Adana'da icradan 2 milyon 174 bin TL'ye satılık fabrika!

Adana'da icradan 2 milyon 174 bin TL'ye satılık fabrika!Adana 5. İcra Müdürlüğü, Adana İli, Yüreğir İlçesi, Misis Köyü, Organize Sanayi Bölgesi içinde   115 ada, 10 parselde yer alan 8 nolu fabrika binasını satışa sunuyor


Adana 5. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

TAşžINMAZIN ACİK ARTTIRMA İLANI
T.C.  Adana  5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

DOSYA NO: 2010/31 TAL.

İpotek borcu sebebiyle satılmasına karar verilen taşınmazın evsaf, cinsi adet ve değeri, Adana ili, Yüreğir ilçesi, Misis (Yakapınar) Köyü, Organize Sanayi Bölgesi içinde,23. Caddede.Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde 8 nolu fabrika binası ve arsası aşağıda tapu kaydı bildirilen taşınmaz.

TAPU KAYDI: Adana İli, Yüreğir ilçesi.Misis (Yakapınar) Köyü,115 Ada, 10 Parsel, Cilt No:22,7,663,66 nf yüzölçümlü Fabrika Binası ve Arsası vasıflı taşınmazın tamamı aşağıda imar durumu belirtilen ve geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmış olan taşınmaz, bir borçtan dolayı açık arttırma suretiyle satılacaktır.

İMAR DURUMU: Taşınmaz Adana ili.Misis Köyünde.Otoyolun güneyinde, Adana Osmaniye D-400 karayolunun kuzeyin de, her iki yoldan giriş ve çıkış, il-ilçe merkezine göre 28 KM kadar batıda, Organize Sanayi Uygulama imar planı içinde, imar uygulaması da yapılmış bölgede olup aranılan yerde ve iyi bir mevkide bulunmaktadır, Yakapınar Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü tarafından Adana il Özel idaresi Müdürlüğü adına 20/07/1994 günlü ve 1/8 sayılı yapı ruhsatı verilmiştir.

NOT: 1 - Taşınmaz Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunmaktadır, içeriği dosyada mevcuttur.
2- Taşınmazın tapu kaydında Adana 5. Noterliği'nin 16/02/2009 tarihli, 2236 yevmiye numaralı,16/02/2009 tarihinde başlayan 7 yıl süreli kira şerhi mevcuttur.

3- Taşınmaz üzerinde Akbank T.A.şž. lehine 1. Derecede ipotek bulunmaktadır.

MAHALLİNDE YAPILAN İNCELEMELER:
Taşınmazın güneydoğu yönünde ahşap iskeleti! üzeri kapalı oturma amaçlı 10m2 kadar büyüklükte bir kamelya bulunmaktadır. Fabrika binasının önü ve kısmen yanlarında beton parke kaplama yapılmıştır. Fabrika arsası sınırlan boyunca çiçeklendirme ve ağaçlandırma yapılmıştır. Arsanın sınırları temelli betonarme sömel ve kolonlu briket duvarla çevrilmiştir. Arsa girişi bulvardan demir kapı ile yapılmıştır.

İdari yapı, temelli, betonarme karkas tekniğinde kat döşemeleri ve üzeri beton tabliyeli olarak bodrum kat, zemin kat ve birinci,kat şeklinde duvarlı, su ve elektrik, tesisattı, kapı ve pencereleri dış doğramaları ve binaya girişte demir şebekeli olarak iç doğramalarda ahşap malzemelerden yapılmıştır. Binanın kat-merdivenleri betonarmedir. Bina sıvalı zemin kapla ¬malı şeklide yapılmış ve amacında da kullanılmaktadır.

Fabrika yapısı, temelli betonarme karkas inşaat tekniğinde briket duvarlı, beton tabiiyeti kirişli su ve elektrik tesisattı iki bölüm şeklinde 6.40 mt. Yüksekliğinde üzeri çelik çatı ve saç örtülüdür.

Sonradan ilave olarak yaptırılan bölüm temelli zemini beton döşemeli yan duvarları ve üzeri çelik konstrüksiyonlu ve saç kaplamalı olarak yapılmıştır, ilave yapılan çatısı ve yanları da saçla kaplıdır.

Taşınmaz üzerinde bulunan yapıların, müştemilatın makine ve elektrik tesisatlarının halihazır durumu dosyada bulunan bilirkişi raporunda mevcuttur.

GAYRİMENKULUN KIYMETİ: Taşınmaz üzerinde bulunan idari yapı, atölye yapısı, ilave yapı-, beton parke döşeme, bahçe duvarı, saha tanzimi, çiçeklik, demir kapı, kamelya, makina ve ağaçların arsa değeri ile birlikte 2.174,809,00.- TL'den satışa sunulmaktadır,  '

GAYRİMENKULUN SATIşž SAATLERİ:

1- Satış 17/10/2011 Pazartesi günü saat 14:40 dan 14:50'ye kadar ADANA ADLİYESİ 5. KAT 408 NOLU ODADA açık arttırma suretiyle yapılacaktır.Bu arttırmada tahmin edilen kıymetinin %60'ını ve rüçhanlı alacaklar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak şartı ile 27/10/2011 Perşembe günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya çıkartılacaktı.Bu arttırma da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. şžu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Arttırmaya iştirak edeceklerin .tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi ya da bu miktar kadar milli bir ban ¬kanın kesin ve süresiz teminat mektubu vermeleri gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 (on) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Katma Değer Vergisi, ihale Damga Vergisi alıcı adına tahakkuk 1/2 Tapu Harcı satın alana ait olacaktır. Birikmiş emlak vergi borçlan, Maliye resmi ile satıcı adına tahakkuk edecek Tapu Harçları satış bedelin ¬den ödenir. Tahliye ve Teslim giderleri ihale alıcısına aittir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin varsa irtifak hakkı sahiplerinin de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki hakların, faiz ve masrafa dahil olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 (onbeş) gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alçağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydı ile, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derhal veya İİK. 130. Maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır.

5- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermez ise ihale karan fesh olunarak, kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen arttırmaya çıkarılır. Bu arttırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan 7 (yedi) gün önce yapılacak ilan ile yetinilir. Bu arttırma teklifin İİK. 129. Maddekl hükümleri uyması şartıyla taşınmaz en çok arttırana ihale edilir. İhalenin Feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temmerrüt faizinden müteselsilen sorumludur.ihale farkı ve temerrüd faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın icra müdürlüğünce tahsil olunur.

6- şžartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin icra Müdürlüğümüz yukarıda sayısı yazılı dosya numarasıyla başvurmaları ilan olunur. 26.08,2011
(İİK 126, Mad.) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
NOT : İLGİLİLERE TEBLİĞ HÜKMÜNDEDİR.
*Bu örnek.bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İlanı görmek için tıklayınız


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com