Yediemin ücret tarifesi!

Yediemin ücret tarifesi, 2013 Mayıs tarihinde Yargıtay tarafından alınan karar ile belirlendi. Yediemin deposuna sahip olan kimselerin tahsil edeceği yasal yediemin ücret tarifesi bu haberde...

Yediemin ücret tarifesi!

Kategori: Emlak Terimleri

Yediemin ücret tarifesi!

Yediemin ücret tarifesi, 2013 Eylül tarihinde Yargıtay tarafından alınan karar ile belirlendi. Yasal yediemin ücreti kararı aşağıda yer alıyor:


YARGITAY 13. Hukuk Dairesi 

ESAS NUMARASI : 2013/4797 

KARAR NUMARASI: 2013/12883 


YEDİEMİNLİK ÜCRETİ ALACAĞI, ADALET BAKANLIĞI ÜCRET TARİFESİ...

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.


KARAR


Davacı, özel yediemin deposu sahibi olduğunu, davalının alacaklı vekili olarak gerçekleştirdiği haciz işlemlerinden sonra kendisine teslim edilen mallarla ilgili yedieminlik ücretini ödemediğini ileri sürerek 51.240,00TL nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.


Davalı, belirlenen ücretin fahiş olduğunu, Adalet Bakanlığının yedieminlik ücretlerine ilişkin tarifesinin uygulanması gerektiğini savunarak davanın reddini dilemiştir.


Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafça temyiz edilmiştir.


Dava,yedieminlik ücreti alacağının tahsili istemine ilişkindir. Taraflar arasındaki yedieminlik hizmetinin verilmesine ilişkin ...3. İcra Müdürlüğünün 2008/2957 Talimat sayılı dosyasında 18.6.2008 tarihinde düzenlenen “yedieminlik teslim zaptı” başlıklı sözleşme niteliğindeki belgede, haczedilerek davacıya teslim edilen malların muhafaza ücretine ilişkin olarak günlük yedieminlik ücretinin 140,00 TL olduğu ve bu bedelin malın kapladığı yer ve hacim itibariyle mahcuzun takdir edilen kıymetinin %02’si olarak hesaplandığı belirtilmişse de, davacı alacaklının ...3. İcra Müdürlüğünün 2008/957 sayılı icra dosyasına daha sonradan verdiği 4.11.2009 tarihli altında imzası bulunan dilekçesinde Adalet Bakanlığı Ücret Tarifesine göre hesaplanacak yedieminlik ücretinin kendisine ödenmesini istemiştir. Davacının bu beyanı kendisini bağlar. Hal böyle olunca mahkemece, Adalet Bakanlığı Tarifesi hükümleri gözetilmek suretiyle yedieminlik ücretinin tesbiti ile belirlenecek miktara karar verilmesi gerekirken sözleşmede öngörülen bedel üzerinden hesaplama yapılarak yazılı şekilde hüküm tesisi, usül ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. 


SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.5.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ