Amasya Merzifon'da 9.3 milyon TL'ye satılık 5 gayrimenkul!

Amasya Merzifon'da 9.3 milyon TL'ye satılık 5 gayrimenkul!Amasya İli Merzifon Belediye Başkanlığı, Amasya Merzifon'da yer alan 5 adet gayrimenkulü 9 milyon 328 bin TL bedelle satışa çıkardı.


Amasya İli Merzifon Belediye Başkanlığı, Amasya Merzifon'da yer alan 5 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 9 milyon 328 bin TL olarak belirlendi.

İŞ VE YAŞAM MERKEZİ İŞ YERLERİ SATILACAKTIR
Amasya İli Merzifon Belediye Başkanlığından:

1- İHALE USULÜ: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak Açık Teklif Usulü ile İŞ
YERİ SATIŞI yapılacaktır.

Amasya Merzifon

2- İhalenin Yapılacağı Yer ve Tarih: Merzifon Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda 04.05.2021 SALI günü Encümen huzurunda
yapılacaktır.
3- İdarenin Adresi ve Telefon Numaraları: Sofular Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 163 Merzifon - AMASYA Tel: 0358-514 69 91 Fax: 0358-513 83 29
4- İhaleye Girebilme Şartları: İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
A) Kanuni ikametgâh olması;
B) Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.
C) İmza sirküleri vermesi;
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel
kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

Amasya Merzifon

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin
edecekleri belge;
d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter
tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğu
veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
D) Yukarıdaki tabloda yazılı miktarda geçici teminat vermesi;
E) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini
vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen
veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)
F) İdari şartnamenin 13. maddesinde yazılı esaslara göre teklif verilmesi.