin yarısından fazlasının işyeri olarak kullanılmasına rağmen buna sessiz kalan tarafınız şimdilerde bir kısım kat maliklerine hakim müdahalesi ile eski hale getirme davası ikame etmiş bulunmaktasınız.Hukuki hakkı kullanma yetkinizi bir kısım işyerleri için kullanırken bir kısım işyerleri için kullanmamanız görevinize aykırı bir harekettir.Yapmış olduğunuz toplantılar ve verilen kararlar hukuka açıkça aykırıdır.Madde 31 de belirtilmiş olan oy hakkı tüm kat maliklerine tanınmamış ve engellenmiştir.Yönetici olarak tarafınız 34.maddede belirtilen şekilde hükmüne aykırı hareket etmiş bulunmaktasınız.(md:18)” Tarafınız 35 ve devamı maddeler gereği görevini yerine getirmemiş bulunuyorsunuz.5711 sayılı yasa ile getirilen yeni düzenlemede yer alan Madde 69’ a göre ise apartmanın 2 blok halinde olması sebebiyle her bloğun ayrı ayrı yönetilmesi gerekmektedir.Bu nedenle de yönetimin oluşumunda da hatalar yer almaktadır.İki yönetim oluşturulmalı ve buna göre de 2 başkan seçilmesi gerekmektedir.Bu nedenle de tarafınızın her iki bloğu yönetebilmesi de mümkün değildir ,yasa hükmüne açıkça aykırıdır.Dolayısı ile vermiş olduğunuz kararlar da geçersizdir.


Çatı katında anten,güneş enerjisi kurulması yönünde taleplerde bulunmuş olmamıza karşılık bu taleplerimiz hep reddedilmiştir.Apartmanda köpek beslenmektedir.Apartman yönetimi olarak asansörde köpekle çıkılmasına müsaade edilmekte ve insan sağlığı hiçe sayılmaktadır.Yıllık olağan toplantılar zamanında yapılmamakta veya hiç yapılmamakta,toplantılardan kat malikleri haberdar edilmemekte,kat maliklerine çağrı kağıdı gönderilmemekte,alınan kararlardan kat malikleri hiçbir şekilde haberdar edilmemektedir.Tüm bu nedenlerle de karar defterinin bir suretinin tarafıma gönderilmesini talep ediyorum.5711 sayılı yasanın 1-Genel Yönetim İşlerinin görülmesi başlığı altındaki 35.maddenin b,c,d,e,g,h,j,k fıkralarında yazılı olan hususlar;2-Defter tutulması ve belgelerin saklanması başlığı altındaki 36.maddede yazılı olan hususlar;37.maddede belirtilen İşletme projesinin yapılmasına ilişkin hususlarda aynı kanunun 39.maddesine göre tarafıma hesap verme yükümlülüğünüzü yerine getirmeniz ihtar olunur.Tarafınızın aidat ödeyip ödemediği,ödenen aidatların nereye yatırıldığı ve nerde tutulduğu,apartman için şimdiye kadar yapılmış olan giderlerin faturalarının ibrazı ve deftere bu hususların geçip geçmediği,apartman ve kat mülkiyeti kanunu ile tarafınıza yasa nedeniyle yüklenmiş tüm edimlerinizi ifa edip etmediğiniz hususlarında tarafımıza bilgilendirme yapmanız gerekmektedir.


Yönetici olarak tarafınız konut kapıcısı olarak tarafımızın yazılı muvafakatı olmaksızın ve karar alınmaksızın 25391 sayılı yönetmeliğe aykırı olarak ............’yı getirmiş bulunuyorsunuz.Kapıcıya 25391 sayılı Konut Kapıcıları Yönetmeliği’nin ilgili tüm maddeleri gereği görevlerini gereği gibi yaptırmadığınız tespit edilmiştir.Kapıcı 25391 sayılı Konut Kapıcıları Yönetmeliği’nin 5 vd maddelerinde belirtilen hususlara riayet etmemekte,özellikle temizlik, bakım, servis,bahçe düzenlemesi,çöp gibi hususlara dikkat etmemektedir.Kapıcının yönetmelik gereği elektrik,su,aidat gibi vs tüm konut giderlerini de karşılaması gerekmektedir.Kapıcı ile iş akdi düzenlemediğiniz tespit edilmiştir.Yine kapıcı ile  sözleşme akdetmemiş bulunuyorsunuz. Bu nedenle de şahsınızın herhangi bir karar almaksızın kapıcıya konut tahsis etmeniz hukuka aykırıdır. 25391 sayılı Konut Kapıcıları Yönetmeliğin 4.maddesinin a,b,c,d,e,f,g,h bentlerinde yazılı olan hükümlerin hiç birisini yerine getirmediğiniz tespit edilmiştir.


Bu nedenle de kapıcının ..... apartmanından tahliyesini sağlayacak girişimlerde bulunmanız,iş kanunu gereği haklı nedenle iş akdinin sonlandırılması ve buna ilişkin tüm tedbirlerin uygulanması tarafınızın görev ve sorumluluğu altında olup zaruret halini almıştır.Tüm bu hususlarda da kat maliklerine ve bana yazılı olarak bilgilendirme yapmanız gerekmektedir.25391 sayılı Konut Kapıcıları Yönetmeliği,634,5711 sayılı yasa hükümleri ile İş Kanunu ve başkaca hükümler sebebiyle ve yukarıda saymış olduğum hususlarda meydana gelebilecek tüm zarar ve ziyandan yönetici sıfatı ile ve kusurlarınızdan dolayı tarafınızın sorumlu olduğunu bu konularda kat maliklerine bir sorumluluk atfedilmesinin mümkün olmadığını beyanla tarafınıza ihtar ve ihbar edilir.


Yukarıda açıkça ve kanun hükümleri gereği izah edilen yükümlülüklerinizin yerine getirilmesi ve tüm bu hususlarda tarafımın bilgilendirilmesini,fazlaya ve özel hukuka ilişkin tüm haklarım saklı kalmak üzere ihtar ve ihbar edilir

.../.../....


İhtar eden

Sayın Noter;


Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, bir nüshasının da tebliğ şerhini havi olarak tarafımıza iadesini rica ederiz.

.../..../....


       

İhtar eden

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ