AHK Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

AHK Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

AHK Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Tuncay Doğan tarafından 10 bin TL'lik sermaye bedeli ile 23 Ocak'ta Bahçelievler, Yenibosna, Fevziçakmak Mahallesi'nde kuruldu.


AHK Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Tuncay Doğan tarafından 10 bin TL'lik sermaye bedeli ile 23 Ocak'ta kuruldu. 


AHK Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurmak. Başkalarına ait arsalar üzerine gelir paylaşımı esasına dayalı olarak inşaatlar yapmak. Binalara ait her türlü tadilat ve güçlendirme işlerini yapmak. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Gayrimenkullerle ilgili iskan almak. 2- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapılar, her türlü tesisat işleri, her türlü okul, hastane, hava meydanları, limanlar, sulama kanalları, köprü, yol, sınai yapı ve fabrika inşaat işlerini taahhüt etmek, yapmak ve yaptırmak veya emaneten yapımcı olarak bu işleri üstlenmek. Bina ve inşaatların, eski eserlerin ve surların, yolların, kaldırımların ve barajların bakım onarım ve tamir hizmetlerini yapmak. Bina ve inşaatların sıhhi tesisatlarının döşenmesi işlerini yapmak. 4- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5- Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek.  6- Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 7- Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 8- Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak.  9- Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 10- Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek.  11- Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. 12- Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak.  13- 21.  Şirket amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkul malları  iktisap edebilir, satın alabilir, satabilir, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralayabilir, kiraya verebilir, her surette tasarruf edebilir, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina, tesis ve benzeri inşaatı bizzat yapabilir veya üçüncü şahıslara yaptırabilir. Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları şirket veya üçüncü şahıslar lehine ipotek edebilir, teminat olarak gösterebilir, bu amaçla söz konusu mallar üzerinde rehin ve ipotek tesis ve tescil edebilir. Şirketin alacak ve borçlarını teminen her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik edebilir, mevcut tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir.


AHK Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Bahçelievler, Yenibosna, Fevziçakmak Mahallesi, Zambak Sokak, 47/2.