Ümraniye'de Gözdeler Sitesi'nde 130 bin TL'ye daire! İcradan!

T.C. Ümraniye 1. İcra Müdürlüğü, İstanbul ili Ümraniye ilçesi, İstiklal mahallesindeki Gözdeler Sitesi'ndeki daireyi 130 bin TL'den satışa çıkardı. Satış, 30 Nisan 2012 Pazartesi günü 14:00-14:10 saatleri arasında yapılacak

Ümraniye'de Gözdeler Sitesi'nde 130 bin TL'ye daire! İcradan!

Kategori: İhale

Verilen ilan şöyle;

 

T.C. ÜMRANİYE 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Dosya No : 2009/6392 Talimat

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi dolayısı ile satışına karar verilen aşağıda tapı kaydı, adedi, cinsi, evsafı, kıymeti iIe açık arttrma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir.

TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI:

İstanbul ili Ümraniye İlçesi, İstiklal mahallesi, 19/1 pata, I720 ada, I parsel sayılı 2209m2 miktarlı bahçeli kargir sanmanda 24/2352 arsa paylı l9 nolu daire.

TAŞINMAZLARIN İMARDURUMU:

Ömraniye Belediye Başkanlığı’nın 17.12.2009 tarih ve 1220657 sayılı yazı ekindeki, İstiklal mahallesi. Pafta 19/1, Ada (1720), Parsel (1) nolu taşınmazla alakalı, İmar Dunun bilgilerine güre, 13.02.1998 -15.03.1999/34 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, Ümraniye Revizyon Uygulama İmar Planı’nda, H=42.50 metre (ondört kat) irtifalı, Blok nizam. Konut alanında kalmaktadır. 

TASINMAZLARIN HALİHAZIR DURUMU VE EVSAFI  :

Satışa konu gayrimenkul, Ümraniye ilçesi, istiklai mahallesi, Ada (1720), Parsel (1) deki mahallen, Atakent Mahallesi, Dadaloğlu sokak, numara (7) deki, Gözdeler sitesi A Blok, 5. kat (19) solu bağımsız bölümdür. Parsel Özerinde, bir Zemin kat, onüç Normal kath, iskan edilmekte olan, yaklaşık on yedi yıl önce inşa edilen. Mimarlık hizmetlerine esas, E saufB grubu yşıtata olan, betonarme karkas bîr bina vardır. Zemin kat atamda işyerleri ve konul, normal Kat alanları ise, konut olarak tasarlanmıştır. A ve B girişi olan binanın, her giriş kısmına göre, normal kat alanlarında dörder adet bağımsız bâlâm bulunmaktadır. Bahse fonu A Blok 5. kat (19) numaralı bağımsız bölüm. Gtey doğu yönlere cepheli ohp, giriş holü, iç oda, salon, matrak, banyo, tuvalet ve bata mahallerinden müteşekkil ve yaklaşık 110 m2 inşaat alanlıda Bağımsız bölümün inşasında standart olduğu kabul edilen vasat malzemeler kullanılmıştır. Müstakil ısıtmalı kaloriferli bağımsız bölümde, ıslak zemin döşemeleri, seramik malzeme ile döşenmiş, oda zemin döşemeleri pvç esaslı malzeme ve hah ile kaplanmıştır, Belediye sı hizmetlerinin bulunduğu bölgedeki ulaşım Mân olumlu özellikteki parseldir.

TAŞINMAZLARINKIYMETİ

Kıymete tesir eden özellikleri dikkate alınarak, günün koşullan göre yapılan, inceleme ve araştırma netkesiyle Bapdıriık ve İskan Bakanlığı, Yapı Yaklaşık Maliyetleri ve Yıpranma Paylan da taba katılarak, İstiklal Mahallesi, Ada (1720), Parsel (!) deki, 5. Kat (19) numaralı iskan edilen bağımsız bölümün, toplam bedelinin I30.000 TL (yüz otuz bin TL) edebileceği kanatine varılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI

1. Satışı: 30/04/2012 günü 14:00-14:10 saatleri arasında

2. Satışı: 10/05/2012 günü 14:00-14:100saatleri arasında

ÜMRANİYE I. İCRA MÜDÜRLÜGÜ'NDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmada tahmin edilen kıymetin %60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toptanını ve satış ve paylaştırma masraflarını  geçmek şartı  ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmasa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 10 gün daha uzatılarak ikinci satış yukarıda belirtilen tarih ve saatte tekrar yapılacaktır. Bu artırmada da tahmin edilen kıymetin %40'ını rüçhanlı alacaklıların alacaktan mecmuunu, satış ve paylaştırma masraflarım geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı

2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20 nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri kamdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Damga vergisi, tapu alıra harcı ve masrafları ile KDV alıcıya aittir. Tellaliye resmi, Tapa satım harcı ve birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim masrafta alıcıya aittir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu gayrımenkul üzerindeki haklarını hususi ile faiz ve masrafa dair ota iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde, dairemize bildirmeleri lazımdır, Aksi halde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içlide ödenmez ise İİK'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatışmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt tam ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir,

i- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakta, başkaca bilgi almak isteyenlerin ÜMRANİYE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2009/092 TALİMAT sayılı dosya numara ile Müdürlüğümüze başvurmaları, tebliğ edilemeyen alakadarlara bu itam tebliğ yerine geçeceği ilan olunur

Basın No: 15131

www.bik.gov.tr

 

İlan için tıklayın!

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ