A Artı Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

A Artı Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!A Artı Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Irmak Aydın tarafından 50 bin TL sermaye ile 19 Ekim'de Ümraniye, Tatlısu Mahallesi, Şehit Burak Kurtuluş Caddesi'nde kuruldu.


A Artı Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Irmak Aydın tarafından 50 bin TL sermaye ile 19 Ekim'de Ümraniye, Tatlısu Mahallesi, Şehit Burak Kurtuluş Caddesi'nde kuruldu. 


A Artı Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; Şirket her türlü etüt, plan, proje, mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, mühendislik yapıları, yerleşim alanları ve maden sahalarında; jeolojik, jeoteknik, jeofizik etütler ve maden etüdleri, hidrolojik, hidrojeolojik etüdler, sıcak su etüdleri, jeolojik inceleme ve harita yapımı, maden arama, araştırma ve mevcut maden sahalarında gerekli sontaj, inceleme ve etütlerin yapılması, rezerv hesaplarının yapılması, ön işletme ve işletme raporlarının hazırlanması, kıyı ve deniz jeolojisi proje ve uygulamaları, ÇED raporlarının hazırlanması, beton ve bitümlü kaplamalar dizayn ve mühendislik hizmetleri, jeolojik, jeoteknik, jeofizik danışmanlık ve mühendislik ve proje hizmetlerinin yapılması  Her türlü inşaat, taahhüt, hafriyat, nakliyat, alt ve üst yapı işleri ile, iç ve dış dekorasyon işlerini yapmak, kendi nam ve hesabına, kat karşılığı veya arsa alarak, bina ve tesisler yapmak, yaptırmak, satmak veya ticaretini yapmak, yurt içinde ve yurt dışında, konut hizmet binaları, sosyal tesisler, baraj, sulama şebekeleri, karayolu, orman yolları gibi alanlarda inşaat, müteahhitlik, mühendislik ve taşeronluk işleri yapmak, konusu ile ilgili, devletin ve sektörlerinin veya özel sektörlerin her türlü inşaat ihalelerine katılmak, taahhüt etmek ve bu konularda her türlü etüt, plan ve proje yapmak, teknik müşavirlik, şantiye şerliği, TUS ve kontrollük hizmetleri yapmak, her türlü gayrimenkul alım satımını yapmak, bilumum inşaat malzemeleri, ithali, ihracı alımı, satımı, dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak konusuile ilgili her türlü, iş makineleri, nakil vasıtaları ve bunların yedek parçalarını, almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, ithalat ve ihracatını yapmak, zemin, su, sıcak su ve maden sontajı yapmak, temel mühendisliği uygulamalarında müteahhitlik müşavirlik hizmetleri, her türlü iksa uygulamaları yapmak, vibreks kazık, fore kazık, mendeks kazık, mini kazık, ankraj, diyafram duvar, well point, zemin ıslah ve enjeksiyon işleri, püskürtme beton uygulamaları yapmak, iskele ve deniz yapıları, mimari projeler, alt yapı perojeleri, dekorasyon projeleri, teknik müşavirlik, kontrollük, bilirkişilik, etüt fizibilite ve organizasyon işleri, gayrimenkul mükellefiyet, kat mükellefiyeti, kat irtifakı tesis  etmek, tapu ve kadastro dairelerinde ifraz ve tevhit, parselasyon ile ilgili olarak türlü muamelelerde bulunmak, Şirket bu faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için; a-) Gerek yerli ve gerek yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık yapabilir, şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir ve aracılık yapmamak koşuluyla, onların paylarını ve hisse senetlerini alıp-satabilir, b-) Şirketin amaç ve konusuna ulaşabilmesi için gerekli her nevi taşınır ve taşınmaz mallar alabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, taşınmaz üzerinde irtifak ve intifa ve sükna hakları tesis edebilir veya ettirebilir, bunları devren alabilir veya devir edebilir, taşınmaz mallar üzerinde ipotek tesis edebilir, depo ve satış mağazaları açabilir, icabında inşa eder, sanayi ve ticari yatırımları yapabilir, c-) Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (Know-how) ve diğer mülkiyet hakları iktisap eder, bunların üzerinden lisans anlaşmaları yapar, bunları satar, şirketin çalışma konularında yurt içinde ve dışında her türlü etüt ve müşavirlik hizmetleri yapar veya başkalarına yaptırabilir  d-) Şirketin konusuna giren işlerde mümessillikler, distribütörlükler ve bayilikler alabilir ve diğer şahıs ve kuruluşlara verebilir, e-) Şirketin konusu ile ilgili her türlü makine tesis ve cihazları ve yedek parçalarını alıp satabilir, kiraya verebilir ve kiralayabilir, ithalat ve ihracatını yapabilir, f-) Şirketi işleri için iç ve dış piyasada, gerçek ve tüzel kişiler ve bankalarla uzun, orta ve kısa süreli istikraz sözleşmeleri akdedebilir, enval kefalet kredileri imtiyaz akreditif yatırım  kredileri için krediler hisse senedi ve tahvilat üzerinden avans kredileri senet üzerine avans kredileri ve benzer kredileri temin edebilir, üçüncü şahıslardan doğan alacaklarını teminata bağlamak için onların kefillerinin mallarını ipotek alabilir, taşınır mallarını rehin alabilir, alacakları temlik ve temellük edebilir, şirket maksat ve konusunun gerçekleşmesi için ipotek karşılığında veya başkaca teminatlı veya teminatsız ödünç alabilir ayni ve şahsi teminat alabilir veya verebilir  g-) Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunabilir, şirket amaçları için yeni şirketler kurabilir, kurulu diğer şirketlere iştirak edebilir, aracılık yapmamak koşuluyla, aynen veya kısmen onların hisselerini devir alabilir, ortaklıklar kurabilir, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, yabancı sermaye ortağı alabilir, onları pay sahibi yapabilir  Yukarıda yazılı konularla ilgili veya bu konulara ilişkin veya bu faaliyetler için yararlı bulunan her nevi işleri ve ticari muameleleri ifa edebilir.


A Artı Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Ümraniye, Tatlısu Mahallesi, Şehit Burak Kurtuluş Caddesi, Petek 65/2A