19 / 08 / 2022

Ankara Yenimahalle'de 19.6 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara Yenimahalle'de 19.6 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Yenimahalle'de yer alan arsayı 19 milyon 650 bin TL bedelle satışa çıkardı.Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı,  Ankara  Yenimahalle'de yer alan arsayı satışa çıkardı. Arsanın satış bedeli 19 milyon 650 bin TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığından: 

Ankara Yenimahalle de 19.6 milyon TL ye satılık arsa!

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın; 21/06/2021 tarihinde hizasında belirtilen saatinde;
Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Kale Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak Komisyonca; sıra no'su (1) olan taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
2-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
a) Geçici Teminat Bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgâh ilmühaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya Vekâletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş
örneğinin, Kamu tüzel kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği
temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, 
d) Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak olan ihalede, tekliflerin ve diğer belgelerin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesinde belirtilen usule uygun şekilde hazırlanarak;
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

Ankara Yenimahalle de 19.6 milyon TL ye satılık arsa!

3-4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
4-Taşınmaza ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Kale Emlak Müdürlüğünde görülebilinir. (İzmir-1 Cad. No: 35 Kızılay/ANKARA )
5-Taşınmazın işgal durumları Satış Şartnamesinde açıklanmış olup, işgalli taşınmaz için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır. Taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırdığı ve bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazine hiçbir sorumluluk yüklenmez.
6-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
7-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9-İhaleye katılacakların COVİD-19 tedbirleri kapsamında HES kodu almaları gerekmektedir.
10-İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde COVİD-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.
Ayrıca; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri
www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir." (TEL: 0312- 417 71 71) İhalenin yapılacağı adres: İzmir-1 Cad. No: 35 Kızılay/ANKARA
İlan olunur.