18 / 08 / 2022

Alaşehir'de 5 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Alaşehir'de 5 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Alaşehir Üzüm Sulama Birliği Başkanlığı tarafından Yenice Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul ihale ile satılıyor. İhale 22 Ocak'ta yapılacak..Alaşehir Üzüm Sulama Birliği Başkanlığı tarafından Yenice Mahallesi'nde yer alan taşınmaz mal (Dört Katlı Betonarme Bina ve Arsası) ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 5 milyon bedeli olarak belirlenen gayrimenkulün satış ihalesi 22 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşecek.

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Alaşehir Üzüm Sulama Birliği Başkanlığından:

1. Mülkiyeti Birliğimize ait, Yenice Mahallesi 1368 Ada 4 parselde bulunan taşınmaz mal (Dört Katlı Betonarme Bina ve Arsası), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereğince Kapalı teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır.

2. Şartname ve ekleri Üzüm Sulama Birliği Saymanlığından 250,00 TL. karşılığında temin edilebilir.

3. İhale 22/01/2019 Salı günü saat: 10.00'de Birlik Hizmet Binası Toplantı Salonunda Komisyon huzurunda yapılacaktır.

4. Tahmin edilen satış bedeli parselin tamamı için 5.000.000,00 TL+KDV'dir. Geçici teminat (%3) tutarı 150.00,00 TL'dir.

5. İsteklilerde Aranan Belgeler:

5.1. İkematgah veya tebligata esas olmak üzere adres beyanı,

5.2. Gerçek kişi olması halinde T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan sureti veya fotokopisi,

5.3. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

5.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

5.5. Geçici teminata ait belge

5.6. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

5.7. İhale dosyasının alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisi

6. Tekliflerin en geç 22/01/2019 Salı günü saat:14.00'a kadar kapalı bir zarf içerisinde İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

7. İhaleye katılacakların, ihalenin yapılacağı saatten önce yukarıdan istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen ve posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.