12 / 08 / 2022

Ankara Yenimahalle'de 10.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara Yenimahalle'de 10.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Yenimahalle Belediyesi, Ankara Yenimahalle'deki arsayı satışa çıkardı. 4 bin 606 metrekare yüzölçümlü arsanın toplam satış bedeli 10 milyon 593 bin 800 TL olarak belirlendi.Yenimahalle Belediyesi,  Ankara  Yenimahalle'deki arsayı satışa  çıkardı. 4 bin 606 metrekare yüzölçümlü arsanın toplam satış bedeli 10 milyon 593 bin 800 TL olarak belirlendi. İhale İlanı;


İhale Kayıt No.

İhalenin Yapılacağı Tarih Saat 23.06.2016 Saat 14:00

İhalenin Son Başvuru Tarihi Ve Saati ,23.06.2016 Saat 12:00

İhalenin Yapılacağı Yer Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında (3.kat) toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır. 23


ANKARA YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait, Aşağıda mevkii, ada-parsel m² si, emsali, cinsi, geçici teminatı, muhammen bedeli, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi gereğince “Kapalı teklif usulü” ile mülkiyeti satılacaktır.

2-İhale 23.06.2016 Perşembe günü saat 14.00’dan itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında (3.kat) toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

3-Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak Şubesinden görülüp 250,00-TL. karşılığında temin edilebilir.

4)İhaleye katılabilmek için; ilgililer şartnameye uygun hazırlayacakları tekliflerini, 23.06.2016 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu Başkanlığına (Encümene) vermeleri gerekmektedir.

5)İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminatı veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00_ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

 6)İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga, harç, K.D.V gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

7)İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;

7-1) İhaleye girmek isteyen;

a)Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b)Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d)Geçici teminatı yatırmış olmaları,

e)Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.


İsteklinin :

7-2)-Gerçek kişi olması halinde; İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü(Noterden)

7-3)-Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.

 -Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin  ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile  yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü,

7-4)-Ortak girişimci olması halinde ; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden)oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

7-5)-İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).

7-6)-İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu  ibraz etmesi gerekmektedir

8-KAPALI TEKLİF USULÜNDE TEKLİFLERİN VERİLMESİ

 1-Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına (Encümene) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonu başkanlığının adresi ile hangi ihaleye ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi alınır.Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanında belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz, gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.


  2-Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz.


 


Sıra No 1 


Mevkii Mehmet Akif Ersoy Mahallesi


Ada 64462


Parsel 1


Alan 4606 m²

 

Hissesi 4606 m²


Cinsi Konut+Kentsel Servis Alanı


Emsali E:2,00 Hmax:Serbest


Muhammen Bedeli 10.593.800,00-TL+KDV


Geçici Teminatı 317.814,00-TL


İhale Tarihi 23.06.2016


İhale Saati 14.55