1948 yılında Çırağan Sarayı İstanbul Belediyesi'ne devredilecek!

1948 yılında Çırağan Sarayı İstanbul Belediyesi'ne devredilecek!

1948 yılında hükümet Çırağan Sarayı'nı İstanbul Belediyesi'ne devredecekmiş. Bir Amerikan firması yanık haldeki sarayı devralacak olan İstanbul Belediyesi ile temasa girerek Çırağan'ı uluslararası bir otel yapmak istemiş.
1948 yılında Çırağan Sarayı İstanbul Belediyesi ne devredilecek!


Çırağan Sarayı belediyeye devrolunacak


Bir Amerikan şirketi yanık sarayı otel yapmak için Belediye ile temasa girdi


    Belediye, Çırağan Sarayı'nın otel yapılmak üzere hükümet tarafından kendisine devredilmesine esas itibariyle karar verildiği için bu hususta bazı ecnebi müesseseleri ile iptidai mahiyette olmak üzere, temasta bulunmuştu. Bu maksatla otelcilikte ihtisası olan İsviçre şirketleriyle evvelce bir temas yapılmıştı. Çırağan Sarayı, meşrutiyetin ikinci senesinde yanarak bugün hala bir harabe halinde olduğu için bir vakitler binayı tetkik eden mimar ve mühendisler, binanın enkazı üzerinde yeni bir bina yapılamayacağını ve enkazı yıkmaktan başka çare olmadığını iddia etmişlerdi. Fakat sonraları Güzel Sanatlar Akademisi profesörleriyle diğer bazı mütehassıslar tarafından yapılan tetkikat neticesinde sarayın dış duvarlarıyla bazı bölmeleri mevcut olduğundan ve aradan kırk seneye yakın bir zaman geçmiş olduğu halde çökmemiş olmamasına göre enkazın istifade edilecek bir vaziyette olduğunu anlamış ve -yukarıda kaydettiğimiz gibi- ecnebi sermayeli bazı müesseseler ile temaslara girişmişti. Fakat bu teşebbüsten son günlere kadar bir netice çıkmamıştı. 

     Haber aldığımıza göre bir Amerikan şirketi, Belediye'nin bu tasavvurundan haberdar olmuş ve şehrimize gönderdiği mümessileri vasıtasıya Belediye ile temasa girdiği gibi Çırağan Sarayı'nı da esaslı surette tetkik ettirmiştir. Bu tetkikat neticesinde Çırağan Sarayı'nın otel olarak yeniden inşasına, fakat esas tarz ve üslubunun bozulmamasına çalışılacaktır. Belediye ile Amerikan şirketi arasında umumi bir anlaşma elde edildiği takdirde Belediye hükümete müracaat ederek -vaktiyle İnönü Gezisi'nin yerinde bulunan eski Taksim Kışlası ve müştemilatının Belediye'ye terki işinde olduğu gibi- Çırağan Sarayı'nın da Belediye'ye terki muamelesinin neticelendirilmesini isteyecektir. 

     İstanbul'a turist çekmek hususunda mühim bir rolü olacak Çırağan Sarayı'nın bir otel halinde inşası için lazım gelen sermaye bu şirket tarafından tahsis edilecek ve otelin inşasından sonra da -muayyen bir müddetle- otel bu şirket tarafından işletilecektir. Bu müddetin bitmesinden sonra Çırağan Sarayı Oteli Belediye'ye kalacaktır. Otelin -Avrupa'nın en lüks ve modern otelleri gibi- tanzim ve idare edilmesi düşünüldüğü gibi Türk üslup ve tezyinatı bakımından da hususiyeti haiz olması temin edilecektir.


Akşam 6 Eylül 1948Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com