25 / 06 / 2022

Acarkent Sitesi'nde icradan 2.5 milyon TL'ye villa!

Acarkent Sitesi'nde icradan 2.5 milyon TL'ye villa!

İstanbul Beykoz Acarkent Sitesi'nde bulunan dubleks villa, Beykoz İcra Dairesi tarafından 21 Temmuz'da 14:00 ile 14:05 arası açık artırma usulüyle ihale ediliyor.İstanbul Beykoz Acarkent Sitesi'nde bulunan dubleks villa, Beykoz İcra Dairesi tarafından 2 milyon 500 bin TL'ye satışa çıkarılıyor. 


Taşınmazın ihalesi açık artırma usulüyle olup Acarkent Sitesi'nde yer alan dubleks villa vasıflı B-107 bölümün tamamı satışa konudur.


Kıymeti: 2.500.000,00 TL

1. Satış Günü: 21.072015 günü 14:00 ile 14:05 arası

2. Satış Günü: 04.09.2015 günü 14:00 ile 14:05 arası

Satış Yeri: Beykoz Adliyesi İcra Müdürlüğü Beykoz-İstanbulTaşınmazın Bilgileri : İstanbul ili Beykoz ilçesi Çavuşbaşı Mah. Saip Molla ÇiftliğiMevkii 6 parsel sayılı B 107 Bağımsız Bölüm No : 107 Dubleks Villa Nitelikli iaşınmazda borçlunun hissesi tamdır.


Taşınmazın Adresi: İstanbul ili Beykoz ilçesi Çav jşbaşı köyü 1-2 pafta, 6 parsel Acarkent Sitesi içerisinde 4. Cadde 14. Sokak üzerinde B-107 Beykoz-İstanbul


Taşınmazın Özellikleri: Satışa konu taşınmaz İstanbul ili Beykoz ilçesi Çavuşbaşı köyü 1-2 pafta, 6 parsel 380/615750 arsa paylı “Dubleks Villa” vasfındaki 3-107 numaralı Bağımsız Bölümün tamamı borçlu adına kayıtlı olup Beykoz Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı gereğince İstanbul 111 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 15/11/1995 gün ve 7755 sayılı kararı ile tespit edilen Doğal Sit alanında (Beykoz ilçesi mücavir alanında) kalmaktadır. 05/061996 gün ve 8284 sayılı kararı eki 1/25000 ölçekli Sit Derecelendirme paftasında II. Derecede Doğal Sit Alanı olarak tanımlanmış alanda kaldığı, Orman Bakanlığından alınan 30/03/1987 Tarih ve 698 sayılı ön izin, 22/12/1987 Tarih ve 21 sayılı kesin izin doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1e Orman Bakanlığınca onaylı 12/04/1988 tarihli 1/1000 ölçekli vaziyet planı ve avan projelerine uygun oiarak 117 adet A tipi Villa, 835 adet B tipi villa, 500 adet C tipi villa ile diğer sosyal ve ticaret tesisleri için 21/04/1988 tarihinde yapı ruhsatı verilmiştir. Yine III numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 06 06/1996 tarih ve 8287 sayılı kararına istinaden 3194 sayılı İmar yasası ile ilgili Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat ve eki projeye uygun tamamlanmış bulunan B-107 numaralı Bağımsız Bölüm 26/12/2012 tarihinde vapı Kullanıma izin belgesi (Iskan) verildiği dosyasından anlaşılmıştır. Satışa konu B-107 numaralı Bağımsız bölüm, konut, iş yeri, sosyal, kültürel, spor ve Ticari tesislerinin bulunduğu ve etrafı duvarlarla çevrili, özel güvenlikli Acarkent Sitesi içerisinde 4. Cadde 14. Sokak üzerinde bulunmaktadır. Bodrum+Zemin+Normaî Kat ve Çatı arası kattan oluşan, asansörlü ve doğalgazlı “Dubleks Villa” vasfındaki B-107 numaralı bağımsız bölüm toplam kullanım alanı bürüt 495,00 m2’dir. Bahçe düzenlemesi yapılmrş olup içinde açık havuz ve su deposu ve 2 katlı müştemilat binası bulunmaktadır. Üst gelir seviyesine hitap eden Acarkent sitesinin ulaşımı kolay olup her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın niteliği, imar durumu, tapu kaydı, ulaşımı, çevrede oluşan emsal değerler, bina yıpranma oranları, rayiç ve birim değerleri ile değerini etkileyecek tüm faktörler gözönüne alınarak kıymet takdiri yapılmıştır. Takdir Olunan Kıymeti: 2.500.000,00 TL


KDV Oranı : Alacaklı yönünden : 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun (17/4-1) maddesine göre. 30/1/2002 tarih ve 4743 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan varlık yönetim şirketlerinin bankalar, özel fınans kurumlan ve diğer mal! kurumlardan devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ile aynı Kanuna göre fınansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları hükümleri kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ödenmemesi nedeniyle bu borçların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi katma değer vergisinden stisna tutulmasına, Diğer üçüncü şahıslar yönünden ise : Taşınmazın m2 si ve değeri de nazara alınarak %18 KDV alınacaktır. (Satış tarihi itibariyle yasal geçerli .oranlar uygulanacaktır)


Satış şarttarı:

1-            İhale açık artırma usulüyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.aov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek

şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada isteki' bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma güründen önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahrir in edilen değerin %50 sini rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi: şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV. 1 '2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış Dedelinden ödenir.


3-ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin ' bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatılmamak sureti ile ihalenin feshine sebep c ar tüm alıcı ar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebiîmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/1171 Talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ihale teminat bedellini Vakıflar Bankası TR52 0001 5001 5800 7290 5224 98 IBAN’a yatırabileceği, İİK 127 maddesi gereğince adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat, adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.