16 / 08 / 2022

10 maddede site yönetim toplantılarında alınan kararlara itiraz!

10 maddede site yönetim toplantılarında alınan kararlara itiraz!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "10 maddede site yönetim toplantılarında alınan kararlara itiraz" konulu yazısını Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...1. Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak KMK 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz.

2. Kat malikleri/temsilciler kurulu kararlarına itiraz, Kat Mülkiyet Kanununun 33. Maddesinde düzenlenmiştir.

3. Site yönetimlerinde usule ve esasa uygun alınan kararlar davaya konu olsa da mevzuata uygunluktan  dolayı açılan davalar ya çok uzayıp, mahkeme kararı etkisini kaybetmekte ya da mevcut yönetim lehine sonuçlanmaktadır.

4. Kural olarak, toplantıya katılıp, kararlara olumsuz oy veren malikle (karşılığa ilişkin gerekçe belirtilmemiş olması gerekmediği Yargıtay’ın içtihatlarında  kabul edilmiştir) kararın iptali için mahkemeye başvurabilirken, bununla birlikte, karara olumlu oy vermiş maliklerde, iyi niyetli olmaları ve kararın iptalinde korunmaya değer hukuki yararlarının bulunması halinde onların da dava açabilecekleri kabul edilebilir.

10 maddede site yönetim toplantılarında alınan kararlara itiraz!

5. Kararlara karşı dava açmasının süre koşulu bulunmaktadır: Kat malikleri/temsilciler kurulu toplantısına katılmış kat malikleri için bu süre- olumlu, olumsuz, çekimser oy kullanılmışlığa bakılmaksızın- bir olup, süre karar tarihi ile başlar.

6. Kat malikleri kurulu toplantısına katılmamış olan malikler için de bu süre yine bir aydır, süre kararı öğrendikleri tarih itibariyle başlar. Bu sürenin başlangıcına evrak edinmek isteyen yönetimler, kararları katılmayan maliklere (KMK madde 29’da olduğu gibi) elden imza veya taahhütlü mektupla bildirmelidir, bu bildirimdeki tebligata ilişkin esaslar ise Tebligat Kanunu Ek Madde-1’de hükmedildiği şekildedir.

7. Her halükârda karar tarihinden itibaren, karara ilişkin dava hakkı altı ay sonrasında sona erer, mahkemeler bu hak düşürücü hükmü resen dikkate almak durumundadır.

8. Kat malikleri kurulu toplantılarında alınan kararlar, sonradan mülk edinen malikleri de bağlayıcılıktadır. Sonradan mülk edinen malikler için bu süre kararın alındığı tarihten başlar ve bir aydır, her halükârda da altı ay sonra resen sona erer.

9. Bunlarla birlikte, kat malikleri kurulu kararlarının yok hükmünde olması veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı hallerde iptal davaları süre koşulu olmaksızın açılabilir.

10. Yargıtay uygulamalarında; kanunun emredici hükümlerine aykırı, usulüne uygun çağrısı yapılmamış katılım koşulu sağlanmadan açılmış toplantılarda, nitelikli çoğunluk şartı varsa buna uyulmadan alınan kararlar yok hükmündedir ve bu durumlarda kararın iptaline ilişkin davaların açılmasında süre şartı aranmaz.


Nihat Dönmez / Site Yönetimleri Danışmanı          

www.konutsitesiyonetimi.com