25 / 09 / 2022

AK Otelcilik ve İşletmecilik Anonim Şirketi kuruldu!

AK Otelcilik ve İşletmecilik Anonim Şirketi kuruldu!

AK Otelcilik ve İşletmecilik Anonim Şirketi 27 Şubat 2015'te, 13 milyon TL sermaye bedeli ile Beşiktaş'ta, Mehmet Nevzat Pisak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda kuruldu.AK Otelcilik ve İşletmecilik Anonim Şirketi 13 milyon TL sermaye bedeli ile 27 Şubat 'te, Mehmet Nevzat Pisak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda kuruldu.


AK Otelcilik ve İşletmecilik Anonim Şirketi iş konusu;1- Otel, motel, turizm tesisleri inşa etmek, 2- Otel, motel ve turizm tesislerini işletmek, kiraya vermek, 3- Amacı ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkulü satın almak, tamamen veya kısmen kiralamak, gerektiğinde sahip     olduğu arsa ve araziler üzerinde tevhid, ifraz, parselasyon gibi işlemleri yapmak, gayrimenkuller üzerinde tasarrufta bulunmak, ipotek alıp vermek, 4- Bunlara bağlı olarak inşaat, imalat, restorasyon, onarım, proje, etüd, tahlil, kontrollük ve müşavirlik işlerini yapar. 5- Yukarıdaki fıkralarda yazılan işlerle ilgili  tamir atelyeleri, depolar, labaratuarlar,  makine parkları, transit depolar, kum,  çakıl,  taşocakları, imalâthaneler,  şantiye, bürolar, mağazalar  kurup işletir. 6- Şirket, iştigal konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. 7- Şirket konusuna giren işlerle ilgili olarak yurt içinden ve dışından borçlar almak, bu borçlar için gerekli menkul rehni ile gayrimenkul ipoteğini vermek, 8- Yukarıdaki hususların yerine getirilebilmesi için her  türlü iş makinesi, dozer ve bunlar gibi  makine,alat, vinç, tesis ve malzemeleri ithal etmek, ettirmek. 9- Anonim Şirket faaliyet konusu ile ilgili ve bu faaliyet için yararlı, izin, ruhsatname, ihtira beratı,  lisans, imtiyaz, alameti farika, emsali gibi haklar istihsal ve iktisap edebilir, kullanabilir veya üçüncü şahıslara kısmen     ya da tamamen  kiralayabilir, devredebilir başkalarına ait olanları devralabilir, bu kabil haklara ilişkin olarak kanunca cevaz verilen her çeşit hukuki işlemi yapabilir, intifa hakları tesis edebilir.


Geri Dön