09 / 08 / 2022

Ankara Yenimahalle'de 19.6 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara Yenimahalle'de 19.6 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kale Emlak Müdürlüğü, Ankara Yenimahalle'de yer alan arsayı 19 milyon 650 bin TL bedelle satışa çıkardı.Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kale Emlak Müdürlüğü,  Ankara  Yenimahalle'de yer alan arsayı satışa çıkardı. Arsanın satış bedeli 19 milyon 650 bin TL olarak belirlendi.

DÜZELTME İLANI
Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kale Emlak Müdürlüğünden:
03.03.2021 tarih ve 31412 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

Ankara Yenimahalle de 19.6 milyon TL ye satılık arsa! 

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın; 17.03.2021 tarihinde hizasında belirtilen saatte;
Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Kale Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak Komisyonca; 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
2- İhaleye katılacak isteklilerin ;
a) Geçici Teminat Bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın
da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin ;
1- Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi)
2- Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

Ankara Yenimahalle de 19.6 milyon TL ye satılık arsa!

c) Tüzel kişilerin ;
1- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,
3- Kamu tüzel kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,
d) Tekliflerin ve diğer belgelerin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesinde belirtilen usule uygun şekilde hazırlanarak;
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
3- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan
(K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi
değildir. İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi, aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz
uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
4- Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Kale Emlak Müdürlüğünde görülebilinir.(İzmir-1 Cad. No: 35 Kızılay / Çankaya/ANKARA)
5- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca ; “Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri
www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir.” ( TEL: 0312- 417 71 71) İhalenin Yapılacağı Adres: İzmir-1 Cad. No: 35 Kızılay-Çankaya/ANKARA
(İhale Odası)
İLAN OLUNUR.