Akşehir ve Tuzlukçu'da kadastro yenilemesi!

Akşehir ve Tuzlukçu'da kadastro yenilemesi!Akşehir ve de Tuzlukçu'da yapılacak olan kadastro yenileme projesi kapsamında Tapu Kadastro Konya İl Müdürü Bahattin Kozlu, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya'yı ziyaret etti


Akşehir ve Tuzlukçu'da yapılacak olan kadastro yenileme projesi kapsamında Tapu Kadastro Konya İl Müdürü Bahattin Kozlu, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya'yı ziyaret etti Ziyarete Koz lıı' ııuıı yaııı sıra Akşehir Tapu Müdürü Eııder Tüylü, Akşehir Kadastro Birimi Yetkilisi Mehmet Yüksel, Tuzlukçu AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Osman Ataıı ve firma yetkilileri katıldı. Ziyarete gelen heyet Başkan Aklcaya'nııı makamında bir toplantı yaptı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada: "Akşehir'e bağlı bir kısım birimlerde daha önce yapılmış olaıı 3402 sayılı kadastro kanununun 22. Maddesinin a fıkrası uyarınca kadastro yenileme çalışmalarına ilave olarak, ikinci ihale Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. KDV dahil bedeli 2,235,031 TL. olan proje sözleşme aşamasında olup ihaleyi alan KAD-TEM Mühendislik Müteahhitlik A. Ş. tarafından en kısa sürede çalışmalara başlanacaktır. 

Proje kapsamında Akşehir'e bağlı Kuruçay, Adsız, Eııgilli, Gölçayır, Değimıeııköy, Ulupıııar, Yeııiköy, Çakıllar, Reis, Ortaköy, Yazla ve Tipilcöy mahalleleri ile Tuzlukçu İlçesi'ne bağlı Aşağı, Orta, Yukarı ve Pazar mahalleleri olmak üzere toplanı 16 mahallede 239230.29 dönüm yüzölçümüne sahip 43005 adet taşınmazın kadastro paftalarının yenilenmesi planlanmıştır. 


22-a uygulamaları Tapu ve Kadastro Gene 1 Müdürlüğü' nün modernizasyon projesi kapsamında tapulama, kadastro ve bunlara ait değişiklik işlemlerine ilişkin; sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları gidermek üzere uygulama niteliğini kaybeden, teknik nedenlerle yetersiz kalan, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermediği tespit edilen kadastro haritalarının tekrar düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin yapılması işlemlerini içeren kapsamlı bir süreç olup; kadastro paftalarının altlık oluştumıası lıe deflenen altyapı ve kalkınma projelerinin lıızlı ve doğın bir şekilde uygulanması, tarımsal alanlarda planlanan yatırını ve projelere altlık oluştumıak, ayrıca kadastro birimlerince yerine getirilmek istenen değişiklik işlemleri (ifraz, tevlıid, yola terk, aplikasyon, cins değişikliği, imar uygulamaları, kamulaştırma, toplulaştırma v.s.) ile mahkemelerin, icra daireleri ve diğer kurumların mülkiyete yönelik taleplerinin karşılanmasında ve taşınmaz ihtilaflarının çözümünde zaman ve kaynak tasarrufu sağlamaktadır. 

22a uygulaması taşınmazlara ait kadastro sırasında ölçülen sabit sınırlarda ıı zeminde mevcut olanların yeni teknolojik imkânlarla ölçülmesi, mevcut olmayan ya da değiştiği tespit edilen sınırların ise kadastro paftası ve buna altlık olan teknik belgelerine dayanılarak yeniden oluşturulması ve elde edilen kesin koordinat değerleriyle paftalarının yeniden çizilip yüzölçümleriııiıı tekrar hesaplanmasını kapsayan bir süreç olup; kadastro haritalarının güncel ilıtiyaçlara cevap verebilmesi açısından vazgeçilmez bir uygulamadır" denildi. 

Akşehir Belediye Başkam Dr. Salih Akkaya'da bu kadastro yenileme projesinin hayata geçirilmesinde verdiği desteklerden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakam İdris Güllüce'ye, AK Kadastro Daire Başkam Parti Koııya Milletvekili Güngör Güzel ve Tapu Dr. Mustafa Baloğlu'ııa Kadastro Konya İl MüTapıı Kadastro Genel dürü Bahattin Kozlu'ya Müdürü Davut Güııey'e, teşekkür etti. 


İstasyon Gazetesi