Aksaray'da 5.4 milyon TL'ye turistik tesis ve arsası satılacak

Aksaray'da 5.4 milyon TL'ye turistik tesis ve arsası satılacak

Sultanhanı Belediye Başkanlığı, Zafer Mahallesi'nde bulunan 347 metrekarelik turistik tesis binasını ve 2 bin 547 metrekarelik arsayı satışa çıkardıZafer Mahallesi'nde 711 ada, 1 parselde bulunan turistik tesis binası 347, arsa ise 2 bin 547 metrekare büyüklüğünde. Taşınmazın tahmini bedeli 5 milyon 404 bin TL. Geçici teminatı ise 162 bin 120 TL.
İhale 14 Mart 2011 tarihinde, saat 14.00'da, Sultanhanı Belediye Meclis Salonu'nda geçekleşecek.
İhalenin ayrıntıları şöyle:
İstekliler; şartname ve eklerini Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edebileceklerdir. Ayrıca İdarenin elektronik adresinden (sultanhani.bel.tr) bilgi temin edilebilecektir.
3 - İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
a) İhale usulü: İhale, 8/9/1993 tarih ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a)  maddesi uyarınca, 36-37-40-43 üncü maddelerde belirtilen hükümler doğrultusunda kapalı teklif usulü (artırma) ile yapılacaktır.
b) İhalenin yapılacağı adres: Sultanhanı Belediyesi
c) Son teklif verme tarihi ve saati: 14/3/2011 Saat: 12.00 Pazartesi
d) İhale tarihi ve saati: 14/3/2011 Saat: 14.00 Pazartesi günü Belediyemiz encümeni tarafından yapılacak olup, ihaleyi yapıp - yapmamakta Belediye Encümeni serbesttir.
e) İhale komisyonu toplantı yeri: Sultanhanı Belediyesi Meclis Salonu
4 - İhale konusu taşınmazlara ait toplam muhammen bedel ve geçici teminat miktarı şu şekildedir:
a) İhalenin muhammen bedeli                  5.404.000,00- TLdir.
b) Geçici teminat miktarı % 3 -                  162.120,00 -TLdir.
5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
(1) Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi
(2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini,
(1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini
(2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin, son durumumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
c) Teklif mektubunu,
d) Geçici teminatı: Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeler
e) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa,  isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesini,
6 - Tekliflerin verileceği tarih, saat, yer ve şekli:
a) Teklifler en geç 14/3/2011 Pazartesi günü saat 12.00ye kadar Sultanhanı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır).
b) Taşınmaz mal için istekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat miktarları;  Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir.

Nagihan Arat/Emlakkulisi.com