Afyonkarahisar'da 13.5 milyon TL'ye satılık asa!

Afyonkarahisar'da 13.5 milyon TL'ye satılık asa! Afyonkarahisar'da 13.5 milyon TL'ye satılık asa!

Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Çakır Mahallesi'nde yer alan turizm tesis alanı vasıflı arsayı 13 milyon 500 bin TL bedel ile satışa çıkardı. 

Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Çakır Mahallesi'nde bulunan turizm tesis alanı vasıflı arsayı satışa sundu. Satışa konu olan gayrimenkul için 13 milyon 500 bin TL bedel isteniyor. 

Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden:
SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZIN

Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen, mülkiyeti Hazineye ait 1 adet taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi gereğince "Kapalı Teklif Usulü" ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Milli Emlak Müdürlüğü ihale odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
1 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
2 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Nüfus cüzdanı sureti ve yasal yerleşim yeri belgesi,
b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı),
c) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu banka teyit yazısı ile ibraz edilmeli, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler), 
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin özel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişili adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.
3 - Ayrıca yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları Teklif mektuplarını ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
4 - Taşınmazın satış bedeli, talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait
taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden
muaftır.
5 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6 - Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İlan olunur.