16 / 08 / 2022

Ankara Defterdarlığı'ndan 37 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Ankara Defterdarlığı'ndan 37 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Ankara Defterdarlığı Hitit Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğü Çubuk ve Keçiören İlçeleri'ndeki 4 arsayı ihale ile satıyor. İhale 25 Temmuz'da gerçekleşecek...Ankara Defterdarlığı Hitit Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğü tarafından Çubuk ve Keçiören'deki 4 arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 37 milyon 44 bin TL olarak belirlenen arsaların ihalesi 25 Temmuz'da yapılacak.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Hitit Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğünden:

SATILACAK OLAN TAŞINMAZLAR

Ankara Defterdarlığı ndan 37 milyon TL ye satılık 4 arsa!

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar; 25/07/2018 tarihinde karşılarında belirtilen saatte,

Sıra nosu (1) olan taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile Hisar Emlak Müdürlüğünce, Sıra nosu (2 ve 3) olan taşınmazlar ise aynı Kanunun 36.maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile, sıra nosu (4) olan taşınmaz da aynı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile Ulus Emlak Müdürlüğünce teşekkül edecek Komisyonlar huzurunda ayrı ayrı ihale ile satılacaktır. (ADRES: Sağlık Mahallesi, Sağlık-1 Sk. (Sağlık Bakanlığı Kampüsü içi) Defterdarlık Ek Hizmet Binası D/blok 1. Kat İhale Salonu Çankaya/ANKARA)

2 - İhaleye katılacak isteklilerin;

a) Geçici Teminat Bedelinin Defterdarlığımız Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü TC no.lu nüfus cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin,

d) Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacak taşınmazlarda ise; istenilen belgeleri de ihtiva eden usulüne uygun olarak 2886 sayılı Kanunun 37.maddesi uyarınca hazırlanacak teklif mektubunun,

İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.

3 - Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine, ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.

4 - 4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçlar (KDV, Karar Pulu , Tapu Harcı) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.

5 - Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Ulus Emlak Müdürlüğü İhale Servisi ve Hisar Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

6 - Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7 - Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ayrıca; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.ankdef.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenile bilinir.