Alfa Omega Arge İlaç ve Biyoteknoloji Pazarlama Anonim Şirketi kuruldu!

Alfa Omega Arge İlaç ve Biyoteknoloji Pazarlama Anonim Şirketi kuruldu!

Alfa Omega Arge İlaç ve Biyoteknoloji Pazarlama Anonim Şirketi 50 bin TL sermaye ile bugün Fahriye Yıldız imzasıyla kuruldu.


Alfa Omega Arge İlaç ve Biyoteknoloji Pazarlama Anonim Şirketi 50 bin TL sermaye ile bugün Fahriye Yıldız imzasıyla kuruldu. 


Alfa Omega Arge İlaç ve Biyoteknoloji Pazarlama Anonim Şirketi iş konusu; - Biyoteknoloji; a. Sağlık, tıp, gıda, tarım ve hayvancılık, çevre, endüstri, nanoteknoloji ve sentetik biyoteknoloji gibi temel sektörlerde ürünlerin ya da süreçlerin üretimi, geliştirilmesi ve modifikasyonu için biyolojik sistemleri veya canlı organizmaları kullanmak, üretimi, dağıtımı, ithalat, ihracat ve ticaretini yapmak b. Ürün ve süreçler geliştirmek veya var olanları değiştirmek için biyolojik sistemleri, yaşayan organizmaları veya türevlerini kullanarak her türlü teknolojik uygulamayı yaparak genetik, mikrobiyoloji, hücre ve doku kültürü, moleküler biyoloji, biyokimya, embriyoloji, fizyoloji, hücre biyolojisi gibi biyolojik bilimlerin yanı sıra kimya mühendisliği, biyoproses mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, biyoinformatik gibi farklı alanların bilgi ve yöntemlerini bitki,hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek, doğal olarak varolmayan veya ihtiyacımız kadar üretilemeyen yeni ve az bulunur maddeler, ürünler elde etmek, bitki, hayvan ve mikroorganizmaların tamamı ya da bir parçası kullanılarak yeni bir organizma (bitki, hayvan ve mikroorganizma) elde etmek veya varolan bir organizmanın genetik yapısında arzu edilen yönde değişiklikler meydana getirmek amacıyla yöntemler geliştirmek ve kullanmak,üretimi, dağıtımı, ithalat, ihracat ve ticaretini yapmak c. İnsan ve diğer organizmaların (hayvan, bitki, mikroorganizma) yaşamı için gerekli bütün bilgilerin toplandığı ve kodlandığı genom kitaplığının kurulması ve arzu edilen genin izolasyonu, nükleotit dizisinin saptanması ve bu dizilerde değişiklikler yapılması veya başka organizmalara aktarılması, gen düzenlenmelerinin saptanması, hibrit hücreler elde edilmesi, biyoteknolojik aşılar, proteinler, enzimler, antibiyotikler, hormonlar, vitaminler, sitokinler, antikorlar     (monoklonal, poliklonal), bazı diğer ilaç aktif maddeleri olan kimyasallar, teşhis koruma ve tedavi araştırmalarında kullanılan tanı maddeleri ve kimyasalların üretimi, dağıtımı, ithalat, ihracat ve ticaretini yapmak d. Artık ve atık maddelerin yeni enerji kaynaklarına dönüştürmek amaçlı gerekli ürünlerin üretimi, dağıtımı, ithalat, ihracat ve ticaretini yapmak e. Biyoteknoloji alanında kullanılacak cihazlar, malzemeler, yedek parça ve akşamların imalatı, üretimi, dağıtımı, ithalat, ihracat ve ticaretini yapmak, bakım, onarım, tamir ve servis hizmetlerini sunmak f. Her türlü bebek mamalarının üretimi, toptan ve perakende alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak g. Her türlü gıda maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. h. Her türlü Ar-Ge çalışmaları yapmak, bitkilerden elde edilen ve insan sağlığı üzerinde faydalı etkileri olabileceği düşünülen moleküllerin, insan sağlığı açısından etkilerini hem moleküler düzeyde araştırmak, hem de bu moleküllerin çeşitli nanoteknolojik yöntemler sayesinde biyoyararlanımını arttırarak, bu moleküllerin insan sağlığı açısından etkinliklerini arttırmak, deneysel araştırmalar sonucunda elde edilecek veriler ışığında, üzerinde çalışılan moleküllerin çeşitli formlara getirilerek, toplumumuzun kullanımına kazandırmak ve böylece toplum sağlığını ve gelecek nesilleri korumak, bu amaçlar doğrultusunda gerekli olan malzemeleri, teknolojiyi ve hizmetleri satın almak, satmak, ürün geliştirmek, kiralamak, kiraya vermek, ithalat, ihracat ve pazarlamasını yapmak. ı.Şirket konusu ile ilgili her türlü proje, fizibilite, organizasyon, mühendislik, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri vermek, komisyonculuk, mümessillik ve aracılık yapar. Konusu ile ilgili her türlü izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, telif hakkı ve emsallerini doğrudan doğruya veya başkalarından devir alabilir, namına tescil ettirebilir ve gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir veya satabilir. Teknik bilgi (knowhow) anlaşmaları yapabilir. Şirket konusunu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki işleri de yapabilir. 1-Konusu ile ilgili her türlü taşıtların tamiri ile ilgili emtiayı, yedek parçayı, aksesuar malzemelerini ve ticari araçları ve makinaları satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiralama veya banka kredisi yoluyla alabilir, satım ve teknik yardım sözleşmeleri yapabilir. 2-Konusu ile ilgili yurt dışında mümessillik, acentelik, bayilikler alabilir, verebilir, irtibat büroları, satış ve dağıtım teşkilatı, depolar özel antrepolar açabilir, her türlü taşımacılık, müşavirlik ve taahhüt işlemlerini yapabilir, ve bu hususları organize edebilir 3-Konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir, devir alabilir ve birleşebilir. 4-Konusu ile ilgili aracılık yapmamak kaydıyla mevzuatın kıymetli evrak olarak nitelendirdiği menkul değerleri, sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, gerektiğinde satabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli yabancı, kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir, gerektiğinde satabilir. 5-Konusu ile ilgili ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


Alfa Omega Arge İlaç ve Biyoteknoloji Pazarlama Anonim Şirketi adres; KADİR HAS CAD.KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ FATİH