376. dilekçe nedir?

376. dilekçe nedir?

Vergiden kaynaklanan cezaların azaltılması talebini içeren 376. dilekçe nedir, detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...


376. dilekçe nedir?

376. dilekçe, vergiden doğan cezaların azaltılması için ilgili daireye verilen yazıyı ifade ediyor. Söz konusu dilekçe ile ilgili hüküm 3475 Vergi Usul Kanunu'nda yer almaktadır.


Madde 376

İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden artakalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin 

tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse:

1. Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri,

2. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasının üçte biri; İndirilir.

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda yazılı süre içinde  ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz.

Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır.376. dilekçe örneği;


VUK.376. İNDİRİMLİ CEZA ÖDEME DİLEKCESİ 

.............................. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NEDairenizin .................... Vergi kimlik numaralı mükellefiyim. Adıma düzenlenen,............Tarih ve................ Sayılı Ceza ihbarnamesi ile kesilip, ..........tarihinde tebliğ olunan ................ cezasının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 376’ncı maddesine göre indirimli ödemek istiyorum.Söz konusu madde hükmünden yararlandırılmam için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
ADRES:

..../..../...

Mükellef

Ad, Soyadı ve İmza
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com