Adana Sarıçam'da 6.2 milyon TL'ye satılık 5 arsa!

Adana Sarıçam'da 6.2 milyon TL'ye satılık 5 arsa! Adana Sarıçam'da 6.2 milyon TL'ye satılık 5 arsa!

Adana İli, Sarıçam İlçesi, Sofulu Mahallesi'nde yer alan 5 adet arsa toplamda 6 milyon 268 bin TL bedel ile Doğu Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı. Adana İli, Sarıçam İlçesi, Sofulu Mahallesi'nde yer alan 5 adet arsa satışa sunuldu. Satışa konu olan arsalar için toplamda 6 milyon 268 bin TL bedel isteniyor. 

DOĞU EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLARIN;

1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satışları yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
2- Satışa sunulan taşınmazlar, Milli Emlak Daire Başkanlığı Doğu Emlak Müdürlüğünce Defterdarlık Hizmet Binasının zemin katında bulunan eğitim salonunda (ihale salonu) hizalarında gösterilen tarih ve saatte ihaleleri yapılacaktır.
3- Satış ihalelerine ilişkin şartnameler mesai saatleri dahilinde Doğu Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.
4- İhaleye iştirak etmek isteyen;
a) Gerçek kişilerin; nüfus cüzdan örneği, geçici teminat makbuzu veya süresiz geçici teminat mektubu, bu kişilerin adına vekaleten ihaleye girecek kişiler ise noter tasdikli vekaletnamelerini,
b) Özel hukuk tüzel kişilerinin; siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesini, vergi kimlik numarasını, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnamelerini, geçici teminat makbuzu veya süresiz geçici teminat mektubunu,
c) Kamu tüzel kişilerinin; bu kişiler adına ihaleye katılacak olanların tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubunu,
ihale saatinden önce ilgili ihale komisyonuna bildirerek/teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
5- Süresiz geçici teminat mektubunun 2886 sayılı Kanun gereği mevduat veya katılım bankalarından alınması, ayrıca her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir, mahallesi/köyü ada,parsel vb. bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.
6- Birden fazla taşınmazın ihalesine katılacak isteklilerin verecekleri teminat mektubunda, ihalesine katılacakları taşınmazların köyü/mahallesi ada,parsel,vb bilgileri ihtiva etmesi ve bu taşınmazların tümünün geçeci teminat tutarı toplamının karşılanması zorunludur.
7-Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin yerine vekaleten ihaleye katılacak olanlar bir taşınmaz için sadece bir gerçek ya da tüzel kişi adına teklif verebilecek, bir taşınmaz için birden fazla gerçek veya tüzel kişi ortak teklif veremeyecek, ortak girişimler ve konsorsiyumlar ihaleye katılamayacaktır.
8- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli tahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilemez.
9- Taşınmazların satış bedeli, yazılı talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre 1/4'ü peşin, arta kalanı kanuni faizi ile birlikte 24 (yirmidört) ay içerisinde 8 (sekiz) eşit taksitle ödenebilir. Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. Satışlardan KDV alınmaz.
10- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbettir.
11-İhale tarihinden önce İdaremize müracaat etmeleri halinde taşınmazlar ile ilgili olarak isteklilere bilgi verilecektir.
İLAN OLUNUR