08 / 08 / 2022

Alaşehir Oto Terminali'ndeki iş yerleri ihaleye çıkıyor!

Alaşehir Oto Terminali'ndeki iş yerleri ihaleye çıkıyor!

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Alaşehir'de yapımını tamamlayarak hizmete açtığı modern oto terminal içerisinde yer alan 8 işyeri MANULAŞ tarafından açık teklif usulüyle 3 yıllığına kiraya verilecek.
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Alaşehir'de inşaatını tamamlayarak hizmete açtığı modern oto terminal içerisinde yer alan 8 işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile 3 (üç) yıl süreli olarak kiraya verilecek. 12.04.2018 tarihinde ihale yoluyla kiraya verilecek olan iş yeri ve ihale bilgileri şu şekilde;

 

Alaşehir Oto Terminali ndeki iş yerleri ihaleye çıkıyor!


1-İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için

Yazılı müracaat dilekçesi.
Tebligata esas Kanuni ikametgâh belgesi.
Vatandaşlık numarası ile birlikte Nüfus Hürriyeti cüzdan örneği veya nüfus kayıt örneği.
Manulaş A.Ş. hesabına ( Ziraat Bankası TR**********************01) yâda Manulaş A.Ş. hizmet binasına nakit olarak yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat bedeli veya aynı miktarda geçici teminat mektubu.
Noter tasdikli imza sirküleri.
İdari Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname.
İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Alaşehir Belediyesi’ne Borcu olmadığını gösterir belge.
2-Şirket veya Ortak girişim olması halinde ihaleye iştirak edebilmeleri için;

Yazılı müracaat dilekçesi.
Yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri,vergi levhası.
İstekliler adına vekâletten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri.
Manulaş A.Ş. hesabına  ( Ziraat Bankası TR**********************01) yâda Manulaş A.Ş. hizmet binasına nakit olarak yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat bedeli veya aynı miktarda geçici teminat mektubu.
Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
Ticaret Sicil Gazetesinin sureti.
Ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli ortaklık beyannamesi ile bentlerde yer alan belgelerin, her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname
İdari Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği
Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Alaşehir Belediyesi’ne Borcu olmadığını gösterir belge.
3- İdari Şartname mesai saatleri içerisinde Manulaş  A.Ş. Hizmet binasından, temin edilebilir veya yerinde  incelenebilir.(Manulaş A.Ş. Merkez Efendi Mh. Mimar Sinan Bul.No:127 Yunusemre/Manisa)
4-Telefon, Telgraf, Posta, Mail ve faksla yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
5-Taliplilerin ihale günü ve İhale saatinde istenilen tüm belgeler ile birlikte İhalenin yapılacağı adresehazır bulunmaları gerekmektedir.
6- Bilet gişeleri için ayrıca şartlar bulunmaktadır.