14 / 08 / 2022

Altındağ Belediyesi'nden 12.9 milyon TL'lik inşaat ihalesi!

Altındağ Belediyesi'nden 12.9 milyon TL'lik inşaat ihalesi!

Altındağ Belediye Başkanlığı, Ankara Altındağ Önder mahallesindeki arsalar üzerine kat karşılığı dükkan ve otopark inşaat işi yaptıracak. İşin bedeli 12 milyon 922 bin TL olarak belirlendi.Altındağ Belediye Başkanlığı,  Ankara  İli Altındağ İlçesi, Önder mahallesinde bulunan, mülkiyeti Antındağ Belediyesi'ne ait imar ve  inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerinde kat karşılığı dükkan ve otopark inşaatı yaptıracak. 


1- İhale 26/07/2017 Çarşamba günü saat 16:00'da Anafartalar Caddesi No. 175 Samanpazarı/ANKARA adresinde Belediye Encümenince yapılacaktır.


2- Bu işin muhammen bedeli 12.922.614,66 TL'dir.


3- İstekliler, ihaleye katılmak için şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte,

A- Kanuni ikametgahı olması, 

B- Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya  irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, 

C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri, 

F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi, 

G- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

H- Altındağ Belediye Başkanlığı adına alınmış süresiz 155.611,00-TL. (Yüzellibeşbinaltıyüzonbirlira) geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar nakit para ise; Altındağ Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu,

İ-  Teknik personel taahhütnamesi 

J-  Yapı araçları taahhütnamesi 

K- Son beş yıla ait ( 2007-2011 ) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge. 


4- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (KDV dahil) 500,00-TL’lik makbuz karşılığı Fen İşleri Müdürlüğü Akköprü/ANKARA adresinden temin edilebileceği gibi aynı müdürlükte ücretsiz olarak da incelenebilir.


5- ihaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır. 


6- İstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Altındağ Belediye Başkanlığı Encümen raportörlüğüne verilmesi şarttır. 


7- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır. 


8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.