Adana Büyükşehir'den 19.2 milyon TL'ye inşaat işi ihalesi!

Adana Büyükşehir'den 19.2 milyon TL'ye inşaat işi ihalesi!


Adana Büyükşehir Belediyesi, 2 adet şantiye alanını 19 milyon 268 bin 644 TL'ye kapalı teklif usulü ile kiraya verecek.


Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 adet şantiye alanı 2886 sayılı Devlet İhale Kanun'unun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile kiraya verilecek. İhale bedeli 19 milyon 268 bin 644 TL olarak belirlendi.

Adana Büyükşehir

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

S.NO: 1    
İLÇESİ: Seyhan    
MAHALLESİ: Cemalpaşa    
ADA: 15421    
PARSEL: 3    
Yüzölçümü (m2): 15.191,24     
CİNSİ/KULLANIM AMACI: Şantiye Alanı    
KİRAYA VERİLEN ALAN (m2): 15.191,24
ADRES: Cemalpaşa mah.    
MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ TL): 6.291.235,00    GEÇİCİ TEMİNAT (TL): 566.211,15    
İHALE TARİHİ: 26.05.2021    
İHALE SAATİ: 14.00

S.NO: 2    
İLÇESİ: Seyhan    
MAHALLESİ: Cemalpaşa    
ADA: 15420    
PARSEL: 5    
Yüzölçümü (m2): 31.336,13     
CİNSİ/KULLANIM AMACI: Şantiye Alanı    
KİRAYA VERİLEN ALAN (m2): 31.336,13     
ADRES: Cemalpaşa mah.    
MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ TL): 12.977.409,00    GEÇİCİ TEMİNAT (TL): 1.167.966,81    
İHALE TARİHİ: 26.05.2021    
İHALE SAATİ: 14.10

1.Belediyemizin mülkiyetinde veya yetki sorumluluğunda bulunan yukarıda İlçesi, ,mahallesi,  ada no, parsel no, hissesi, yüzölçümü, cinsi/kullanım amacı, tahmini bedeli ve geçici teminatı yazılı kiralama ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanun'unun 36. maddesi uyarınca KapalıTeklif Usulü ile 3 (üç) yıl süreyle  Adana  Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 9. Katında bulunan Encümen salonunda yapılacaktır.

2.İhale, Adana Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 9. Katında bulunan Encümen Salonunda yukarıda belirtilen tarih ve saatler de  yapılacaktır. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler ilanda belirtilen belgeleri ibraz etmek zorundadır.

3.İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde İta Amirince onaylanacak veya iptal edilecektir.

4.Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale yasası hükümleri uygulanır.

5.İhaleye giren herkes ihale şartnamesini okuyup anladığını peşinen kabul etmiş sayılır.  

6.İsteklilerden İhaleye katılım için istenecek belgeler: A) Gerçek Kişilerden istenilecek belgeler
a) Kanuni ikametgâh belgesi,
b) Nüfus Cüzdan Sureti veya TC kimlik nolu nüfus cüzdan fotokopisi,
c) İstekli Ortak girişim ise Ortaklık beyannamesi ve ortaklık sözleşmesinin ibrazı şarttır. ( noter tasdikli )
ç) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin de vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname,
d) Geçici teminat Makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) Süresiz Geçici Teminat Mektubu (Teminat mektubunda; İhale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.)
e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
f) İhaleye girenlerin ve sahibi yada ortağı olduğu firmaların/ şirketlerin belediyemize vadesi geçmiş vergi, resim, harç borcunun bulunmadığına dair Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığından alınacak Belediyemize borcu yoktur belgesi,
g)Eski kiracıların ihaleye talipli olması halinde elektrik ve su borcunun olmadığına dair İlgili Kurumdan yazı.
ğ) Şartname bedeli yatırdığına dair makbuz.
h) İhaleye teklif verenlerin, cezalı (yasaklı) olmadıklarına dair yazılı beyanı,
ı) Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektubunu içeren iç zarf,
i) Tüm bu belgeler, eksiksiz olarak hazırlanarak teklif zarfı ile birlikte dış zarfın içerisinde konulacaktır.
j) İstenen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olmalıdır.
B)Tüzel kişilerden istenecek belgeler;
a) Yetki belgesi
b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı
c)Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu oda vs. alınan (2021 yılı içinde alınmış) belge,
ç) Tüzel kişilerin vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ile imza sirküleri
d) Ayrıca, (6.A.ç, 6.A.d, 6.A.e, 6.A.f, 6.A.g,6.A.ğ, 6.A.h, A.ı, A.i ve A.j) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
     
7-İsteklilerin ihale günü ihale saatinden 2 saat öncesine (12.00)  kadar usulüne uygun olarak hazırlayacakları ihale dosyasını içeren teklif zarfını sıra numaralı alındılar karşılığında Adana Büyükşehir Belediyesinin Seyhan İlçesi, Reşatbey Mahallesindeki hizmet binasının 2. Katında bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına (Encümen Müdürlüğüne) vermeleri şarttır. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna (Belediyemiz Yazı İşleri Kararlar Daire  Başkanlığına bağlı Encümen Müdürlüğüne) ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre  hazırlanacak teklif mektuplarını aynı kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilirler. Bu takdirde dış zarfın üzerine idarenin adresi ile hangi  işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Postada doğacak gecikmeler kabul edilmez. Kapalı teklif usulü ihalesine teklif zarfını veren gerçek ve tüzel  kişiler ihale saatinde ihale saatinde belediye encümen salonunda hazır bulunacaklardır.
      
8- İhale ile ilgili şartnameler bedelsiz olarak görülebilir veya 500,00 TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığından (Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü)  temin edilebilir.

9-İhaleye ilişkin bilgiler Adana Büyükşehir Belediyesi Web sayfasında görülebilir.

10-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.