11 / 08 / 2022

Ankara Pursaklar Belediyesi'nden 38 milyon 73 bin TL'ye satılık 8 gayrimenkul!

Ankara Pursaklar Belediyesi'nden 38 milyon 73 bin TL'ye satılık 8 gayrimenkul!

Ankara Pursaklar Belediyesi, Pursaklar ve Saray Mahallesi'nde yer alan 8 arsayı satışa çıkardı. Arsaların muhammen bedeli 38 milyon 73 bin TL olarak belirlendi.Ankara Pursaklar Belediyesi tarafından Pursaklar ve Saray Mahallesi'nde yer alan 8 arsa 8 milyon 73 bin TL'den satışa sunuldu. Taşınmazların ihalesi 21 Ekim saat 10:00'da yapılacak.

Ankara Pursaklar Belediyesi nden 38 milyon 73 bin TL ye satılık 8 gayrimenkul!

1-) Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi tabloda belirtildiği şartlarda 2886 sayılı Yasanın 36. (Kapalı Teklif Usulü) ve 45. (Açık
Teklif Usulü) maddelerine göre 21.10.2021 tarihinde saat 10:00'dan itibaren yukarıda belirtilen saatlerde Pursaklar Belediye Başkanlığı Binası Tevfik İleri
Mahallesi Emek Caddesi No: 8 PursaklarANKARA adresinde yer alan 3.Kat Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
2-) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:
45. maddeye göre ihale edilecek taşınmazlar için ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıda istenen belgeleri
hazırlayarak 4. Kat İhale ve Toplantı Salonunda hazır bulunan İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
2.1-) Tebligat için yasal adres bildirimi,
2.2-) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı),
2.3-) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise noter tasdikli vekâletname (Aslı),
2.4-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu ve şartname alındı belgesi (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),
2.5-) Geçici teminatın Belediye veznesine veya banka hesabına yatırıldığına dair makbuz ya da banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu
verilmesi halinde, teminat mektubunun aslı olacaktır.
2.6-) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnameler ihaleye iştirak
eden tarafından imza edilmesi gerekmektedir.
2.7-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter
tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti)
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi ya da Esnaf ve Sanatkâr odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu
yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2.8-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri
3-) Satış ihalesi şartnamesi ücretsizdir. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden (Tevfik İleri Mahallesi Emek
Caddesi No: 8 PursaklarANKARA) alınabilir.
4-) İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
5-) Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6-) Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışa sunulan taşınmaz ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır. İhale komisyonu
ihale yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir