Yapı sınıfları 2013!

Kaç çeşit yapı sınıfı bulunuyor? Yapı sınıfları 2013 nelerdir, diye soruyorsanız yanıtı ve detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...

Yapı sınıfları 2013!

Kategori: Emlak Terimleri

Yapı sınıfları 2013!

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından maliyetleri belirlenen yapı sınıfları, 4 ana grup altında toplanıyor. Bunlar Mimarlık hizmetleri bayındırlık yapı sınıfları, Elektrik Mühendisliği hizmetleri bayındırlık yapı sınıfları, Makine Mühendisliği hizmetleri bayındırlık yapı sınıfları ve İnşaat Mühendisliği hizmetleri bayındırlık yapı sınıfları olarak karşımıza çıkıyor.


Yukarıda belirttiğimiz yapı sınıfları da kendi aralarınde birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf ve beşinci sınıf olmak üzere 5'e ayrılıyor.


Yapı sınıfları, tanım ve kapsamları aşağıda yer alıyor. İşte yapı sınıfları 2013 ve detayları...


Yapı sınıfları 2013..

1- Mimarlık hizmetleri bayındırlık yapı sınıfları


Birinci sınıf

Ağıl, ahır, samanlık gibi çok basit tarım binaları, basit barakalar ve diğer yardımcı binalar ile daha ziyade Mühendislik hizmetlerine yardımcı olarak çalışmayı gerektiren istinad duvarları, sahil tahkimatı, trafo ve benzeri yapılardaki Mimarlık hizmetlerini ifade ediyor.


İkinci sınıf

Basit yapıların Mimarlık hizmetleri; basit tek konutlar, basit tarım, ticaret ve endüstri hizmet binaları, kule ve basit garajlar ve benzerlerine deniyor.


Üçüncü sınıf

Sanat, teknik ve ekonomi yönlerinden orta derecede araştırmayı gerektiren Mimarlık hizmetleri (tarım ve endüstri yapıları, basit otel ve moteller, lokanta ve dükkanlar, okul ve basit spor tesisleri, küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri, normal idare binaları, küçük sağlık tesisleri, küçük postahaneler, ticari bürolar, basit apartmanlar ve benzerleri)ni ifade ediyor. 


Dördüncü sınıf

Sanat, teknik ve ekonomi yönlerinden önemli araştırmayı gerektiren yapıların Mimarlık hizmetleri; yüksek nitelikte konut ve apartmanlar, otel ve moteller, kaplıca ve şifa evleri, işhanları, stadyum ve spor salonları, hastaneler, büyük kütüphaneler ve kültür yapıları, özelliği olan büyük okul yapıları, üniversiteler, büyük mağazalar, banka ve borsa binaları, büyük postahaneler, radyo, televizyon ve benzeri yapılara deniyor.


Beşinci sınıf

Çok önemli sanat yapıları ile dördüncü sınıfta belirtilen yapıların sanat ve araştırma yönünden çok önemli olanlarının mimarlık hizmetleri olarak karşımıza çıkıyor.


İç mimari ve dekorasyon hizmetleri de bu sınıfta mütalaa edilir. Ancak ücret, dekorasyon yaklaşık maliyetine göre 5. sınıftan hesaplanan miktarın % 50 fazlası ile ödenir. Bu ücretin hesaplanmasındaki yaklaşık maliyet, mümkünse 3. maddeye göre, değilse usulüne göre bulunuyor. Bu hizmetler; iç hacimlerin dekorasyonu, döşeme ve möbleler, ışıklandırma, sergileme, tören ve bayram dekorasyonları, reklam tesisleri, kara, deniz ve hava taşıt araçlarının döşenmesi ve benzerlerine deniyor.2- İnşaat Mühendisliği hizmetleri bayındırlık yapı sınıfları


Birinci sınıf

Tek katlı yığma yapılar, oturtma çatılar gibi yapılara deniyor.


İkinci sınıf

Çok katlı yığma yapılar, yığma karkas karışımı yapılar, tek katlı ve kiriş max. hesap açıklığı 4.00 metreden küçük betonarme yapılar, açıklıkları 15 metreye kadar izostatik ahşap çatılar, yükseklikleri 6 metreye kadar kargir veya betonarme istinat duvarları, nüfusu 10.000 den az köy, kasaba ve sitelere ait içme suyu, kanalizasyon, drenaj tesisleri, yollar, basit yeraltı su ve akaryakıt depolarına deniyor.


Üçüncü sınıf

Üç katlı (üç kat dahil) veya kiriş max. hesap açıklığı 10 metreye kadar olan betonarme yapılar, tek katlı ve kiriş max. hesap açıklığı 5 metreden küçük çelik yapılar, açıklıkları 20 metreye kadar ahşap çatılar, yükseklikleri 6 metreden fazla olan kargir ve betonarme istinat duvarları olarak ifade ediliyor.


Dördüncü sınıf

Altı katlı (altı kat dahil) veya kiriş max. hesap açıklığı 25 metreye kadar olan betonarme yapılar, üç katlı (üç kat dahil) veya kiriş max. hesap açıklığı 15 metreye kadar olan çelik yapılar, kazık temellere deniyor.


Beşinci sınıf

Altı kattan fazla veya kiriş max. açıklığı 25 metreyi geçen betonarme karkas yapılar, üç kattan fazla veya kiriş max. hesap açıklığı 15 metreyi geçen çelik yapılar, uzay kafes sistemleri, basit kabuk çatılar, öngerilmeli yapıları ifade ediyor.


3- Makine Mühendisliği hizmetleri bayındırlık yapı sınıfları


Birinci sınıf

- Ahır, kümes, samanlık gibi basit tarım yapıları,

- Köy okulları,

- Sağlık Ocakları,

- Karakol, meteoroloji istasyonu gibi küçük idare binaları, ve benzerlerinin normal tesisat işleri;


İkinci sınıf

- Meskenler,

- Okullar,

- Dispanserler,

- İdare binaları ve benzerlerinin normal tesisat işleri;


Üçüncü sınıf

Teknik ve ekonomi yönünden orta derecede inceleme gerektiren tesisat çeşitleri ile donatılacak;

- Yurtlar, moteller,

- Yatılı okullar, halk eğitim merkezleri, toplantı salonları, kültür ve spor tesisleri,

- 100 yatağa kadar (100 yatak dahil) hastaneler,

- Elçilik binaları, büyük idare binaları, büro binaları,

- Hacminin % 20'sine kadar klimatize edilecek yapılar, ve benzerlerinin tesisat işleri;


Dördüncü sınıf

Teknik ve ekonomik yönlerinden önemli etüd ve araştırma gerektiren tesisat çeşitleri ile donatılacak:

- Büyük binalar, bina grupları ile siteler gibi kompleksler, büyük oteller,

- Üniversite kampüsleri, tiyatro binaları ve sinemalar,

- 300 yatağa kadar (300 yatak dahil) hastaneler, laboratuvarlar,

- Arşivler, terminal binaları,

- Sanayi tesisleri, mezbahalar ve soğuk depolar,

- Yeraltı geçitleri,

- Hacminin % 50'sine kadar klimatize edilecek yapılar, ve benzerlerinin tesisat işleri;


Beşinci sınıf

Teknik ve ekonomik yönünden özel ihtisasa dayanan etüd ve araştırma gerektiren tesisat çeşitleri ile donatılacak;

- Yüksek basınçlı özel ısıtma şebekesi ve bir veya birkaç ısı santralı bulunan büyük kampüsler veya siteler gibi komplekslerin bölgesel ısıtma tesisleri,

- Komple sahne tesisleri olan tiyatro ve opera gibi büyük yapılar,

- 300 yataktan büyük hastaneler,

- Çok çeşitli özel tesisatı da bulunan anıt yapılar, ve benzerlerinin tesisat işleri.


4- Elektrik Mühendisliği hizmetleri bayındırlık yapı sınıfları


Birinci sınıf

- Ahır ve kümes gibi basit tarım binaları, basit evler,

- Köy okulları,

- Sağlık ocakları,

- Karakollar, ve benzerlerinin normal aydınlatma ve priz tesisatı, zil ve diğer basit zayıf akım tesisatı;

- Yukarıdaki yapılar için 1 KW ve daha alçak gerilimli elektrik bağlantıları ve benzerleri,


İkinci sınıf

- Apartman ve yüksek nitelikte konutlar,

- Okullar

- Dispanserler,

- Orta derecede idare binaları, ve benzerlerinin birinci sınıfta belirtilen tesisatı ve buna ek olarak; anten basit donanma ve dış ışıklandırma, sinyal, alârm ihbar, merkezi saat tesisatı, telefon şebeke ve santralı, paratoner tesisatı,

Yukarıda belirtilen yapılar için elektrik bağlantıları, 6,6 KW'a kadar dağıtım şebekeleri ve trafo postaları ve benzerleri;


Üçüncü sınıf

- Yurtlar, küçük otel ve moteller,

- Yatılı okullar, eğitim merkezleri, kültür tesisleri, toplantı salonları,

- İdare ve büro binaları, elçilikler,

- Mezbahalar, soğuk hava depoları, terminaller,

- 100 yatağa kadar (100 yatak dahil) hastaneler, ve benzerlerinin yukarıdaki sınıflarda belirtilen tesisatı ve bunlara ek olarak, kuvvet tesisatı, elektro-akustik tesisat;

- Sözü edilen yapılar için elektrik bağlantıları, dış ışıklandırma ve donanma tesisatı, bahçe ve çevre aydınlatması, asansörler, yedek elektrojen grupları; 200 KW'a kadar trafo postaları, motor, jeneratör ve benzerleri bulunan açık veya kapalı sanayi tesisleri, 35 KW'a kadar yüksek gerilim şebekeleri, trafo postaları ve benzerleri;


Dördüncü sınıf

Teknik ve ekonomi yönünden araştırma ve etüd gerektiren tesisat çeşitleri ile donatılacak:

- Büyük binalar, bina grupları ve siteler gibi kompleksler, oteller,

- Üniversite kampüsleri, tiyatro binaları ve sinemalar,

- 300 yatağa kadar (300 yatak dahil) hastaneler, lâboratuvarlar,

- Terminal binaları,

- Yürür merpenli yeraltı geçitleri, ve benzerlerinin üçüncü sınıfta belirtilen tesisatına ilâve olarak; emniyet tesisatı, özel ihbar ve kayıt tesisleri, tam elektro-akustik tesisat, otomatik kontrol ve kumanda tesisleri, hastahanelerin teşhis ve tedavi tesisatı ile özel hastahane tesisatı, şebeke bağlantıları;


Spor sahalarının, büyük meydanların aydınlatma tesisatı, skor tesisleri, 2 m/sn ve daha sür'atli ve kombine asansörler, yürür merpenler, 1000 KW'ya kadar trafo postaları, jenaratör, motor ve benzerlerini ihtiva eden açık veya kapalı sanayi tesisleri, 35 KW'un üstünde olan yüksek gerilim şebekeleri ve trafo postaları ve benzerleri;


Beşinci sınıf

Teknik ve ekonomi yönünden önemli etüd ve araştırma gerektiren ve özel ihtisas isteyen tesisat çeşitleri ile donatılacak;

- Çok çeşitli özel tesisatı da ihtiva eden anıt niteliğinde büyük yapılar,

- Komple sahne tesisatı bulunan tiyatro ve opera gibi büyük yapılar,

- 300 yataktan büyük hastaneler,

- Radyo ve televizyon binaları ile vericileri ve röle istasyonları,

- Büyük sanayi tesisleri, ve benzerlerinin dördüncü sınıfta belirtilen tesisatı; değişken renkli ışıklandırma, programlı elektro-akustik her nevi elektronik kumanda, kayıt ve neşir tesisatı ve benzerleri, 1000 KW'ın üstündeki güçte enerji santralleri.
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ