Tapu harçları 2014!

2014 yılında uygulanacak Tapu ve Kadastro Harçları ne kadar oldu? İşte Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:71) ve Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında açıklanan tapu harçları 2014...

Tapu harçları 2014!

Kategori: Emlak Terimleri

Tapu harçları 2014!

2014 yılında uygulanacak Tapu ve Kadastro Harçları ile Damga Vergilerinin yer aldığı Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:71) ve Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:57) 28867 Mükerrer sayı ile Resmi Gazete’de yayımlandı.


Maliye Bakanlığınca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı %3,93 (üç virgül 

doksan üç) olarak tespit edildi. Tespit edilen bu tutarlar 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren uygulanıyor. Peki tapu harçları ne kadar oldu?


Tapu harç oranları 2014, tebliğ kapsamında açıklanıyor. Tebliğte yer alan esaslara göre alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı olmak üzere binde 20 oranında harç tahsil ediliyor.


Tapu harç oranı 2014...

a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesiyle değişen ibare. Yürürlük:9/4/2002) gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere  Emlak  vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı BİNDE 20 ödenir.


Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.


Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.


b) (4842 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile değişen ibare. Yürürlük:24/4/2003) Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için BİNDE 20 ödenir.


c)(4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29/7/1998) Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen  zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için Binde 20 ödenir.d)(4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29/7/1998) Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değiştirilen parantez içi hüküm. Yürürlük;4/4/2007) (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak  vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz) devir alan için Binde 20


e) (5838 sayılı Kanunun 17 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 28/2/2009) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden devir alan için Binde 20 ödenir.


f) (4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 29/7/1998) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı BİNDE 20 ödenir.Tapu ve kadastro işlemlerinden alınacak harçlar 2014!

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ