Aksaray'da 11.7 milyon TL'lik arsa karşılığı inşaat ihalesi!

Aksaray'da 11.7 milyon TL'lik arsa karşılığı inşaat ihalesi!

Aksaray Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü, arsa karşılığı inşaat ihalesi yapıyor. İhale 18 Ağustos'ta yapılacak..Aksaray Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü, arsa karşılığı inşaat ihalesi düzenliyor. Ereğlikapı Mahallesi'nde 3 Katlı betonarme İdare Binası ve Arsası yapım işi için ihale bedeli 11 milyon 797 bin 819 lira olarak belirlendi. 


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Aksaray Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

Aksaray da 11.7 milyon TL lik arsa karşılığı inşaat ihalesi!


1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi sonucu yükleniciye devri öngörülen taşınmazın bedeli olan 11.797.819,77.-TL ile yapılacak inşaata ilişkin uygulanacak proje bedeli olan 7.011.622,06.-TL arasındaki 4.786.197,71.-TL tutarındaki farka verilecek teklifin eklenmesi suretiyle Hazineye ödenecek nakden ve peşin bedelin tespiti için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile 18.08. 2017 tarih ve saat 10:00'da Aksaray Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü makam odasında toplanacak komisyon marifetiyle yapılacaktır.

2 - Yukarıda Tablo 1 - de belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz üzerine, dosyasında mevcut Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce hazırlattırılan ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün incelemesinden geçen uygulama projeleri ile teknik şartnamesine uygun olarak 7.235,00 m2 kapalı alana sahip Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü hizmet binası yapılmasına karşılık, Tablo 2 de tapu kaydı yazılı Hazine adına kayıtlı taşınmaz ile üzerindeki bina, inşaatının tamamlanmasını ve teslimini müteakip yükleniciye devredilecektir.

3 - Söz konusu taşınmaz üzerine mevcut uygulama projesine göre yapımı planlanan 7.235,00 m2 kapalı inşaat alanlı KDV hariç 7.011.622,06.-TL maliyetli Aksaray Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Hizmet Binası yapılmasına karşılık; Aksaray, Merkez, Laleli Mahallesinde bulunan 280 ada 35 parsel numaralı 12.918,68 m2 yüzölçümlü ve üzerindeki bina ile birlikte 11.797.819,77.-TL tahmini bedelli olan taşınmaz verilecek olup, bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 4.786.197,71.-TL tutarındaki farka, ihale neticesinde yapılacak artırım sonucunda meydana gelecek fark da ilave edilmek suretiyle hesaplanacak olan bedel, sözleşme düzenlenmeden önce peşin olarak Hazineye nakden ödenecektir.

4 - Yapılacak Hizmet Binası, yer teslim tarihinden itibaren 600 (Altıyüz) gün içerisinde bitirilip teslim edilmek zorundadır.

5 - Geçici teminat bedeli 2.949.454,94-TL dir. (İkimilyondokuzyüzkırkdokuzbindörtyüzellidört TL Doksandörtkuruş)

6 - İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERİN

a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgelerin,

b) Geçici teminatı (Tedavüldeki TL, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen süresiz teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) yatırmış olmak. Dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz teminat olarak kabul edilecektir.

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belge,

d) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

e) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.

7 - İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınacaktır.

8 - İnşaat karşılığı verilecek olan mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz mal KDV'den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi resim ve harçtan müstesnadır. Ayrıca bu taşınmaz mal 5 yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir. Yapılacak olan hizmet binasının inşaatının Hazineye tesliminde KDV doğması halinde bu tutarda yüklenici tarafından ödenecektir. Bundan ayrı olarak sözleşme imzalanması ve projenin uygulanması sırasında oluşabilecek her türlü vergi, resim, harç ve masraf yükleniciye aittir.

9 - 2863 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş sertifika ödeme aracı olarak kabul edilmeyecektir.

10 - İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

11 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

12 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

13 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

14 - İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.aksaraydefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir.