Alaşehirde icradan satılık üzüm fabrikası ve konut!

Alaşehirde icradan satılık üzüm fabrikası ve konut!

Manisa Alaşehirde üzüm işletme fabrikası ve avlulu kerpiç evden oluşan iki gayrimenkul, icradan satışa çıkarıldı. Üzüm fabrikası için 950 bin lira tahmini fiyat belirleyen Alaşehir İcra Müdürlüğü, ev içinde 19 bin 500 lira tahmini fiyat istediManisa Alaşehirde üzüm işletme fabrikası ve avlulu kerpiç evden oluşan iki gayrimenkul, icradan satışa çıkarıldı. Üzüm fabrikası için 950 bin lira tahmini fiyat belirleyen Alaşehir İcra Müdürlüğü, ev içinde 19 bin 500 lira tahmini fiyat istedi. Satışlar 1 Şubat 2012 tarihinde gerçekleştirilecek.


T.C. ALAŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
DOSYA NO: 2007/524 TAL.

Bir borçtan dolayı ipotekli olan ve satılarak paraya çevrilmesine karar verilen taşınmazın cinsi, adedi, evsafı, tapu kaydı, kıymeti:
1. TAŞINMAZ TAPU KAYITLARI: Satışa konu Taşınmaz: Manisa İli, Alaşehir ilçesi, İsmetiye Köyü, Kızıltepe Mevkiinde kain ve 619 parselde kayıtlı Üzüm İşletme Fabrikası vasfındaki taşınmazın tamamı ile fabrikada bulunan makine ve teçhizatlar

TAŞINMAZIN İMAR DURUMU:
Dosyada mevcut TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU:
Taşınmaz üzerinde isletme binası, betonarme bina, yemekhane, tuvalet ve duş hacimlerinin bulunduğu bina, kantar, bekçi evi, bekleme yeri ve çevre duvarı bulunmaktadır. İsletme binası birbirine eklentiler şeklinde yapılmıştır, önce ana bir bina yapılmış, kapatılmış, ana isletme binasına bitişik batı tarafına betonarme bina ilave edilmiştir. Ana isletme binası yerler mermer, duvarlar asma tavan seviyesine kadar fayans kaplıdır. Üzeri Çatı sandviç panel, içten asma tavan kaplıdır. Doğu cephesinde batar katlı dizayn edilmiş olup üst katı idari bölüm büroları, tuvalet ve duş, alt katı idari personel için yemek bölümü olarak kullanılmaktadır. Yerler ve duvarlar fayans kaplıdır. Batar katlı kısım 8.50 m X 20.00 = 170.00 m2 alana sahiptir. Güney kuzey kısımlarında daha önce acık sundurma olarak yapılan kısımlar daha sonra duvarlar yükseltilerek kapalı hale getirilmiş, duvarlar sıvanarak kapalı alana dahil edilmiştir. Doğu kısmında yine alüminyum kutu profil ve saclarla kapatılarak araba park yeri haline getirilmiştir. Yer beton kaplıdır, isletmenin ana girişi kuzey yönündedir. Bu kısmın önü alüminyum sundurma ile kapatılmıştır. Yerler ise betondur. Ayrıca bu kısma kasa hazırlama bölümü olarak kullanılan yerden kapı açılmaktadır, isletme ana bölümleriyle isletme bölümü, kasa hazırlama, depo, makinelerin bulunduğu bölümler, İdari bölüm, tuvaletlerden oluşmaktadır. Bina toplam olarak 3256.70 m2 kapalı alana sahiptir. Elektrik ve su mevcuttur. Çevre duvarı taşınmaz üzerindeki teçhizatları ve yapıyı korumak amacı ile parsel sınırlarına inşa edilmiştir. Duvarın ortalama yüksekliği 2.00 m civarında olup içten sıvanmıştır. Kantar 4 X 3.50= 14.00 m2 miktarındadır. İşletme binası ile yemekhane arasındaki bölümde işletme içindeki tartım işlerinin görülmesi amacı ile kantar ve kantar kontrol binası yapılmıştır. Yemekhane-Tuvalet-Duş için isletme binasının kuzey yönünde yemekhane, tuvalet ve duş hacimlerinin bulunduğu tek katlı bina inşa edilmiştir. Bina zemin ve duvarları fayansla kaplıdır. Bina yer ve duvarları fayans ile kaplıdır. Burada isletme çalışanlarının ihtiyaçlarına cevap vermek üzere bay-bayan tuvalet, soyunma odası duş tertip edilmiştir. Ayrıca yemekhane bölümü de tertip edilmiştir. Bu yapı toplam olarak 6.70 m X 37.00 m = 247.90 m2'lik alana sahiptir. Betonarme bina tek katlıdır. Binanın üst katının betonarme direkleri dikilmiş durumdadır. Binada, yerler mermer duvarlar ise fayansla kaplıdır. Dış cepheler İse sadece sıvalıdır. Binanın yaklaşık 100.00 m2lik bölümü izolasyon panellerle kaplanarak soğuk hava deposu haline getirilmiştir. Bu kısımda ürünler depolanmaktadır. Geri kalan kısım ise üzüm isleme bölümü olarak kullanılmaktadır. Bu bina toplam olarak zeminde 13.00 m X 35.00 m = 455,00 m2'llk alana sahiptir. Bekleme binası 4.40 m X 4.70 m = 20.68 m2 miktarındadır. Tek katlı basit bir yapıdır. Bina yıpranmış ve aşınmış vaziyettedir. Pencereleri kırık döküktür. Odası isletmenin girişinde yer almaktadır. Bekçi evi ve müştemilatlar parsel içerisinde kullanılan makinelere ve teçhizatlara alt panoların korunması amacıyla kullanılmaktadır. Makine ve teçhizatlar; 1 adet arızalı çöp alma kalburu (çöp sansarı), 7 adet faal 1 adet arızalı toplamda 8 adet 3 HP elektrik motorlu ön eleme kalburu (kuru üzüm için), 1 adet zenit kırma makinesi ftopan kırma makinesi), 1 adet 5.5 ve 3 HP elektrik motorlu zenne cop sansarı, 1 adet 4 ve 2 HP elektrik motorlu krom saçtan imal edilmiş yıkama makinesi ve 1 adet ambalajlama makinesidir.

2. TAŞINMAZ
TAPU KAYITLARI: Satışa konu Taşınmaz: Manisa İli, Alaşehir ilçesi, Kemaliye Kasabası, Köy içi mevkiinde kain 1371 parselde kayıtlı Avlulu kerpiç ev ve ahır vasfındaki taşınmazın tamamı.

TAŞINMAZIN İMAR DURUMU:
Dosyada mevcut TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU:
Tapu miktarı 355 m2'dlr. Tapu kaydında avlulu kerpiç ev ve ahır olarak geçmektedir. Taşınmaz üzerinde tek katlı mesken olarak tertip edilmiş bina ve harabe seklinde yapı bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde bulunan bina tek katlı yığma binadır. Duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Ancak kullanılmadığından dolayı kısmen dökülmeler mevcuttur. Yerler giriş odasında beton, diğer iki oda tahta ile kaplıdır. Kapı ve pencere doğramaları rendesiz ahşap doğramadır. Binanın üzeri ahşap çatı ve Marsilya tipi kiremit ile örtülüdür. Mesken olarak tasarlanmıştır. Ancak uzun süredir kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Yapı toplam 9,90 m x 4,00 m = 39,60 m2 alana sahiptir. Binanın elektrik ve suyu mevcuttur. Taşınmaz üzerindeki, diğer yapı harabe seklinde olup herhangi bir maddi değeri yoktur.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI İ07/524 TAL

TAŞINMAZLARIN KIYMETİ:
Satışa konu Manisa ili, Alaşehir İlçesi, İsmetiye Köyü, Kızıltepe Mevkiinde kain ve 619 parselde kayıtlı Üzüm İsletme Fabrikası vasfındaki taşınmaz ile fabrikada bulunan makine ve teçhizatlar için 950.000,00 TL Manisa İli, Alaşehir İlçesi, Kemaliye Kasabası, Köy içi Mevkiinde kain 1371 parselde kayıtlı Avlulu kerpiç ev ve ahır vasfındaki taşınmaz 19.500,00 TL kıymet takdir edilmiş olup kıymet takdir raporlarının tebliği ile değerler kesinleşmiştir.

SATIŞ ŞARTLARI:
1- Taşınmazların 1. acık artırmasının aşağıdaki tabloda yazılı gün ve saatlerde Adliye Sarayı İcra Müdürlüğü yanı 3 kat Eğitim ve konferans salonunda varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartıyla ihale olunur böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla yine aşağıdaki tabloda yazılı gün ve saatlerde Adliye Sarayı İcra Müdürlüğü yanı 3 kat Eğitim ve konferans salonunda,2. arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

Satışa Konu Taşınmazlar Muhammen Değeri 1. Acık Arttırma Günü 2. Acık Arttırma Günü Saatleri
Manisa İli, Alaşehir İlçesi, İsmetiye Köyü, Kızıltepe Mevkiinde kain ve 619 parselde kayıtlı üzüm İsletme Fabrikası vasfındaki taşınmaz 950.000,00 TL 01/02/2012 10/02/2012 13,30-13,40
Manisa İli, Alaşehir İlçesi, Kemaliye Kasabası, Köy Içi Mevkiinde kain 1371 parselde kayıtlı Avlulu kerpiç ev ve ahır vasfındaki taşınmaz 19.500,00 TL 01/02/2012 10/02/2012 13,50-14,00
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen değerin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi tapu harç ve masrafları ile tahliye ve teslim giderleri alıcıya alttır. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsllen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname Han tarihinden itibaren herkesin görebilmesi icln dairede acık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
5- Gelirler idaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğünün 29.04.2008 tarihli yazısı uyarınca, Alacaklı Varlık Yönetim A.S. olduğundan taşınmaz alacağa mahsuben veya 3. Şahıslarca satın alınması halinde Katma Değer Vergisinden istisna olduğundan Katma Değer Vergisi alınmamasına ve bu hususların satış ilanı ile şartnamede yer almasına,
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/524 Tal Sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
30/11/2011
(ic. İf. K. 126)
Yönetmelik Örnek No: 27
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
ww.bik.gov.tr B-76675 1

Detaylı bilgi için tıklayın
Hüseyin Belibağlı/Emlakkulisi.com