7 soruda eve haciz!

7 soruda eve haciz!Haciz, bir borçlunun borcunu ödememesi halinde, alacaklının icra yolu ile söz konusu borcun tahsilini aldığı işlem olarak ifade ediliyor. Peki, eve haciz nasıl gelir? İşte 7 soruda eve haciz mevzuatı..


7 soruda eve haciz!

Haciz, bir borçlunun borcunu ödememesi halinde, alacaklının icra yolu ile söz konusu borcun tahsilini aldığı işlem olarak ifade ediliyor. Haciz süreci, İcra ve İflas Kanunu kapsamında düzenleniyor. Kanunen,  Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı red olunduktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı haciz konmasını isteyebiliyor.


1. Haciz işlemi nasıl başlar?

Alacaklının İcra Müdürlüğü'ne gidilerek takip talebinde bulunması gerekiyor. İcra Müdürlüğü söz konusu takip talebini düzenleyerek, borçluya bildiriyor. Borçlu, bu ödeme emrini aldıktan sonra tebligatta yazılı olan hususlara uymak zorunda kalıyor.


2. Haciz işlemi hangi hallerde başlatılabilir?

Alacaklı ve borçlu ilişkisinde; Borçlu kimsenin, borçlu olduğu miktar kadar sahip olduğu menkul ve gayrimenkul mallara konularak, alacaklıya olan borç ödeniyor.


3. Haciz ne zaman başlar?

İcra dairesi talepten nihayet üç gün içinde haczi yapıyor. Haczolunacak mallar başka yerde ise haciz yapılmasını malların bulunduğu yerin icra dairesine hemen yazar. Bu halde hacizle ilgili şikayetler, istinabe olunan icra dairesinin tabi bulunduğu icra mahkemesince çözümlenir. Resmî sicile kayıtlı malların haczi, takibin yapıldığı icra dairesince, kaydına işletilmek suretiyle doğrudan da yapılabilir.


4. Haczedilen mallara ne yapılır?

Haciz sürecinde borçluya ait haczedilen mallar, alacaklıya ya da vekiline verilmiyor. Söz konusu mallar yed-i emin olarak tabir edilen; resmi kayıtların tutulduğu depolarda muhafaza ediliyor. Satış işlemi talep edilene kadar bu depoda yed-i eminlerin gözetimi altında kalır.


5. Hangi mallar haczedilebilir?

Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilâma müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra müdürünce lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.


Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.


6. Hangi mallar haczedilemez?

- Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar,


- Borçlunun zatı ve mesleki için lüzumlu elbise ve eşyasiyle borçlu ve ailesine lüzumu olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası,


- Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası,


- Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu olan alât ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları,


- Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları,


- Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek mahsül için lazım olan tohumluğu,


- Borçlu bağ, bahçe veya meyva veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan bağ, bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alât ve edevat,


Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin mai­şetleri için zaruri olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları,


- Borçlar Kanununun 510 uncu maddesi mucibince haczolunmamak üzere tesis edilmiş olan kaydı hayatla iratlar,


- Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malül olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile bu hizmetlerden birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikramiyeleri,


Askeri malüllerle, şehit yetimlerine verilen terfi zammı ve 1485 numaralı Kanun hükmüne göre verilen inhisar beyiye hisseleri,


- Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaşlar,


- Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lazım gelen paralar,


- Borçlunun haline münasip evi (ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır).


7. Haciz ne zaman kalkar?

Alacaklının ya da vekilinin talebi üzerinde konulan haciz kaldırılabiliyor. Bunun yanı sıra haczedilen menkul malın satışı bir yıl içinde talep edilmezse menkul mal üzerindeki haciz kalkar.

 

Gayrimenkuller için ise haczedilen gayrimenkul malın satışı iki yıl içinde gerçekleşmezse yine haciz kanuna göre kendiliğinden düşer.


Eşimin borcundan dolayı evime haciz gelir mi?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com