Amasya'da 3.6 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Amasya'da 3.6 milyon TL'ye satılık 4 arsa! Amasya'da 3.6 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Amasya Milli Emlak Müdürlüğü, Amasya'nın Merkez, Merzifon ve Taşova ilçelerinde yer alan 4 arsayı satışa çıkardı. Arsaların toplam satış bedeli 3 milyon 631 bin 694 TL olarak belirlendi.AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDENAmasya Merkez ve İlçelerinde bulunan yukarıdaki tablo halinde özellikleri belirtilen Hazine taşınmazları üzerinde 4706 sayılı Kanunun Ek-3. maddesi ile 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar gereğince çıkarılan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde 49 yıllığına irtifak hakkı tesis edilecektir.


Yatırımcıların Komisyona müracaat tarihine kadar sunması gereken Bilgi ve Belgeler ile mevzuat gereği dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.


1- Teşvikten yararlanacak yatırımcıların;

a) Ekonomi Bakanlığınca verilmiş yatırım teşvik belgesi veya Yatırımın Karakteristik Değerleri Yazısını sunması (Destek unsurları içerisinde yatırım yeri tahsisi yer almak zorundadır)

b) Taahhüt edilen yatırımın en az Yüzde Yirmisini (%20) karşılayacak miktarda net öz kaynağa sahip olması, Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan etmesi, gerekmektedir.

2- İrtifak Hakkına konu Taşınmaz üzerinde yapılacak yatırım tutarı yukarıdaki Rayiç Değerin, tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımları için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olamaz.

3- Yatırımcılar, Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülki hudutları içerisinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması halinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartını taşıyan, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden alınacak yazıyı başvurusuna eklemek zorundadır.

4- Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı 10.000.000.- TL.'yi (on milyon TL.) aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu verilmelidir.

5 - Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasları belirleyen Yönetmelikte belirtilen diğer şartları yerine getiren, Gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.

6- Bu Usul ve Esaslarda belirtilen teşvikten; finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları ile taahhüt işleri ve 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmelerine bağlı olan yatırımlar yararlanamaz.


Başvuru Şekli:

1- Yatırımcının, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki yönetmeliğin Ek-1'de yer alan talep formunu ve Ek-6'da yer alan yatırım bilgi formunu doldurarak, Ek-2'de yer alan yatırımcıdan istenecek belgeler ile birlikte oluşturulacak 3 takım dosya (1 asıl, 2 kopya) ile 25/10/2016 tarihi mesai saati bitimine kadar Defterdarlığımıza (Milli Emlak Müdürlüğü) kapalı ve imzalı zarf içerisinde müracaat etmesi gerekmektedir.

2- Başvuru öncesinde, bütçeye gelir kaydedilmek üzere ( IV. Bölge ) 1.000,00 TL (Bin) Türk Lirasını Amasya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılarak, buna ilişkin makbuzun yukarıda sayılan belgelerle birlikte Defterdarlığımıza (Milli Emlak Müdürlüğü) verilmesi gerekmektedir. Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3- Yatırımcıların müracaat sürelerini geçirmemek şartıyla bizzat başvuracakları gibi taleplerini posta (PTT) ile yapabilirler. Ancak postada doğacak gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

4- İrtifak hakkı tesis edilmesine karar verilen taşınmazlar için, yatırımcılar tarafından imar planlarıyla imar uygulamalarının ve yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yaptırılması, gereken hallerde ifraz, tevhit, terk vb. işlemlerinin yaptırılması amacıyla fiili kullanım olmaksızın bedelsiz olarak yatırımcı lehine bir yıl süreyle ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde en fazla bir yıl uzatılabilir.

5- Taşınmaz üzerinde yatırım yapma amacıyla başvuruda bulunan yatırımcılara; müracaatlarına göre taşınmazın hangi sektörün yatırımına uygun olduğu, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine ilişkin Usul ve Esasların 14. maddesi gereği oluşturulacak Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

6- Başvuru belge ve formlarına www.milliemlak.gov.tr internet sitesinden ve Defterdarlığımızdan (Milli Emlak Müdürlüğü) ulaşılabilir. İlan Metninde belirtilmeyen hususlarda Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar dikkate alınarak işlem yapılır.