Alpsoytrade Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Alpsoytrade Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Alpsoytrade Dış Ticaret Limited Şirketi bugün altepe'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Orhan Alpsoy tarafından kuruldu.


Alpsoytrade Dış Ticaret Limited Şirketi bugün altepe'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Orhan Alpsoy tarafından kuruldu.

Alpsoytrade Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
Yürürlükteki mevzuata uymak şartı ile; 1. Her türlü inşaat malzemelerinin yurt içinde ve yurtdışında alım satım, ithalat, ihracat, iç ve dış ticaretini yapmak, 2. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, 3. Otomotiv sektörü ile ilgili her türlü nakil vasıtasına ait yedek parçanın alım satımı, ithalatı, ihracatı yapmak. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapabilir: a. Her türlü menkul ve gayrimenkul alabilir, inşa edebilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. b. Kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap edebilir veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunabilir. c. Kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. d. Tüm sınai, mali ve hukuki işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. e. Şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir, devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetleri, payları, tahvilleri, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir veya satabilir, devredebilir, teminat gösterebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. f. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile iş birliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir, distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir, yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir, yatırım yapabilir. g. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili kurs açabilir, eğitim verebilir, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerle iş birliği yapabilir. h. Şirket konusuyla ilgili fason işçilik yapabilir ve yaptırabilir. i. Şirket kendi işleri için gerekli taşıtları iktisap edebilir, devredebilir ve bunlar üzerinde ayni ya da şahsi tasarrufta bulunabilir.

Adres: Cevizli Mah.Zuhal Cad.Ritim İstanbul Sit.A5 Blk.No:46e/122 Maltepe