Ankara Sincan'da 16.4 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Ankara Sincan'da 16.4 milyon TL'ye satılık 2 arsa! Ankara Sincan'da 16.4 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Sincan Belediye Başkanlığı, Ankara İli Sincan İlçesi'nde yer alan 2 arsayı satışa çıkardı. 25 Mayıs'ta ihale edilecek gayrimenkullerin satış bedeli 16 milyon 424 bin TL olarak belirlendi.


Sincan Belediye Başkanlığı'ndan:


1 - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1. İdarenin;

a) Adı                                  :  Sincan Belediye Başkanlığı

b) Adresi                             :  Tandoğan Mah. Billur Sok No:8 Sincan/ANKARA

c) Telefon numarası             :  444 4 762 – Dahili 344/347

ç) Faks numarası                 :  0 312 271 12 72

d) Elektronik posta adresi    :  sincanbelediyesi@sincan.bel.tr.

e) İlgili personel                  :  Hamdi DİLEK - Abdulkadir SAĞLAM

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.


2 - İHALENİN KONUSU:

2.1. Adı: Sincan İlçesi Hürriyet Mahallesi 864 ada 4 ve 5 parsellerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile satılması işidir.

2.2. Taşınmazın Evsafı:

864 ada 4 parsel; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında, Mola Tesisleri - Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu kullanımlı, 7.992 m2 yüzölçümüne sahip E:0,60-Hmaks=Serbesttir.

864 ada 5 parsel; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında, Ticari Rekreasyon Alanı kullanımlı 20048 m2 yüzölçümüne sahip E:1- Hmaks=Serbesttir.

Her iki parsel de, Konum itibariyle kuzeyden Eskişehir yoluna sıfır cepheli olup, güney ve batısında Temelli Muhsin YAZICIOĞLU Göl ve Rekreasyon Alanı bulunmaktadır.  Ankara  – Eskişehir D-200 karayolu üzerinde yer almaktadır. Parsel üzerinde herhangi bir yapılaşma yoktur. Çevresinde yerleşim birimleri ile rekreasyon alanları ve ticari işletmeler vardır.


3 - MUHAMMEN BEDELİ ile GEÇİCİ TEMİNAT TUTARLARI ve İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ:

 


Mahallesi: Hürriyet Mahallesi

Ada Parsel No: 864 ada  4 parsel

Muhammen Bedeli (TL): 4.395.600,00 TL

Geçici Teminat Bedeli (TL): 131.868,00 TL

İhale Tarihi: 25.05.2016

İhale Saati: 14.00Mahallesi: Hürriyet Mahallesi

Ada Parsel No: 864 ada  5 parsel

Muhammen Bedeli (TL): 12.028.800,00 TL

Geçici Teminat Bedeli (TL): 360.864,00 TL

İhale Tarihi: 25.05.2016

İhale Saati: 15.00


 

4 - İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların ihalesi Tandoğan Mah. Billur Sok. No:8 2. Kat Meclis Toplantı Salonu Sincan/ANKARA adresinde yapılacaktır. Teklifler ihale tarih ve saatlerine kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.


5 - İHALE ŞARTNAMESİNİN GÖRÜLMESİ ve TEMİNİ:

5.1. İhaleye ait şartname aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylanmış şartnameyi satın alması zorunludur.

a) Şartnamenin görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Tandoğan Mah. Billur Sok. No: 8 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sincan/ANKARA

b) Şartname satış bedeli: 200,00 TL


6 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI: İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak İdareye teslim etmeleri gerekmektedir.

6.1. İstekli Gerçek Kişi İse:

a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir.),

b) Noter onaylı imza beyannamesi,

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter onaylı imza sirküsü ve/veya imza beyannamesi,

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

e) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus kayıt örneği,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya bankalardan alınmış geçici teminat mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),

6.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

a) İsteklinin ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından veya diğer resmi makamlardan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Noter onaylı tüzel kişiliğe ait imza ve yetki sirküleri,

c) Tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye girilecek ise bu tüzel kişiliğin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri ve/veya imza beyannamesi,

d) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak),

e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),

f) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,


7 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi tamamen kabul etmiş sayılırlar.


8 - İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.


9 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.