Aktaşlar Proje Yapı Mimarlık Mühendislik İnşaat Limited Şirketi kuruldu!

Aktaşlar Proje Yapı Mimarlık Mühendislik İnşaat Limited Şirketi kuruldu!

Aktaşlar Proje Yapı Mimarlık Mühendislik İnşaat Limited Şirketi bugün Bahçelievler'de 500 bin TL sermaye bedeli ile Ahmet Aktaş tarafından kuruldu.


Aktaşlar Proje Yapı Mimarlık Mühendislik İnşaat Limited Şirketi bugün Bahçelievler'de 500 bin TL sermaye bedeli ile Ahmet Aktaş tarafından kuruldu.

Aktaşlar Proje Yapı Mimarlık Mühendislik İnşaat Limited Şirketi konusu:
1-Her türlü inşaat taahhüt işleri;konut,işyeri,ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak 2-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut,iş hanları,fabrikalar,yollar,barajlar,park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisleri inşa etmek ve kiraya vermek 3-Yurt içinde ve dışında resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf,açık arttırma,eksiltme,teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkacak her türlü yapı ve her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek 4-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa baglı resmi kuruluşların,kamu iktisadi teşebbüsleri,iktisadi devlet teşekkülleri,kamu iktisadi kuruluşları,kamu bütçeli daireler,mahalli idareler,belediyeler,yapı kooparatifleri,özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dısında ihaleye çıkarılan işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak,teklif vermek,ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek 5-Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak,yaptırmak ve bunları satmak 6-Her türlü havuz inşaatı ve arıtma tesisi işlemleri yapmak 7-Her türlü dekorasyon işleri,tamirat ve boya işleri yapmak 8-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek,şehir ve imar planları hazırlamak,uygulamalarını yapmak 9-Her türlü mühendislik hizmetleri vermek,proje ve uygulamalarını yapmak 10-Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi,boya,parke ve cam,duvar kağıdı,asma tavan,fayans,su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak 11-Her türlü bina,büro,tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık,mühendislik,teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan,proje,teknik hesaplar,danışmanlık,etüd,araştırma,tasarım,fizibiliteler yapmak,bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek 12-Kadastro,yeraltı maden ocakları,deniz dibi,tünel ve baraj,yol,su,kanalizasyon,boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı ile parselasyon planlarının yapımı ve uygulanması 13-Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı 14-Konusuyla ilgili her tür dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerini yapmak 15-Her türlü motorlu taşıt ticareti,ithalat ve ihracatını yapmak 16-Yurt içinde ve yurt dışında bulunan kara,hava ve deniz vasıtalarına ait fabrikaların bayilik ve mümessilliklerini almak ve yetkili servislerini açmak,işletmek 17-Oto galerileri açmak,işletmek veya işlettirmek 18-Otomobil sektöründeki her marka ve modeldeki araçların tamiri bakımı onarımı iç ve dış bakımı ve yedek parçalarının alımı ve satımı ile ithalatını ve ihracatını yapmak 19-Otomotiv aksam ve parçalarına ait her türlü yedek parça ve aksesuarlarının alımı,satımı ithali ihracatı ve pazarlamasını yapmak Şirket yukarıda sayılan iştigal konularıyla ilgili olarak aşağıda yazılı işleride yapar; 1-Şirket amacının gerçekleştirilmesi için gayrimenkuller iktisap eder,ifraz ve tevhit işlemleri yapar,satar,kiralayabilir,kiraya verir,iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ ile üzerinde ipotek ve başka ayni tesis ve fek eder.Yurtiçinde ve dışında taşınır,taşınmaz mallar,bunlar üzerinde ayni ve şahsi haklar ve fikri mülkiyet hakları devralıp,devredebilir 2-Her türlü tasarrufi işlemler yapabilir,leh ve aleyhinde her çeşit ayni,irtifak,kira,sufa,sükna,gayrimenkul mükellefiyeti,kat irtifakı,kat mülkiyeti,ipotek vesair hakları iktisap,tesis,terkin ve fek edebilir.Başkalarının malları üzerinde irtifak,gayrimenkul mükellefiyeti,inşaat(üst)hakkı gibi ayni haklar tesis ettirebilir,üçüncü şahıs ve firmaların kredi ve diğer borçlanmaları için kefalet verebilir ve kefalet alabilir,kefil olabilir,her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi,ifraz,tevhid,taksim,parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları yapar 3-Şirket uzun,orta ve kısa vadeli istikrazda bulunur,kredi anlaşmaları yapar.Şirket alacaklarından dolayı başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerine rehin ve ipotek tesis eder,gerektiğinde rehin ve ipoteği kaldırır 4-Şirket konusu ile ilgili her türlü ihracat,ithalat,toptan ve perakende,dahili ticaret yapar 5-Yurt içi ve dışında kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak eder,şubeler açabilir 6-Bayilik,acentelik,taşeronluk,distribütörlük ve mümessillik anlaşmaları yapar,her türlü fason işleri yaptırır,taahhütlere girer 7-Şirket konusunun gerektirdiği bilcümle ticari ve sair muameleleri yapar 8-Şirketin maksat ve mevzu ile alakalı faaliyetleri için faydalı olan ihtira haklarını beratlarını,lisans,imtiyaz ve telif haklarını,marka,patent,model,know-how,resim ve ticaret ünvanlarını ve benzeri gayri maddi,maddi hakları iktisap eder,kullanır, satar,devreder,kiralar ve kiraya verir 9-Maksat ve mevzu ile ilgili,yurt içinde ve gerekse yurt dışında ihalelere girer...

Adres: Hürriyet Mah. Altın Sok. No:37/1 BAHÇELİEVLER