Adana Yüreğir'de 13.3 milyon TL'ye satılık 11 gayrimenkul!

Adana Yüreğir'de 13.3 milyon TL'ye satılık 11 gayrimenkul!


Adana Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığı, Adana ili, Yüreğir ilçesinde yer alan 11 gayrimenkulü 13 milyon 333 bin 797 TL'ye satıyor...


Adana Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığı tarafından,  Adana  ili, Yüreğir ilçesinde yer alan 11 gayrimenkul 13 milyon 333 bin 797 TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 23 Mart tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek. 

Adana Yüreğir

İlan metni:

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda belirtilen listede 11 Adet Taşınmazlardan 1 Nolu sırada bulunan taşınmazın Türkiye genelinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif  usulüne göre, 2 ile 11 Nolu listede bulunan taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre açık arttırma usulü ile satılacaktır.

Satışı yapılacak olan taşınmazların dökümü

Adana Yüreğir

2-İhale Yüreğir İlçe Belediyesi İhale salonunda yapılacaktır. (Yavuzlar Mahallesi 4071 Sokak No:4 Yüreğir/ ADANA)

3-Söz konusu konutların ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilecek ve temin edinilebilecektir.

4-Geçici teminat muhammen bedelinin %3 ü dür.

5-İsteklilerden istenen belgeler;
a)Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
b)Gerçek kişiler için nüfus cüzdan örneği (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)
c)Kanuni İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)
d) Vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,
e)Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.
f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
g)Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek

6-Posta ve elektronik ortam ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7-İhaleye katılmak isteyen taliplilerin tekliflerini ihale saatine kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

8- İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde İTA Amiri tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.

9-İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedeli peşin olarak ödenir.

10- Tescil işleminin yapılmaması durumunda ihaleyi alan kişi, tüzel kişi Satıştan mütevellit ödediği vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satışın giderleri vb. harcamaları Yüreğir Belediyesinden istememeyi kabul etmiştir.

11- Satışı yapılan konutun; ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale bedelinin tamamı Belediyemiz veznesine veya banka hesabına yatırılmasından sonra Tapu Müdürlüğünde ferağı verilecektir. (Kredi kullanacak olanlar için tapu fotokopisi ile Gayrimenkul Satış Sözleşmesi düzenlenecektir.)

12-Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Arsa, Tarla, Mesken ihale bedelinin peşin olarak ödenmediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat Belediyeye gelir olarak kaydedilir.

13-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

14-İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15-Basılı evrak bedeli (şartname) KDV dahil 200 ₺ (İki yüz  Türk Lirası) dir.