07 / 10 / 2022

Ankara Gölbaşı'nda 7,5 milyon TL'ye icradan bağ ve tarlalar!

Ankara Gölbaşı'nda 7,5 milyon TL'ye icradan bağ ve tarlalar!

T.C. Ankara/Gölbaşı İcra Müdürlüğü, Oğulbey köyünde bulunan bir adet bağ ile 7 adet tarlayı toplam 7 milyon 500 bin 525 TL'den ayrı ayrı satışa çıkardı. Satış, 12 Aralık 2011 Pazartesi günü 10:00-11:15 saatleri arasında gerçekleştirilecekVerilen ilan şöyle;

T.C. ANKARA/GÖLBAŞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2010/18 iş Satışına karar verilen taşınmazların cinsi, kıymeti, adedi, özellikleri

Sıra no Köyü Parsel

1 Oğulbey 126

2 " 368

3 ^ 403

4 » 600

5 >> 606

6 λ 753

7 »» 1278

8 »» 1280

Cinsi Fiissesi Değeri (TL) Satış saati

Bağ Tam 140.400,00 10.00-10.05

Tarla ' 278.600.00 10.10-10.15

» » 425.600.00 10.20-10.25

" ' 3.778.000.00 10.3CMO.35


" 9 107.000.00 10.40-10.45

V » 300.000.00 10.50-10.55

»» > 1.799.525.00 11.00-11.05

idir. 671.400.00 11.10-11.15

Miktarı (M2) 4680 9950 15200 188900 5350 12000 71981 26856 Taşınmazların tamamı tarla vasfında boş tanm arazisidir.

1- Satış 12/12/2011 günü saat 10.00'den 11.15'e kadar Ankara/Gölbaşı Adliyesi icra Müdürlüğü önünde yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını rüçhanh alacaklılar varsa, alacakları toplamını ve satış masraflarını geç¬mek kaydı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile 22/12/2011 günü aynı yer ve saatte 2. artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse taşınmaz en çok artı¬ranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında belirtilen süre sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar-ki, artırma bedelinin malım tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan ala¬cakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevrilme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si oranında nakit ya da bu miktar kadar milli banka¬lardan birinin teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para ile olup alıcının isteği Ve satış memurunun uy¬gun görmesi halinde 10 (on) günü geçmemek kaydı ile uygun bir süre verilebilir, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bi¬le satış bedelini verilen süre içinde nakden ödenmesi zorunludur. Tellaliye, Resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafla¬rı, % (18) KDV, eğitime katkı payı, taşınmazların teslim masrafları alıcıya aittir: Birikmiş vergiler satış bedelinden öde¬nir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer illgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarmı dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefil¬leri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden mü-teselsilsen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil oluna¬cak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenle¬rin 2010/18 iş sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur.

(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 63983

İlanı incelemek için tıklayın!
Geri Dön