Aktürk Su Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Aktürk Su Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Aktürk Su Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Sancaktepe'de 100 bin TL sermaye bedeli ile İsmail Akça ve Yusuf Öztürk ortaklığında kuruldu. 


Aktürk Su Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Sancaktepe'de 100 bin TL sermaye bedeli ile İsmail Akça ve Yusuf Öztürk ortaklığında kuruldu. 


Aktürk Su Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu: 

1. Her türlü resmi ve özel yapı, inşaat ve diğer tesislerle ilgili ana su sistemleri, su şebekeleri ve su hatları ile su arıtma tesisleri, kanalizasyon bertaraf tesisleri ve pompa istasyonları inşaatı, tamir ve bakımı, her türlü malzemenin imalat, ihracat, ithalat, alımını satışını yapar 2. Her türlü resmi ve özel yapı ve inşaatla ilgili her türlü sabit ve taşınabilir malzeme, yol ve limanlar ve konusuyla ilgili danışmanlık ve müşavirlik hizmeti, taahhüt işleri müteahhitlik ile her türlü malzemenin imalat, ihracat, ithalat, alımını satışını yapar 3. Her türlü gıda ve temizlik maddeleri ile kozmetik ve çiçekçilik ürünlerinin imalat, ihracat, ithalat, alımını satışını yapar 4. Her türlü tarım, orman ve hayvancılık ürünleri, imalat, ihracat, ithalat, alımını satışını yapar 5. Her türlü bilişim iletişim ve güvenlik sistemleri ve yazılımları, imalat, ihracat, ithalat, alımını satışını yapar 6. Her türlü kırtasiye, matbaa ve kâğıttan üretilen ürünler ve basılı yayınlar, imalat, ihracat, ithalat, alımını satışını yapar 7. Her türlü dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları, imalat, ihracat, ithalat, alımını satışını yapar 8. Her türlü sanayi ve iş makinaları, otomotiv, havacılık ve deniz taşıma araçları imalat, ihracat, ithalat, alımını satışını servis ve bakım işlerini yapar 9. Her türlü giyim ve mobilya ürünleri ve konusuyla ilgili her türlü malzemenin imalat, ihracat, ithalat, alımını satışını yapar 10. Her türlü kıymetli madenler ve bu madenlerden üretilen mamuller, yeraltı yerüstü ve yenilenebilir enerji kaynakları, petrol ve gaz, imalat, ihracat, ithalat, alımını satışını yapar 11. Her türlü yük, eşya ve yolcu taşımacılık, turizm ve otelcilik ve bu faaliyetiyle ilgili servis bakım imalat, ihracat, ithalat, alımını satışını yapar 12. Her türlü sağlık tesisleri kurmak konusu ile ilgili alet ve cihazları imalat, ihracat, ithalat, alımını satışını yapar 13. Yurtiçi ve Yurtdışı yönetim ve eğitim danışmanlığı personel tedariki, yeniden yapılanma ve diğer insan kaynakları konusunda hizmet verir ve konusuyla ilgili her türlü bilişim hizmetleri verir Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 5. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 6. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 7. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. 8. Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak diğer işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres:Meclis Mah.Cemal Gürsel Cad. No:18 A/0 SANCAKTEPE