03 / 07 / 2022

10 maddede sitelerde karar alma süreci!

10 maddede sitelerde karar alma süreci!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "10 maddede sitelerde karar alma süreci" konulu yazısını Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı... 

1. Kat maliklerine toplantının özelliğine göre çağrılar yapıldıktan sonra, toplantı günü, toplantı saatinden yeterince önce, kurulun yapılacağı salonun kapısında, kat malikleri listesi (hazirun) imzaya açılır. 

2. Kanunda belirtilen kısıtlamalar saklı kalmak üzere, malikler vekiller üzerinden de kurula katılabilir. 

3. Kat malikleri kurulu, genel kural olarak kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verir. Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantı yapılamazsa, birinci toplantının ara-devamı olan ikinci toplantının açılış şartında herhangi katılım oran kısıtlaması yoktur. İkinci toplantıda kararlar katılımcıların salt çoğunluğu ile alınır.

10 maddede sitelerde karar alma süreci!

4. Toplantı açılış şartları yerine geldiğinde, yönetici veya görevli tarafından toplantının açılış şartlarına ulaşılıp-ulaşılmadığı anonsu yapılır. Eğer toplantı birincisinde aranan kat malikleri sayı ve arsa payı çoğunluğuna ulaşamamışsa, birkaç malikin de imzası ile hazirun listesi de ek yapılarak bir tutanak tutularak, ikinci toplantı tarih-saatine kadar toplantıya ara verilir. (Burada “ara verilir” söylemi, ikinci toplantının ayrı bir toplantı değil, toplantının devamı olduğu anlamını vermek için kasten kullanılmıştır.)

5. Birinci toplantı açılış şartları yerine gelmişse veya herhangi bir açılış şartı taşımayan ikinci toplantı, yönetici veya görevli tarafından kurula anonsla açılır.

6. Kurul, toplantıyı yönetmek üzere (oy çoğunluğu ile) bir heyet oluşturulur, (bu heyete pan heyeti denebilirse de bizler toplantı heyeti tabirini daha uygun görüyoruz), heyete tutanağı imza altına alma yetkisi oylanır (ki biz, bu yetkiye rağmen tutanakların her sayfasının tüm katılımcılarca imzalanmasını ciddiyetle tavsiye ediyoruz). 

7. İlgililer hazirun listesini, yönetim planı kopyasını ve yapılamamışsa birinci toplantı ara verme tutanağı ile gündemin de içinde bulunduğu toplantı çağrı evrak kopyasını heyete teslim eder. Bu andan sonra toplantıyı bu heyet yönetir. Bu heyet geçerli oyları, toplam oy ve nitelikli çoğunluk oranları hakkında kurula bilgi verdikten sonra toplantı gündemini görüşmelere açarak, oylatarak kararların alınmasını sağlar ve bu kararları tutanak altına alarak imzaya açar. 

10 maddede sitelerde karar alma süreci!

8. Gündemdeki kararlar özelliklerine göre farklı oy oranına tabidir, bu aranlar ciddi şekilde kanunla hüküm altına alınmıştır. Bu oranlara ulaşmadan alınan kararlar dava dahi gerekmeksizin yok hükmündedir ve yalnızca ilgili kararın konusuna olumlu oy verenleri, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri dışında, genel hükümlere göre bağlar.

9. Kararlara olumlu oy vermeyenler, gerekçe de belirtmeksizin, toplantı heyetine sözlü taleple madde madde veya toptan kararlara karşı olduğuna dair tutanağa şerh düşülmesini ve tutanağın bir suretinin kendilerine verilmesini isteyebilirler. Mevzuata uygun davranan, tecrübeli toplantı heyetleri bu taleplere gerek kalmaksızın toplantı açılışı sonrasındaki açıklamalarda bu kanun hükmü hakkı kurula anons eder.

10. Kişilerin, toplantı katılım listesine imza atmadan, toplantıya katılmasına hatta toplantı salonuna girilmesine müsaade edilmemelidir. Toplantının açılış şartlarından olan katılım, bu liste üzerinden belirlenir. Toplantıyı oylamaya katılmadan veya tutanağı imzalamadan terk edenler toplantı katılım sayısına dahildir, ancak oyları alınan karalara muhalif olarak kabul edilir.

Nihat Dönmez/Site Yönetimleri Danışmanı  

www.famcoturk.com.tr 
 

7 maddede sitelerde olağanüstü toplantılar!