Ankara 'da İcradan 50 bin TL 'ye satılık konut!

Ankara 'da İcradan 50 bin TL 'ye satılık konut! Ankara 'da İcradan 50 bin TL 'ye satılık konut!

Ankara Gayrimenkul Satış 22. İcra Müdürlüğü; Ankara"da bulunan 50 bin TL"lik konutu satıyor. Konutun ihalesi 26 Nisan 2011 günü Ankara Adliyesi"nde yapılacak¦Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, çerçideresi Mahallesi, Altıntepe Sokakta 34 Kapı nolu Asian Apartmanının bulunduğu yere rastlayan İmarın, 8466 ada, 15 parseli teşkil eden, 402 metrekare tarla üzerine inşa edilmiş, 36/402 arsa paylı, Bodrum Kat 4 nolu, 2 oda, salon, antre, mutfak, banyo, wc ve bir balkondan müteşekkil 61 metrekare kullanım alanlı mesken vasıflı taşınmaz eklentisi 4 nolu kömürlüğü ile birlikte bir borç nedeni ile açık artırma suretiyle satılacaktır.

Gayrimenkulun geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.

TAKDİR OLUNAN KIYMETİ: 50.000,00TL % 1 KDV Alıcıya aittir.
Satış 26.04.2011 günü, saat 16.15'den 16.25'e kadar  Ankara  Adliyesi Mezat Salonunda açık artırma sureti ile yapıla çaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ı ve rüçhanlı alacaklılar varsa mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, gayrimenkul 06.05.2011 günü, saat 16.15'den, 16.25'e kadar Ankara Adliyesi Mezat Salonunda ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemiş ise gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Su kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.

Açık artırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin % 20 si nispetinde nakit pey akçesi (TL) ya da bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz (Dosya numarası belirtilerek) teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satış peşin paraleldir. Alıcı istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Kalma değer vergisi, ihale damga vergisi, alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Birikmiş emlak vergi borçları, Tellaliye resmi ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına aittir.

ipotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dahil olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmişse bile, satış bedelini derhal veya İİK 130. maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır.

Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı fesh olunarak, kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip, yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artır madde teklifin İİK 129.maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale edilir, İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın icra Müdürlüğünce tahsil olunur.

şžartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnek gönderilebilir.

Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/2276 Es. sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları rica olunur. 14.12.2010
(ic. if. K, 126)
Dosya No: 2009/2276 Es.