TMSF, Esbeton Eskişehir Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satıyor!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Esbeton Eskişehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satmak üzere ihale düzenledi

TMSF, Esbeton Eskişehir Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satıyor!

Kategori: İhale

10 Temmuz 2012 tarihinde saat 11:00'de yapılacak ihale ile satılacak olan  Esbeton Eskişehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 3 milyon 145 bin TL olarak açıklandı.


“Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme borçlusunun borçlarından dolayı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (“6183 sayılı Kanun”) hükümleri uyarınca haczedilen gayrimenkullerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 19/01/2012 tarih ve 2012/27 sayılı kararı ile oluşturulan “Esbeton Eskişehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.


 BORÇLU


 Eston Eskişehir Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.


 TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI


Fon Kurulunun 19/01/2012 tarih ve 2012/27 sayılı kararı ile oluşturulan Esbeton Eskişehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; borçlunun borçlarından dolayı 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca haczedilen; Organize Sanayi Bölgesi 5. cadde No:5 Eskişehir adresinde bulunan, Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Karacahüyük Mahallesi; 3622 parselde kayıtlı 18.570 m2 alanlı tarla vasıflı, 3623 parselde kayıtlı 10.275 m2 alanlı tarla vasıflı, 3624 parselde kayıtlı 9.041 m2 alanlı tarla vasıflı gayrimenkullerden oluşmaktadır.


MUHAMMEN BEDEL


"Esbeton Eskişehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 3.145.000.- (üçmilyonyüzkırkbeşbin) TL’dir.


TEMİNAT


İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Vakıflar Bankası T.A.O.  İstanbul  Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesi nezdindeki TR63 0001 5001 5800 7294 3682 53 no.lu TL hesabına 314.500.- (üçyüzondörtbinbeşyüz) TL teminatın “Esbeton Eskişehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu, cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de kabul edilecektir.


Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 09/07/2012 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.


İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ


İhale 10/07/2012 tarihinde saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.


KATILIM ŞARTLARI


1- “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler ihale sürecine katılamazlar.


2- Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine katılamazlar.


3- “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.


 İNCELEME


 “Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesi nezdindeki TR58 0001 5001 5800 7294 3682 46  no.lu TL hesabına  “Esbeton Eskişehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile 1.000.- (bin)  TL yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.


 İHALE USULÜ


İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin olarak TL cinsinden verilecektir.


“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 13/07/2012 tarihinde saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.


GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI


“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçlar ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.


DİĞER HUSUSLAR


1- İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde TL cinsinden peşin olarak ödenecektir.


2- İşbu ihale ilanının Resmi Gazetede yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar,


duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.


3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.


4- "Esbeton Eskişehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 06/07/2012 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.


5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu


Esbeton Eskişehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü


Satış Komisyonu


Büyükdere Cad. No:143


34394 Esentepe – İstanbul


Tel : 0 212 340 16 98


       0 212 340 20 57


Fax: 0 212 288 49 63Detaylı bilgi için; http://www.tmsf.org.tr/Sinem ÖZTÜRK/Emlakkulisi.com

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ