Adana'da plansız şehrieşme hakim!

Adana'da plansız şehrieşme hakim!

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hıdır Çak, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Adana'daki yapı stokunun büyük çoğunluğunun mühendislik hizmeti almadığını söyledi.


İnşaat Mühendisleri Odası (IMO)  Adana  Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hıdır Çak, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Adana'daki yapı stokunun büyük çoğunluğunun mühendislik hizmeti almadığını söyledi. 


Adana'da, TMMOB'e bağlı 6 odanın ortaklaşa düzenlediği panelde kentsel dönüşüm tüm yönleriyle ele alındı. 


T ürk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı înşaat Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası Adana şubelerince 'Kentsel Dönüşüm Paneli' düzenlendi. Seyhan Belediyesi Kültür Merkezi'nde, İMO Adana Şube Başkanı Nazım Biçer'in moderatöıiüğünde gerçekleşen panele İstanbul Kent Hareketleri Üyesi Cihan Uzunçarşılı Baysal ve Y ıldız Teknik Üniversitesi Mimaıiık Fakültesi, Şehircilik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asuman T ürkün panelist olarak katıldı. 


Adana'da ve Türkiye'deki kentsel dönüşüm süreçleri ve ortaya çıkardığı mağduriyetlerin tartışıldığı paneli, kentsel dönüşüm kapsamındaki mahallelerden gelen çok sayıda mahalle sakini ügiyle takip etti Seyhan Belediye Başkam Zeydan Karalar ve TMMOB Adana İKK Sekreteri Hasan Emir Kavi'nin yaptığı konuşmaların ardından İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şube Y önetim Kurulu Üyesi Hıdır Çak tarafından 'Adana Nasıl Bir Dönüşüm İçinde' başlıklı sunum gerçekleştirdi İMO Adana Şubesi Kentsel Dönüşüm Komisyonu'nun mahallelerde gerçekleştirdiği çalışmaları fotoğraf ve video görüntüleriyle katılımcılara aktaran Çak, "Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Adana'daki yapı stokunun büyük çoğunluğunun mühendislik hizmeti almadığım görüyoruz. Yeşil alan miktan yok denecek kadar az. Türkiye'deki 20 milyon yapının 12 müyonu güvenli değil" dedi. 


Adana'nın, ülkenin en önemli kentlerinden birisi olduğunu ancak plansız şehirleşmenin hakim olduğunu ifade eden Çak, sağlıksız yapüaşmamn bir türlü düzeltilemediğini bu nedenle yaşam kalitesinin düştüğünü söyledi Vatandaşların kentsel dönüşüm konusunda belediyelerden ve yetkililerden bilgi alamamaktan yakındığını ifade eden Çak, 6306 sayüı ve 5393 sayılı kanun üe Adana'da üan edüen kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarına ilişkin bilgi de verdi. 


"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE İNSANFAKTÖRÜYOK" 


Sunumun ardından 'Kentsel Dönüşüm Paneli'ne geçildi. Panel Moderatörü, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şube Başkanı Nazım Biçer, TMMOB'nin efsanevi başkanı Teoman Öztürk'ün dediği gibi bilimi ve tekniği emperyalizmden yana değil halkın yararına kullanmaya devam edeceklerini vurguladı. Vatandaşlann her konuda TMMOB 'ye bağlı odalara başvurabüeceğini dile getiren Biçer, 'Türkiye'nin birçok yerinde ve Adana'da uygulanan kentsel dönüşümlerde insan faktörü yok. Kenüerin yıkılıp yeniden yapılanması sadece yüksek katlı bina olarak algılanıyor. Dönüşüm yapılııken insan unsuru göz önüne alınmalı" diye konuştu. 


"RANT ODAKLI YAPILAŞMALARA GEÇİLİYOR" 


Kent ve konut hakkı üzerine çalışmaları üe büinen panelisüerden İstanbul Kent Hareketleri Üyesi Cihan Uzunçarşılı Baysal ise konutun insan hakkı olduğunu, bir meta olarak görülemeyeceğini kaydetti Konutun fınans varlığı olmadığına işaret eden Baysal, İstanbul'daki projeler nedeniyle köylerin de yok edüdiğini belirtti. Türkıye'de sanayiden vazgeçüerek inşaat ve konut sektörüne yönelinmesi nedeniyle sorunların arttığım söyleyen Baysal, "Kenüerde yoksulun bannma hakkı neredeyse elinden alınıyor. İnsan odaklı yapılaşmalardan rant odaklı yapılaşmalara geçiliyor. Yeşil alanlar ve kent değerleri fînansa kurban edihyor. Türkiye'nin birçok yerindeki kentsel dönüşüm projelerinde olduğu gibi Adana'da gerçekleşecek Belediye Evleri Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm de iyi irdelenmeli Vatandaşlar da haklarını iyi öğrenmeli" dedi. 


Adana Haber