05 / 07 / 2022

Ankara Gölbaşı'nda 2.6 milyon TL'ye satılık 6 gayrimenkul!

Ankara Gölbaşı'nda 2.6 milyon TL'ye satılık 6 gayrimenkul!

Gölbaşı Belediye Başkanlığı, İncek ve Hacılar'da yer alan 6 adet gayrimenkulü 2 milyon 591 bin 200 TL bedelle satışa çıkardı.Gölbaşı Belediye Başkanlığı, İncek ve Hacılar'da yer alan 6 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 2 milyon 591 bin 200 TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Gölbaşı (Ankara) Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Gölbaşı İlçesinde aşağıdaki listede mahallesi, ada/parsel numarası, kullanım şekli, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile peşin bedelle ayrı ayrı mülkiyet satışları yapılacaktır.
1- İhaleler 31/10/2019 Perşembe günü saat 14.00’ da başlayarak Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No: 3 Gölbaşı/ANKARA adresindeki Belediye Hizmet Binasında ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye Encümeni'nce ayrı ayrı yapılacaktır.
2- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnameleri her gün çalışma saatleri içerisinde, Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No: 3 Gölbaşı/ANKARA adresindeki Belediyemiz hizmet binasında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Servisinde görülebilir.
3- İstekliler, Şartnamelerde ihaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler; Kimlik ve Yetki Belgeleri, Yer Görme Belgesi, İkametgah Belgesi, Şartname Alındı Makbuzu, Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu ve Teminat Mektubu teyid yazısı.
4- İhaleye iştirak edecek olanlar her parsel için ayrı ayrı 200,00 TL. (İkiyüzTürkLirası) karşılığında şartname almak zorundadırlar.
5- İhale dosyalarını en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar Belediyemiz Genel Evrak Servisine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek ihale dosyaları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
6- Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalardaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
7- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
8- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
9- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışlarda ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Ankara Gölbaşı nda 2.6 milyon TL ye satılık 6 gayrimenkul!