Tapu Sicil Tüzüğü!

7 Haziran 1994 tarihinde ve 21953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 743 nolu Tapu Sicil Tüzüğü tam metni kapsamında yer alan hükümleri incelemek için haberimize giriş yapabilirsiniz...

Tapu Sicil Tüzüğü!

Kategori: Emlak Terimleri

TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ                              

                                                                                

     

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/5/1994   No:94/5623                   

Dayandığı Kanunun Tarihi         : 17/2/1926   No:743                         

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 7/6/1994    No: 21953                    

Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5           Cild: 33    S:              

                                                                                

                                                                                

                            Birinci Bölüm                                       

                      Amaç,Kapsam ve Kısaltmalar                                

                                                                                

    Amaç                                                                        

    Madde 1 - Bu TÜzüğün amacı,Türk Medeni Kanunun öngördüğü tapu sicillerinin  

düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamaktır.                                    

    Kapsam                                                                      

    Madde 2 - Bu Tüzük,mülkiyet ve mülkiyet dışındaki ayni ve şahsi hakların    

tapu siciline tescil edilme koşullarını,tescil,değişiklik,terkin ve düzeltme    

işlemlerini kapsar.                                                             

    Kısaltmalar                                                                 

    Madde 3 - Bu Tüzükte geçen;                                                 

    a) Genel Müdürlük:Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,                         

    b) Müdürlük:Tapu sicil müdürlüğü,                                           

    c) Müdür:Tapu sicil müdürü                                                  

    d) Kütük:Tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğü,                               

    anlamında kullanılmıştır.                                                   

                                                                                

                              İkinci Bölüm                                      

                              Genel Hükümler                                    

                                                                                

    Tapu sicili                                                                 

    Madde 4 - Tapu sicili,taşınmaz mal ile üzerindeki hakların durumlarını gös- 

termek üzere Devletin sorumluluğu altında tescil ve açıklık ilkelerine göre tu- 

tulan sicildir.                                                                 

                                                                                

    Sicil bölgeleri                                                             

    Madde 5 - Her ilçenin idari sınırları bir tapu sicil bölgesidir.            

    Tapu sicili,bölgesi içindeki her mahalle veya köy için ayrı ayrı düzenlenir.

<-xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

------------------------------------

(1)(1)3/12/2001 tarihli ve 4722 sayılı "Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama

     Şekli Hakkında Kanun`un 22 nci maddesi ile; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda

     öngörülen tüzük ve yönetmeliklerin 1/1/2001 tarihinden itibaren bir yıl içinde çıkarı-

     lacağı ya da yürürlükteki tüzük ve yönetmeliklerde gerekli değişiklikler yapılacağı,

     bu düzenlemeler yapılıncaya kadar yürürlükteki tüzük ve yönetmeliklerin Türk 

     Medeni Kanununa aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edileceği 

     hükme bağlanmıştır.

                                                                                

                                             3354                                             

                                                                                

    Genel Müdürlük,işlemlerin ve nüfus yoğunluğunun çok olduğu ilçelerde bir-   

den fazla müdürlük oluşturabilir.                                               

                                                                                

    Tapu sicilinin oluşumu                                                      

    Madde 6 -Tapu sicili,aşağıda belirtilen ana ve yardımcı sicillerden oluşur: 

    A) Ana siciller:                                                            

    a) Tapu kütüğü,                                                             

    b) Kat mülkiyeti kütüğü,                                                    

    c) Yevmiye defteri,                                                         

    d) Resmi belgeler (resmi senet,plan,mahkeme kararı ve diğerleri)            

                                                                                

    B) Yardımcı siciller:                                                       

    a) Mal sahipleri sicili,                                                    

    b) Aziller sicili,                                                          

    c) Düzeltmeler sicili,                                                      

    d) Kamu orta malları sicili.                                                

                                                                                

    Genel müdürlük gerekli gördüğü yerlerde sicillerin bir kısmını ya da tamamı-

nı karteks şeklinde veya bilgisayar ortamında tutturmaya yetkilidir.            

                                                                                

    Tapu siciline yazımı gereken taşınmaz mal ve haklar                         

    Madde 7 - Tapu siciline aşağıdakiler taşınmaz mal ve hak olarak yazılır:    

    a) Arazi,                                                                   

    b) Bağımsız bölümler,                                                       

    c) Müstakil ve daimi haklar.                                                

                                                                                

    Mevzuat çerçevesinde tescilleri zorunlu hale gelmedikçe Devletin hüküm ve   

tasarrufu altında bulunan yerlerle,kamunun ortak kullanımına ayrılmış taşınmaz  

mallar kütüğe yazılamaz.                                                        

                                                                                

    Arazi                                                                       

    Madde 8 - Bir sicil bölgesindeki arazi,tamamının veya büyük kısmının bulun- 

duğu mahalle veya köyün kütüğüne yazılır.                                       

    Birden fazla sicil bölgesinde kalan taşınmaz mal,ilgili olduğu her sicil    

bölgesi kütüğüne ayrı ayrı yazılır ve kayıtlı olduğu diğer sicil bölgeleri de   

                                                                                

                                                 3355                                               

                                                                                

                                                                                

                                                                                

    Gösterilir.Bu taşınmaz malla ilgili her türlü talep büyük kısmının bulun-   

duğu müdürlüğe yapılır.Bu müdürlükçe yapılan işlemler ilgili müdürlüklere bil-  

dirilerek,tapu sicili üzerinde gerekli değişikliğin yapılması sağlanır.         

                                                                                

    Bağımsız bölümler                                                           

    Madde 9 - Ana taşınmaz malın bağımsız mülkiyete konu olan bölümleri,kat mül-

kiyeti kütüğünde ayrı ayrı sayfalara yazılır.                                   

                                                                                

    Müstakil ve daimi haklar                                                    

    Madde 10 - Müstakil ve daimi niteliği bulunan irtifak hakları,üzerinde ku-  

rulduğu taşınmaz malla irtibatlandırılarak kütüğün ayrı bir sayfasına taşınmaz  

mal olarak yazılır.                                                             

    Bu şekilde kütüğe taşınmaz mal olarak yazılan müstakil ve daimi haklar,     

üçüncü kişilere devir olunabilir,mirasçılara intikal edebilir ve üzerlerinde    

her türlü ayni ve şahsi hak kurulabilir.                                        

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                              ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                                      

                                                                                

                           İstem ve Belgelenmesi                                

                                                                                

    İstem zorunluluğu                                                           

    Madde 11 - Kanunlarda veya bu Tüzükte yazılı istisnalar dışında,yazılı istem

olmadıkça tapu sicili üzerinde işlem yapılamaz.                                 

    İstem,tescili bozucu veya hükümsüz kılıcı kayıt ve şarta bağlanamaz.        

    Müdürlüklere her türlü işlem için yapılacak başvurular,memur tarafından baş-

vuru belgesi doldurulmak,tarih atılmak,memur ve başvuruda bulunan tarafından    

imzalanmak suretiyle yazılı hale getirilir.                                     

    Sağır,dilsiz ve körler ileokuma yazma bilmeyenler tarafından yapılacak baş- 

vurularda bu TÜzüğün 17 nci ve 18 inci maddeleri hükümleri uygulanır.           

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                       3356                                         

                                                                                

    İstemde bulunacaklar                                                        

    Madde 12 - Kanuni istisnalar dışında, tapu sicilinde hak sahibi olan kişi-  

ler istemde bulunabilir. Tapu siciline yazımdan önce hak sahibi olmuş kişiler   

de bu hakkın  yazımı için gerekli belgelerle istemde bulunabilirler.            

                                                                                

    Hak sahibinin belirlenmesi                                                  

    Madde 13 - İstem, müdür veya görevlendireceği bir memur tarafından ince-    

lenerek hak sahibi tarafından yapılıp yapılmadığı saptanır.                     

                                                                                

    İstemde bulunan hak sahibi gerçek kişi ise, nüfus cüzdanı veya pasaport     

istenilerek kütük, resmi senet ve taşınmaz mal dosyasındaki belgelerde yer      

alan imza ve fotoğraflara göre aynı kişi olup olmadığı belirlenir.              

                                                                                

    Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında kimlik tesbitinde kabul edilebilecek      

diğer belgeleri belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.                          

                                                                                

    İstem vekaleten yapılmışsa vekilden Noterlik Kanununa göre düzenlenmiş      

ve istem konusu işleri yapmaya yetkili olduğunu içerir vekaletname istenir.     

Vekil, tevkil yetkisine dayalı olarak bir başkasını vekil tayin etmiş ise,      

ayrıca dayanağı olan vekaletname de aranır. Vekilin kimliği saptandıktan sonra  

tapu sicilindeki hak sahibi ile vekaletnamedeki müvekkilin kimliği karşılaştı   

rılır.                                                                          

                                                                                

    İstem bir tüzel kişi adına yapılmış ise, talep edilen işlemi yapabileceğini 

ve temsilcilerini belirten, kanunlarda yazılı mercilerden alınmış yetki belge-  

si aranır.                                                                      

                                                                                

    İstemde bulunan kişi kanuni temsilci ise, yetkili olduğunu belirten karar   

veya belge istenir.                                                             

                                                                                

    İstem resmi kuruluşlarca yapılırsa, kuruluşların ve temsilcilerinin yetki-  

lerinin olup olmadığı araştırılır.                                              

                                                                                

    Tasarruf yetkisinin belirlenmesi                                            

                                                                                

    Madde 14 - İstemde bulunanların medeni hakları kullanma ehliyetinin olup    

olmadığı araştırılır. Medeni hakları kullanma ehliyeti konusunda kuşkuya dü-    

şülürse, müdür hükümet tabipliğinden konu ile ilgili rapor isteyebilir.         

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                             3357                                         

                                                                                

    Akdi gerektirmeyen işlemlerde istem belgesi düzenlenmesi                    

                                                                                

    Madde 15 - Akit yapılmasını gerektirmeyen işlemlerde istem sahibinin        

kimlik bilgileriyle adresini içeren istem belgesi düzenlenir. İstem sahibi      

belgeyi, "okudum" ibaresini yazarak imzalar, Belge, müdürle belgeyi düzenleyen  

memur tarafından imza edilir ve daire mührü ile onarır.                         

                                                                                

    Akdi gerektiren işlemlerde resmi senet düzenlenmesi                         

                                                                                

    Madde 16 - Akdi gerektiren işlemlerde resmi senet düzenlenir. Resmi senede  

tarafların kimlik bilgileri ve ikametgah adresleri eksiksiz yazılır. Düzenlenen 

resmi senet memur tarafından müdür ve tarafların huzurunda okunur. Taraflar     

isterlerse resmi senedi kendileri de alıp okuyabilirler. Resmi senede tarafların

fotoğrafları yapıştırılır. Taraflar resmi senetteki imza yerine "okudum" ibare- 

sini yazdıktan sonra, hem imza yerlerini ve hem de karşılıklı birbirlerinin     

fotoğrafı üzerini imzalarlar.                                                   

                                                                                

    Tarafların imzası alındıktan sonra resmi senedi, müdür ve düzenleyen memur  

da imza ederler. Ayrıca müdür, daire mührü ile kendi imza yerini ve fotoğraf-   

ları mühürler.                                                                  

                                                                                

    Tanık bulundurulması gereken haller                                         

                                                                                

    Madde 17 - Akitli ve akitsiz işlemlerde;                                    

    a) Taraflardan biri veya birkaçı imza bilmiyorsa,                           

    b) Taraflardan biri veya birkaçı okuma yazma bilmiyorsa,                    

    c) Taraflardan biri veya birkaçı sağır, kör veya dilsiz ise,                

    d) Tarafların kimliğinde kuşkuya düşülmüş ise,                              

    e) Ölünceye kadar bakma akitlerinde,                                        

    f) Kanunların öngördüğü işlemlerde                                          

    iki tanık bulundurulur.                                                     

                                                                                

    İşlemin yapıldığı dairede çalışanlar tanıklık yapamazlar.                   

                                                                                

    Taraflardan birinin Türkçe bilmemesi halinde, ayrıca yeminli tercüman       

bulundurulur. Tanıklar ve tercüman da resmi senedi imza ederler. Resmi senede   

tanık ve tercümanın kimlik bilgileri ve ikametgah adresleri yazılır. Tanık ve   

tercümanın okuma yazma bilmesi ve temyiz kudreti bulunan reşit kimselerden      

olması gerekir.                                                                 

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                               3358                                             

                                                                                

    İmza bilmeyenin işareti                                                     

    Madde 18 - Taraflardan biri veya birkaçı imza bilmiyorsa,sol elin baş par-  

mağı,yoksa diğer parmaklardan biri ilgili belgeye bastırılır ve hangi parmağın  

bastırıldığı yazılır.                                                           

    Mühür kullanılması halinde parmağın da bastırılması zorunludur.             

    Tanıklar mühür ve parmak izini onaylarlar.                                  

                                                                                

    İkametgahta istem belgesi düzenlenmesi veya akit yapılması                  

    Madde 19 - Taraflardan birinin tapu idaresine gelmesine engel bir durumu    

varsa ikametgahta istem belgesinin düzenlenmesi veya akdin yapılması istenebi-  

lir.Bu halde başvuru belgesinde adres ve varsa telefon numarası da belirtilir.  

müdür,akitli işlemlerde iki memuru ikametgahta işlem yapmaları için görevlendi- 

rir.Memurlar belirtilen adrese gittikten sonra,o taşınmaz malla ilgili kısıtla- 

yıcı bir istem gelirse telefonla veya memur gönderilerek durum bildirilir.Taraf-

lar akdi imza etmemiş ise,gelen kısıtlama taraflara memur tarafından bildirilir 

ve yevmiye defterine işlemden önce kaydedilir.Gelen kısıtlama,işlemin yapılması-

na engel ise müdür istemi reddeder.                                             

                                                                                

    Resmi senedin içeriği                                                       

    Madde 20 - Resmi senede,işleme konu taşınmaz mal ve tarafların isteği açıkça

yazılır ve yevmiye defterine kaydedildiği tarih,saat ve dakikası belirtilir.    

    Resmi senette,silinti,kazıntı,çıkıntı yapılamaz.Resmi senetlerdeki yanlışlık

ve eksiklik akdin altına yazılarak taraflar ve memurlarca imzalanır.            

                                                                                

    Resmi senet birkaç sayfa ise her sayfası ayrı ayrı imzalanır.               

                                                                                

    Resmi senet düzenlenmesi gerektirmeyen işlemlerde aranacak belgeler         

    Madde 21 - Resmi senet düzenlenmesini gerektirmeyen hallerde ayni hakların  

tescili için;                                                                   

    a) İstem,kanuni veya mansup mirasçılar tarafından yapılırsa hakim tarafından

verilmiş veraset belgesi.                                                       

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                              

                                  3359                                          

                                                                                

    b) İstem, lehine vasiyet edilen tarafından yapılırsa hakim tarafından tescil

için yazılan yazı ile birlikte tenfiz kararı ve vasiyetnamenin onaylı bir örne- 

ği,                                                                             

    c) Miras taksimi noter tarafından yapılmış ise sözleşme; mirasçılar arasında

yazılı olarak yapılmış olup da, mirasçıların imzaları noterce onaylanmamışsa tüm

mirasçıların; imzaların bir kısmı onaylanmış ise imzaları onaylanmamış olanların

başvuruları,                                                                    

    d) Hükmen yapılan kamulaştırmalarda, kesinleşmiş mahkeme kararı,            

    e) Cebri icra veya ortaklığın giderilmesi yoluyla yapılan satışlarda, taşın-

maz malın kime ihale edildiğini belirten ve tescili içeren ilgili merciin yazı- 

sı,                                                                             

    f) Mahkeme kararına dayalı tescillerde, kesinleşmiş mahkeme kararı,         

    Aranır.                                                                     

    Yevmiye defterine kayıt                                                     

    Madde 22 - Müdürlüğe gelen istemler;                                        

    a) Akitli işlemlerde, usulüne uygun resmi senet düzenlenerek taraflarca im- 

zalanmasından,                                                                  

    b) Akitsiz işlemlerde, istem belgesinin imzalanmasından,                    

    c) Resmi kurumların akitsiz işlemlerine ait yazılarının alınmasından,       

    sonra yevmiye defterine kaydedilir.                                         

    yevmiye defterine her sene başında, birden başlayan sıra numarası verilir.  

    Yevmiye defterine; istemin niteliği,tarihi,saat ve dakikası,istemde buluna- 

nın adı,soyadı ve adresi yazılır.                                               

    Yevmiye defteri müdür tarafından her iş günü tarih atılarak açılır ve iş    

günü sonunda kapatılarak imzalanır.                                             

    Yevmiye defteri işlem olmadığı günlerde açılıp kapatılmaz.                  

    Yevmiye defterine, tapu sicili üzerinde işlem yapılmasını gerektiren veya   

reddedilen istemler kaydedilir. Tapu sicili üzerinde kayıtlı hakların birbirle- 

rine üstünlüğü, bu deftere yazım tarih ve sıra numarasına göre belirlenir.      

    Müdür daire dışına çıkarken veya izin ve rapor gibi nedenlerle görevinden   

ayrılırken yetki verdiği memuru yevmiye defterine yazar ve imza eder. Müdür gö- 

reve dönünce, göreve başladığını yine yevmiye defterine yazar ve imza eder.     

    Yevmiye defterine kayıtlar siyah veya mavi mürekkepli kalemle yazılır.      

                                                                                

                                                                                

                                           3360                                           

                                                                                

    İstemin reddedilmesi                                                        

    Madde 23 - Mevzuat ve bu Tüzükte yer alan hükümlere uygun olmayan ve Türk   

Medeni Kanununun 921 inci maddesine göre geçici şerhe de imkan bulunmayan istem-

ler, geciktirilmeden, gerekçesi, itiraz yeri ve süresi de belirtilmek suretiyle 

reddedilir.                                                                     

    Ret kararı, istem sahibine elden veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre teb- 

liğ edilir.                                                                     

    Ret kararına, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde müdürlüğün bağlı   

bulunduğu üst birime, bu birimin kararına karşı da tebliğ tarihinden itibaren   

otuz gün içinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir.                              

                                                                                

                            DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                                      

                              Tesciller                                         

                                                                                

    Tescilin şekli                                                              

    Madde 24 - İstem, yevmiye defterine kaydedildikten sonra, aynı tarih ve yev-

miye numarası ile kütüğe tescil edilir. Tescil, siyah veya mavi mürekkepli ka-  

lemle ve kitap harfleriyle okunaklı şekilde yazılır.Kütük üzerinde kazıntı, si- 

linti, çıkıntı yapılamaz.                                                       

    Tescillerde yevmiye defterindeki sıra numarası esas alınır.                 

    Mülkiyet hakkının tescili                                                   

    Madde 25 - Kütük sayfası malik sütunundaki devreden kişinin adı ve soyadı,  

baba adı ile edinme nedeni, tarih ve yevmiye numarası kırmızı mürekkepli kalemle

çizilir ve yine kırmızı mürekkepli kalemle tarih ve yevmiye numarası yazılır.   

Malik sütununun ilk boş satırına yeni malikin adı, soyadı ve baba adı, edinme   

nedeni, tarih ve yevmiye numarası yazılır.                                      

    Tüzel kişilerin adı tam olarak yazılır.                                     

    Müşterek mülkiyette pay miktarı; paydaşların adı, soyadı ve baba adından    

sonraki kısımda, bayağı kesir olarak gösterilir.                                

    Bir paydaş sonradan başka paya sahip olduğu takdirde, payın tescili sırasın-

da payların toplamı yazılır.                                                    

    İştirak halinde mülkiyette iştiraki doğuran neden, malik isimlerinin ortak  

paranteze alınmasından sonra belirtilir.                                        

                                                                                

                                                                                

                                             3361                                           

                                                                                

    Ortaklaşa kullanılan yerlerin tescili                                       

    Madde 26 - Sosyal tesis, ticari mahal, yüzme havuzu, tenis kortu gibi taşın-

maz mal veya bağımsız bölümler ortaklaşa kullanıma ayrılmış ise, malik sütununa 

faydalanan taşınmaz malların ada ve parsel veya bağımsız bölüm numaraları yazı- 

lır.                                                                            

    Ortaklaşa kullanılan yerler, faydalanan taşınmaz mallarda aynı ada ve parsel

içerisinde olabileceği gibi, ortak sınırı olmaksızın ayrı ada ve parsellerde de 

bulunabilir.                                                                 &nb

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ